ARiMR regulamin naboru wniosków o dotacje na rok 2024

ARiMR - regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2024

ARiMR - regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2024

Znamy już wytyczne i pełen regulamin ogłoszony przez MRiRW oraz ARiMR. Informacje pojawiły się w sieci 6 listopada 2023r. w godzinach wieczornych. Teraz, na ich podstawie, RZP Konin opracuje i niebawem również przedstawi zasady przyjmowania wniosków w Naszej organizacji. A tymczasem ...

Zapraszamy do lektury.

 


Interwencje pszczelarskie – wkrótce start siedmiu naborów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza:

Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze będą mogli składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tym czasie przeprowadzonych zostanie siedem naborów. Trzy z nich są znane beneficjentom (I.6.2; I.6.3; I.6.5) – były realizowane w kwietniu tego roku - cztery interwencje będą przeprowadzone po raz pierwszy. Również tym razem dokumenty będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Interwencja I.6.1 - Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać organizacje pszczelarskie oraz jednostki doradztwa rolniczego. Dofinansowanie obejmuje organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich.

Interwencja I.6.2 - Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać indywidualni pszczelarze oraz organizacje pszczelarskie (w imieniu pszczelarzy). Wsparciem finansowym objęty jest zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, odstojników oraz uli lub ich elementów.

Interwencja I.6.3 - Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu hodowców pszczół, wyłącznie organizacje pszczelarskie. Wsparcie powinno być przeznaczone na realizację operacji polegających na zakupie produktów leczniczych do walki z warrozą, w tym weterynaryjnych.

Interwencja I.6.4 - Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Realizowane z dofinansowaniem operacje muszą dotyczyć zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli.

Interwencja I.6.5 - Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu pszczelarzy, zrzeszające ich organizacje. Wsparciem objęty jest zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy.

Interwencja I.6.6 - Wsparcie naukowo-badawcze

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską.  Dofinansowanie obejmuje prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej.

Interwencja I.6.7 - Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Wsparcie można przeznaczyć na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu.

 

Reasumując. Zgodnie z wyżej opisanymi warunkami Nasza organizacja - Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, będzie realizować dla zrzeszonych u Nas pszczelarzy wyłącznie następujące projekty:

  1. szkolenie - interwencja I.6.1
  2. leki - interwencja I.6.3
  3. pszczoły - interwencja I.6.5
  4. sprzęt - interwencja I.6.2 (hybrydowo)

Pozostałe projekty, tj:

  1. wędrowna - interwencja I.6.4
  2. wsparcie naukowo-badawcze - interwencja I.6.6
  3. analiza miodu - interwencja I.6.7

są poza Naszą organizacją. To oznacza, że wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie indywidualni pszczelarze lub w przypadku projektu I.6.6. jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską

Natomiast projekt sprzęt - interwencja I.6.2 będą mogli składać zarówno indywidualni pszczelarze oraz organizacje pszczelarskie (w imieniu pszczelarzy) czyli kolejny rok pracujemy w systemie hybrydowym.


ARiMR regulamin naboru wniosków o dotacje na rok 2024
ARiMR regulamin naboru wniosków o dotacje na rok 2024

 

Rok pszczelarski 2024 w ARiMR

ARiMR w dniu 6 listopada 2023r., w godzinach wieczornych, ogłosił rozpoczęcie naborów wniosków na interwencje w sektorze pszczelarskim w 7 projektach. Poniżej prezentujemy zapisy z ich strony.

 

06.11.2023

Nabór wniosków od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji:

1) I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”;

2) I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

3) .6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;

4) I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

5) I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;

6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;

7) I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

 

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

1) Interwencja I.6.1 - wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na organizacji szkolenia o tematyce:

 1. prowadzenie gospodarki pasiecznej;
 2. choroby pszczół i ich zwalczanie oraz zapobieganie;
 3. biologia rodziny pszczelej;
 4. pożytki i produkty pszczele;
 5. marketing i pozycjonowanie na rynku produktów;
 6. ekonomika gospodarki pasiecznej;
 7. wędrowna gospodarka pasieczna;
 8. innej – o ile zakres szkolenia o tematyce innej niż powyższe nie przekracza 30% godzin szkoleniowych.

 

2) Interwencja I.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

 1. miodarek,
 2. odstojników,
 3. dekrystalizatorów,
 4. stołów do odsklepiania plastrów,
 5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 6. topiarek do wosku,
 7. urządzeń do kremowania miodu,
 8. refraktometrów,
 9. wózków ręcznych do transportu uli,
 10. wialni do pyłku,
 11. uli lub ich elementów,
 12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 13. urządzeń do omiatania pszczół,
 14. poławiaczy pyłku,
 15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 16. wag pasiecznych,
 17. pakietów ramek ulowych,
 18. kamer cyfrowych/fotopułapek.

 

3) Interwencja I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 1. produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
 2. produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8482 również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

 

4) Interwencja I.6.4 - ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej:

 1. przyczep (lawet) do przewozu uli;
 2. urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
 3. wag pasiecznych;
 4. elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);
 5. lokalizatorów GPS uli;
 6. ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

 

5) Interwencja I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 1. matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 2. odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych,
  w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 3. odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

 

6) Interwencja I.6.6 - wsparcie naukowo-badawcze:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na obsłudze i realizacji pracy naukowo-badawczej o tematyce związanej z:

 1. zdrowiem pszczół,
 2. jakością produktów pszczelich,
 3. innowacjami w gospodarce pasiecznej.

 

7) Interwencja I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 1. analiz fizyko-chemicznych miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
  w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz. 1773, z późn. zm.),
 2. analizy pyłkowej miodu.

 

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2024 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 16 października 2023 r.

 

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

1) Interwencja I 6.1:

 1. Organizacja pszczelarska, działająca w formie:
 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń pszczelarzy;
 3. zrzeszeń pszczelarzy;
 4. spółdzielni pszczelarskich;
 1. Jednostka doradztwa rolniczego.

2) Interwencja I 6.2:

 1. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,
 2. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:
  1. związków pszczelarskich;
  2. stowarzyszeń pszczelarzy;
  3. zrzeszeń pszczelarzy;
  4. spółdzielni pszczelarzy;
  5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

3) Interwencja I 6.3:

 1. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:
 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń pszczelarzy;
 3. zrzeszeń pszczelarzy;
 4. spółdzielni pszczelarzy;
 5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

4) Interwencja I.6.4:

 1. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich.

5) Interwencja I 6.5:

 1. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:
 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń ps
 3. zczelarzy;
 4. zrzeszeń pszczelarzy;
 5. spółdzielni pszczelarzy;
 6. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

6) Interwencja I 6.6:

 1. Jednostka naukowo-badawcza zajmująca się tematyką pszczelarską, która
  w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy opublikowała (lub jej pracownicy naukowi opublikowali) w czasopismach naukowych publikację z zakresu pszczelarstwa lub rynku miodu.

7) Interwencja I 6.7:

 1. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich.
 2. W zakresie Interwencji I.6.2, I.6.3 i I.6.5 – jeżeli wniosek o przyznanie pomocy składa organizacja pszczelarska to pszczelarz w nim zgłoszony, w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

 

4. Termin i sposób składania wniosków

1) wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.6.1 - I.6.7 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

 

5. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naborów wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim (I.6.1-I.6.7) na rok pszczelarski 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027:

Materiały

Regulamin naborów pszczelarskich
REGULAMIN​_A.pdf 0.54MB

 

6. Dane kontaktowe ARiMR

Departament Rynków Rolnych ARiMR

telefon: 22 242 06 50

adres mailowy: [email protected]

1zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. 2023 r., poz. 412 z późn. zm.).
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 1)

Pozostałe dokumenty:

Materiały

Załącznik nr 1 UMOWA I.6.1
Załącznik​_Nr​_1​_​_UMOWA​_I61.pdf 0.29MB
Załącznik nr 2 UMOWA I.6.2 organizacja
Załącznik​_Nr​_2​_​_UMOWA​_I62​_organizacja.pdf 0.33MB
Załącznik nr 3 UMOWA I.6.2 pszczelarz
Załącznik​_Nr​_3​_​_UMOWA​_I62​_pszczelarz.pdf 0.29MB
Załącznik nr 4 UMOWA I.6.3
Załącznik​_Nr​_4​_UMOWA​_I63.pdf 0.35MB
Załącznik nr 5 UMOWA I.6.4
Załącznik​_Nr​_5​_​_UMOWA​_I64.pdf 0.30MB
Załącznik nr 6 UMOWA I.6.5
Załącznik​_Nr​_6​_UMOWA​_I65.pdf 0.36MB
Załącznik nr 7 UMOWA I.6.6
Załącznik​_Nr​_7​_​_UMOWA​_I66.pdf 0.30MB
Załącznik nr 8 UMOWA I.6.7
Załącznik​_Nr​_8​_​_UMOWA​_I67.pdf 0.29MB
Załącznik nr 9 - wykaz załączników do WoPP
Załącznik​_Nr​_9​_​_załączniki​_WoPP.pdf 0.20MB
Załącznik nr 10 - wykaz załączników do WoP
Załącznik​_Nr​_10​_​_załączniki​_WoP.pdf 0.22MB
Załącznik nr 11 ankieta I.6.2
Załącznik​_Nr​_11​_​_ankieta​_I62.docx 0.02MB
Załącznik nr 12 ankieta I.6.3
Załącznik​_Nr​_12​_​_ankieta​_I63.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do umowy I.6.2 organizacja
Załącznik​_​_Nr​_​_2​_​_do​_​_umowy​_I62​_organizacja.docx 0.07MB


Poniżej prezentujemy pełen regulamin zamieszczony na stronach ARiMR.

Załącznik do Zarządzenia nr 36 /2023 Prezesa ARiMR (tekst jednolity)

REGULAMIN

NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

NA ROK PSZCZELARSKI 2024

W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027

 

Poniżej prezentujemy pełny Regulamin naboru wniosków o pomoc finansową na rok pszczelarski 2024 ogłoszony przez ARiMR w dniu 6 listopada 2023r.

REGULAMIN-ARiMR-ROK-PSZCZELARSKI-2024

 

Wszystkie informacje o poszczególnych projektach znajdziecie na Naszej stronie www.rzpkonin.pl w zakładce DOTACJE.

Do zobaczenia wkrótce.


Oferty dotacyjne na analizę miodu w sezonie 2023/2024

OFERTA na analizę miodu - sezon 2023/2024

Analiza miodu – oferta na sezon 2023/2024

Poniżej prezentujemy Państwu ofertę dotacyjną na badanie jakości handlowej miodu oraz identyfikację miodów odmianowych w sezonie 2023/2024 jakie otrzymał z Instytutu w Puławach RZP Konin.

Prosimy o zapoznanie się z asortymentem oferty Instytutu. Szczegóły i przebieg składania zamówień przekażemy w późniejszym terminie, po uzyskaniu pełnych informacji z ARiMR.

 

Oferta Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Pszczelnictwa w Puławach Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich:

1 OFERTA ANALIZA MIODU 2024r. INSTYTUT OGRODNICTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

 

Oferta projekt analiza miodu sezon 2023/2024 strona 1
Oferta projekt analiza miodu sezon 2023/2024 strona 1
Oferta projekt analiza miodu sezon 2023/2024 strona 2
Oferta projekt analiza miodu sezon 2023/2024 strona 2
Oferta projekt analiza miodu sezon 2023/2024 strona 3
Oferta projekt analiza miodu sezon 2023/2024 strona 3

 

Rekomendujemy zapoznanie się z poniżej przedstawionymi warunkami uczestnictwa w projekcie ANALIZA MIODU - Mechanizm: I.6.7 - Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.

https://rzpkonin.pl/mrirw-2024-wytyczne-do-projektu-analiza-miodu-interwencja-i-6-7-wspieranie-badania-jakosci-handlowej-miodu-oraz-identyfikacja-miodow-odmianowych/


MRiRW szczegółowe wytyczne pod projekt ANALIZA MIODU na sezon 2023/2024

MRiRW 2024 - wytyczne do projektu ANALIZA MIODU (interwencja I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych)

MRiRW 2024 - wytyczne do projektu ANALIZA MIODU

(interwencja I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych)

 

W tym artykule prezentujemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące wyłącznie interwencji I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych czyli krótko mówiąc omawiamy projekt ANALIZA MIODU. Na początku zamieściliśmy garść ogólnych informacji, aby zwrócić Państwa uwagę na podstawowe kwestie. W dalszej części zamieszczamy już informacje stricte dotyczące tego konkretnego wsparcia dotacyjnego. Zatem ... zaczynamy!

 

Informacje ogólne

Niniejsze wytyczne uzupełniają wytyczne podstawowe w odniesieniu do interwencji w sektorze pszczelarskim: I.6.7 - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.

Niniejsze wytyczne określają:

1) warunki przyznawania pomocy;

2) warunki realizacji operacji;

3) formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, oraz wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi;

4) warunki wypłaty pomocy;

5) zobowzania beneficjenta;

6) warunki zwrotu pomocy.

Pomoc w ramach interwencji I.6.7 realizuje następujący cel szczegółowy WPR: 2 „Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację”.

Niniejsze wytyczne zostały wydane w celu prawidłowej realizacji zadań przez ARiMR zwzanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, w szczególności opracowania ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, regulaminu naboru wniosków oraz procedur dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy.

Szczegółowe informacje znajdziecie w artykule pod tym linkiem →

MRiRW - Wytyczne szczegółowe na rok 2024 w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

 

Przyznawanie pomocy

1. Ocena wniosku o przyznanie pomocy będzie przeprowadzona według podstawowej kolejności, określonej w wytycznych  podstawowych.

2. Pomoc przyznaje się w formie refundacji koszw poniesionych w trakcie danego roku pszczelarskiego, następującym podmiotom:

     1) pszczelarzowi – w ramach I.6.2, I.6.4, I.6.7;

     2) organizacji pszczelarskiej, za której pośrednictwem pomoc jest udzielana pszczelarzowi - w ramach I.6.2, I.6.3, I.6.5;

     3) organizacji pszczelarskiej, z wyjątkiem grupy producentów rolnych - w zakresie działalności pszczelarskiej - w ramach I.6.1;

     4) JDR - w ramach I.6.1;

     5) jednostce naukowo-badawczej zajmującej się tematyką pszczelarską w ramach I.6.6.

3. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, pomoc zostanie zredukowana. Redukcja będzie proporcjonalna, w oparciu o liczbę pni pszczelich posiadanych przez pszczelarzy ubiegających się o pomoc w ramach tej interwencji, według współczynnika określonego przez ARiMR - dotyczy interwencji I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.4, I.6.5, I.6.7.

4. W przypadku interwencji I.6.6, jeśli zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, wybór wspieranych wniosków nastąpi w oparciu o warunki przedmiotowe niniejszych wytycznych. wiążącej oceny wniosków, z uwzględnieniem warunków przedmiotowych niniejszych wytycznych, dokonuje zespół oceniający:

1) powołany przez ARiMR,

2) składający się z przedstawicieli ARiMR i MRiRW.

5. W przypadku niewykorzystania środków finansowych w danym roku pszczelarskim, przydzielonych na daną interwencję pszczelarską, nierozdysponowane środki z koperty finansowej mogą zostać przeniesione do wykorzystania w ramach innych interwencji pszczelarskich.

6. W przypadku niewykorzystania budżetu finansowego pozostałych interwencji pszczelarskich, środki te powiększają budżet interwencji I.6.3.

7. W odniesieniu do beneficjentów, którzy zawarli umowy na realizację kilku interwencji, w przypadku zagrożenia niewykorzystania środków finansowych w ramach danej umowy, możliwe jest przesunięcie tych środków na realizację innych umów, do wysokości 20% kwoty określonej w umowie.

8. Zasady oraz warunki przesunięcia tych środków zostaną określone w regulaminie naboru wniosków.

9. Beneficjent, który jest uprawniony do korzystania z pomocy w ramach interwencji I.6.2 i I.6.4, nie może korzystać w ramach PS WPR ze wsparcia w ramach interwencji I.10.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje) oraz interwencji I.10.5 „Rozwój małych gospodarstw”, w zakresie sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządz wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, wspieranych w ramach niniejszych interwencji.

10. W interwencjach w sektorze pszczelarskim nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy.

 

MRiRW szczegółowe wytyczne pod projekt ANALIZA MIODU na sezon 2023/2024
MRiRW szczegółowe wytyczne pod projekt ANALIZA MIODU na sezon 2023/2024

 

Warunki podmiotowe

W ramach interwencji I.6.7 pomoc przyznaje się pszczelarzowi, który:

  1. ma nadany numer EP;
  2. umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);
  3. posiada co najmniej 10 pni pszczelich.

 

Warunki przedmiotowe

1. W ramach interwencji I.6.7 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 90% koszw netto:

  1.    zakupu analiz fizyko-chemicznych miodu;
  2.    analizy pyłkowej miodu.

2. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 10 000 zł.

3. Maksymalna refundacja kosztu analizy (oznaczenia) nie może przekracz 90% stawki tej analizy w ramach badania urzędowego.

4. Wsparcie przewidziane dla analiz miodu nie będzie obejmowało analiz wykonanych w celu potwierdzenia spełniania standardowych wymagań dotyczących właściwości fizyko-chemicznych miodów, określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również analiz urzędowych.

 


 

Więcej informacji

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w artykule pod tym linkiem →

MRiRW - Wytyczne szczegółowe na rok 2024 w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

 

Słownik pojęć

beneficjent – podmiot, któremu przyznano pomoc

koszt netto - koszt zakupu usługi lub produktu nie obejmujący podatku VAT

numer EP – numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

okres związania celem okres po wypłacie pomocy, w trakcie którego beneficjent powinien utrzymać spełnianie warunków przyznania i wypłaty pomocy oraz realizować lub zrealizować określone zobowiązania w ramach danej interwencji PS WPR

organizacja pszczelarska - podmiot działający w formie:

1) zwzku pszczelarskiego;

2) stowarzyszenia pszczelarzy;

3) zrzeszenia pszczelarzy;

4) spółdzielni pszczelarskiej;

5) grupy producentów rolnych - w zakresie działalności pszczelarskiej

pień pszczeli – ul wraz z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami stanowiącymi gniazdo (§ 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół)

pszczelarz podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zakaźnej

regulamin naboru wniosków regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy, o którym mowa w ustawie PS WPR

rok pszczelarski – okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy liczony od 16 października danego roku do 15 października roku następnego. Wyjątkowo rok pszczelarski 2023 rozpoczyna się 1 stycznia 2023 r., a kończy 15 października 2023 r.

wytyczne podstawowe – wytyczne w zakresie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, wydane na podstawie art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy PS WPR

 

Wykaz skrótów

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

EFRG – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

JDR - Jednostka Doradztwa Rolniczego

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 rozporządzenie 2018/848 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

rozporządzenie 2021/2115 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013

rozporządzenie 2022/1475 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1475 z dnia 6 września 2022 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do ewaluacji planów strategicznych WPR oraz dostarczania informacji na potrzeby monitorowania i ewaluacji

ustawa PS WPR ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

ustawa zakaźna - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

Podstawa prawna

Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wslnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 i 1530).

 

Obowiązywanie wytycznych

Niniejsze wytyczne obowzują od dnia 15 marca 2023 r.


szczegółowe wytyczne do interwencji pszczelarskich na rok 2024

MRiRW - Wytyczne szczegółowe na rok 2024 w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

(wytyczne zmieniające w trakcie opiniowania)

 

MRiRW w dniu 19.10.2023r. udostępniło projekt zmiany wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim.

Najważniejsze zmiany obejmują:

 1. ujednolicenie kwalifikacji kosztów w odniesieniu do okresu ich ponoszenia dla wszystkich rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim;
 2. przeprowadzanie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach wsparcia naukowo-badawczego (I.6.6) przy udziale zespołu oceniającego;
 3. sprawy dotyczące przekazywania danych na potrzeby monitorowania i ewaluacji sektora pszczelarskiego.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected] w terminie do 27 października 2023 r.

 

Poniżej prezentujemy wersję wytycznych, które będą obowiązywały w rozdaniu projektowym w sezonie 2023/2024.

Poniżej prezentujemy materiały do pobrania wyżej omówionych zmian do wytycznych, które będą obowiązywały w rozdaniu projektowym w sezonie 2023/2024:

Do pobrania     Pismo​_przewodnie​_opiniowanie​_wytycznych​_zmieniajacych​_wytyczne​_szczegółowe​_interwencje​_w​_sektorze​_pszczelarskim.pdf 0.12MB

Do pobrania     Projekt​_wytycznych​_zmieniajacych​_-​_interwencje​_w​_sektorze​_pszczelarskim.pdf 0.68MB