Regulaminy


Regulamin Koła Pszczelarzy Regionalnego Związku Pszczelarzy  z siedzibą w  Koninie

§ 1
1. Koło Pszczelarzy  może być zawiązane z inicjatywy oddolnej, jeśli zamiar taki zgłosi co najmniej  10 pszczelarzy posiadających  na stale pasieki w  obszarze jednostki administracji terenowej, w której Kolo Pszczelarzy powstaje.
2. Kolo Pszczelarzy może być przyjęte w poczet Związku po  zaakceptowaniu Statutu Związku.
§ 2
1. Terenem działalności każdego Kola jest obszar jednostki administracji terenowej lub obszar kilku do siebie przyległych jednostek administracji terenowej.
§  3
1. Koła Pszczelarzy  podlegają bezpośrednio  Zarządowi  Związku, działają z jego upoważnienia i realizują w imieniu Związku jego cele i zadania.
2. Kolo Pszczelarzy nie może uchylać się od obowiązku wykonywania  uchwał Walnego Zjazdu Delegatów lub Zarządu Związku, ani też podejmować uchwał sprzecznych ze Statutem, uchwałami  władz  Związku,  lub prowadzić działalność niezgodną z linią programową Związku.
3. Kolo Pszczelarzy może zostać wykluczone na wniosek Zarządu, gdy:
   –  nie ureguluje składek za poprzedni rok kalendarzowy,
   –  o ile liczba członków spadnie poniżej 10 członków.
4. Po rozwiązaniu Koła cały majątek wraz z dokumentacją zostaje przekazany Zarządowi Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w  Koninie.
5. Wystąpienie Koła ze struktur Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w  Koninie, może nastąpić po przegłosowaniu uchwały w tej sprawie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu  członków Kola, wyłącznie  do tego  celu  zwołanym, zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do glosowania. Po rozliczeniu się  ze wszystkich zobowiązań wobec Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie.
§  4
Koło Pszczelarzy posługuje się prostokątną pieczątką o jednakowej treści dla wszystkich Kół:
                   REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY
                        z  siedzibą  w Koninie
                           Koło  Pszczelarzy
                               w…………….
§ 5
Wszystkie przynależne do Związku Koła Pszczelarzy są sobie równe i pełnoprawne z powyższej reguły wynika obowiązek wzajemnego konsultowania się Zarządów  Kół, przede wszystkim w zakresie wykorzystania pożytków jak też występowania chorób zakaźnych pszczół.
§ 6
1. Władzami Kola Pszczelarzy są:
   1) Walne Zebranie  Członków  Kola Pszczelarzy,
   2) Zarząd  Kola Pszczelarzy  składający się z  3-5 członków  w  tym z: Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu.
   3) Komisja Rewizyjna Kola Pszczelarzy składająca się z 3 członków w tym z przewodniczącego dwóch  członków.
2. Kadencja  władz Kola trwa 4-lata
§ 7
Zwoływane Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy może być: zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w zależności od kompetencji to:
   –  sprawozdawcze  organizowane po zakończeniu  roku kalendarzowego,
   –  sprawozdawczo   wyborcze organizowane po   upływie kadencji organów Koła,
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy może być zwołane:
   – na wniosek 1/3  członków Kola Pszczelarzy,
   – na żądanie Komisji Rewizyjnej,
   – na żądanie Zarządu  RZP.
 § 8
1. Do kompetencje  Walnego  Zebrania Członków Kola należy:
   –  uchwalanie planów  pracy i preliminarza budżetowego Kola,
   –  zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Kola i Komisji Rewizyjnej,
   –  wybór Zarządu Kola  i Komisji Rewizyjnej,
   –  wybór delegatów na  Walne Zebranie RZP  w ilości 1 delegat na każde rozpoczynające się 20 członków Koła wg stanu ewidencyjnego na koniec roku kalendarzowego.  W Kołach gdzie ilość członków jest poniżej 20-tu reprezentuje Prezes Koła.
   –  uchwalanie wytycznych dla delegatów  wybranych na Walne Zebranie RZP.
2. Walne Zebranie Koła jest prawomocne bez względu na ilość obecnych na zebraniu członków Kola. Uchwały zapadają większością oddanych głosów.
3. W przypadku równej  ilości przeciwnych głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Z przebiegu Walnego Zebrania spisuje się protokół, którego odpis w ciągu 14-tu dni powinien być przesłany do Zarządu RZP.
§ 9
  1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
       1) reprezentowanie Koła wobec organizacji i instytucji,
       2) przygotowywanie i zwoływanie  Walnych i ogólnych zebrań Koła,
       3) kierowanie  działalnością Koła, zgodnie ze Statutem RZP, niniejszym Regulaminem oraz wytycznymi władz nadrzędnych,
       4) wykonywanie Uchwal Walnego Zebrania Koła,
       5) gospodarowanie funduszami Koła w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego,
       6) przyjmowanie   członków i   skreślanie z listy  członków  zgodnie ze Statutem RZP,
       7) opracowanie i  przekładanie na   Walnym  Zebraniu Koła  projektów preliminarzy budżetowych Kola oraz sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
       8) organizowanie  szkoleń,
       9) prowadzenie ewidencji członków.
  2. Posiedzenia Zarząd  odbywają się w   miarę potrzeb.  Z zebrań Zarządu spisuje się protokół.
§ 10
  1. Fundusze  Koła powstają z:
     –  części składek członkowskich,
     –  wpisowego,
     –  darowizn.
  2. Skarbnik  Koła prowadzi  uproszczoną  księgowość (zgodnie z instrukcją PZP).
  3. Skarbnik  Koła  jest materialnie odpowiedzialny za powierzone mu składniki majątkowe Koła, a za prowadzenie dokumentacji finansowej ponosi odpowiedzialność organizacyjną.
  4. Zarząd Koła nie ma prawa zaciągania w imieniu RZP jakichkolwiek zobowiązań ani zawierania umów.
§  11
  Roboczą działalność Koła oraz celowość poczynionych wydatków kontroluje Komisja Rewizyjna Koła, przekładając swe wnioski na zebraniu sprawozdawczym Koła.
§  12
  Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walny Zjazd Prezesów i Delegatów RZP w dniu 17 kwietnia 2011r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie

§ 1
1. Zasady wyboru Komisji Rewizyjnych poszczególnych szczebli organizacyjnych oraz ich liczebność określa statut Związku.
2. Ustala się zasadę, że Komisja Rewizyjna Związku prowadzi kontrolę w odniesieniu do  Zarządu Związku i może udzielać instruktarzu komisjom rewizyjnym kół pszczelarzy.
3. Komisja Rewizyjna Kola prowadzi kontrolę pracy tego Kola.
4. W dalszej części niniejszego regulaminu Komisje Rewizyjne poszczególnych szczebli organizacyjnych zwane będą „Komisje Rewizyjne”.
5. Komisja Rewizyjna jest wybierana zgodnie ze statutem § 14 ust.2,3.
6. Zebranie  Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji zgodnie ze statutem Związku § 22 ust. 7  w celu  przeprowadzenia  kontroli działalności rzeczowej Zarządu.
7. Przewodniczący zwołuje Komisję Rewizyjną:
     1) z własnej inicjatywy,
     2) na żądanie  dwóch członków Komisji,
     3) na wniosek Zarządu.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą  większością głosów przy obecności trzech członków Komisji. Działalność kontrolną Komisja może przeprowadzać w zespole  dwóch członków. Uchwały tego zespołu są  ważne przy zgodności obu głosów.
 § 2
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
1. Kompetencje Komisji Rewizyjnej zostały określone w § 22 ust. 1. Statutu Związku.
2. Zarządy Związku i Kół powinny powiadamiać swoje Komisje o terminie zebrań Zarządów zgodnie z § 22 ust. 3, aby przedstawiciel Komisji mógł wziąć udział w posiedzeniu. Przedstawiciele Komisji biorą udział z głosem doradczym w posiedzeniu.
§ 3
1. W  przypadku przeprowadzania badania bilansu Związku, Komisja Rewizyjna Związku otrzymuje protokół tych badań.
2. Komisja w miarę potrzeby może żądać od Zarządu Związku dodatkowych wyjaśnień, a odnośnie protokołu bilansu.
§ 4
1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności finansowej i rzeczowej zgodnie z § 22 Statutu RZP.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje projekty planów finansowych oraz przygotowuje odpowiednie wnioski w  tym zakresie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku winni brać udział w komisjach inwentaryzacyjnych powołanych do ustalenia faktycznej wartości przejmowanych, nabywanych lub zbywanych nieruchomości oraz innych ruchomości zaliczanych do środków trwałych.
§ 5
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Walny Zjazd Prezesów i Delegatów RZP w dniu 17 kwietnia 2011 r.
Konin 17 kwietnia 2011  roku