ARiMR – regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2024

Znamy już wytyczne i pełen regulamin ogłoszony przez MRiRW oraz ARiMR. Informacje pojawiły się w sieci 6 listopada 2023r. w godzinach wieczornych. Teraz, na ich podstawie, RZP Konin opracuje i niebawem również przedstawi zasady przyjmowania wniosków w Naszej organizacji. A tymczasem …

Zapraszamy do lektury.

 


Interwencje pszczelarskie – wkrótce start siedmiu naborów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza:

Od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze będą mogli składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tym czasie przeprowadzonych zostanie siedem naborów. Trzy z nich są znane beneficjentom (I.6.2; I.6.3; I.6.5) – były realizowane w kwietniu tego roku – cztery interwencje będą przeprowadzone po raz pierwszy. Również tym razem dokumenty będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Interwencja I.6.1 – Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać organizacje pszczelarskie oraz jednostki doradztwa rolniczego. Dofinansowanie obejmuje organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich.

Interwencja I.6.2 – Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać indywidualni pszczelarze oraz organizacje pszczelarskie (w imieniu pszczelarzy). Wsparciem finansowym objęty jest zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, odstojników oraz uli lub ich elementów.

Interwencja I.6.3 – Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu hodowców pszczół, wyłącznie organizacje pszczelarskie. Wsparcie powinno być przeznaczone na realizację operacji polegających na zakupie produktów leczniczych do walki z warrozą, w tym weterynaryjnych.

Interwencja I.6.4 – Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Realizowane z dofinansowaniem operacje muszą dotyczyć zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli.

Interwencja I.6.5 – Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu pszczelarzy, zrzeszające ich organizacje. Wsparciem objęty jest zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy.

Interwencja I.6.6 – Wsparcie naukowo-badawcze

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską.  Dofinansowanie obejmuje prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej.

Interwencja I.6.7 – Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Wsparcie można przeznaczyć na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu.

 

Reasumując. Zgodnie z wyżej opisanymi warunkami Nasza organizacja – Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, będzie realizować dla zrzeszonych u Nas pszczelarzy wyłącznie następujące projekty:

  1. szkolenie – interwencja I.6.1
  2. leki – interwencja I.6.3
  3. pszczoły – interwencja I.6.5
  4. sprzęt – interwencja I.6.2 (hybrydowo)

Pozostałe projekty, tj:

  1. wędrowna – interwencja I.6.4
  2. wsparcie naukowo-badawcze – interwencja I.6.6
  3. analiza miodu – interwencja I.6.7

są poza Naszą organizacją. To oznacza, że wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie indywidualni pszczelarze lub w przypadku projektu I.6.6. jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską

Natomiast projekt sprzęt – interwencja I.6.2 będą mogli składać zarówno indywidualni pszczelarze oraz organizacje pszczelarskie (w imieniu pszczelarzy) czyli kolejny rok pracujemy w systemie hybrydowym.


ARiMR regulamin naboru wniosków o dotacje na rok 2024
ARiMR regulamin naboru wniosków o dotacje na rok 2024

 

Rok pszczelarski 2024 w ARiMR

ARiMR w dniu 6 listopada 2023r., w godzinach wieczornych, ogłosił rozpoczęcie naborów wniosków na interwencje w sektorze pszczelarskim w 7 projektach. Poniżej prezentujemy zapisy z ich strony.

 

06.11.2023

Nabór wniosków od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji:

1) I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”;

2) I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

3) .6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;

4) I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”;

5) I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;

6) I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”;

7) I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

 

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

1) Interwencja I.6.1 – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na organizacji szkolenia o tematyce:

 1. prowadzenie gospodarki pasiecznej;
 2. choroby pszczół i ich zwalczanie oraz zapobieganie;
 3. biologia rodziny pszczelej;
 4. pożytki i produkty pszczele;
 5. marketing i pozycjonowanie na rynku produktów;
 6. ekonomika gospodarki pasiecznej;
 7. wędrowna gospodarka pasieczna;
 8. innej – o ile zakres szkolenia o tematyce innej niż powyższe nie przekracza 30% godzin szkoleniowych.

 

2) Interwencja I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

 1. miodarek,
 2. odstojników,
 3. dekrystalizatorów,
 4. stołów do odsklepiania plastrów,
 5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 6. topiarek do wosku,
 7. urządzeń do kremowania miodu,
 8. refraktometrów,
 9. wózków ręcznych do transportu uli,
 10. wialni do pyłku,
 11. uli lub ich elementów,
 12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 13. urządzeń do omiatania pszczół,
 14. poławiaczy pyłku,
 15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 16. wag pasiecznych,
 17. pakietów ramek ulowych,
 18. kamer cyfrowych/fotopułapek.

 

3) Interwencja I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 1. produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
 2. produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8482 również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

 

4) Interwencja I.6.4 – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej:

 1. przyczep (lawet) do przewozu uli;
 2. urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
 3. wag pasiecznych;
 4. elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);
 5. lokalizatorów GPS uli;
 6. ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

 

5) Interwencja I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 1. matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 2. odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych,
  w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 3. odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

 

6) Interwencja I.6.6 – wsparcie naukowo-badawcze:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na obsłudze i realizacji pracy naukowo-badawczej o tematyce związanej z:

 1. zdrowiem pszczół,
 2. jakością produktów pszczelich,
 3. innowacjami w gospodarce pasiecznej.

 

7) Interwencja I.6.7 – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:

 1. analiz fizyko-chemicznych miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
  w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz. 1773, z późn. zm.),
 2. analizy pyłkowej miodu.

 

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2024 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 16 października 2023 r.

 

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

1) Interwencja I 6.1:

 1. Organizacja pszczelarska, działająca w formie:
 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń pszczelarzy;
 3. zrzeszeń pszczelarzy;
 4. spółdzielni pszczelarskich;
 1. Jednostka doradztwa rolniczego.

2) Interwencja I 6.2:

 1. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,
 2. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:
  1. związków pszczelarskich;
  2. stowarzyszeń pszczelarzy;
  3. zrzeszeń pszczelarzy;
  4. spółdzielni pszczelarzy;
  5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

3) Interwencja I 6.3:

 1. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:
 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń pszczelarzy;
 3. zrzeszeń pszczelarzy;
 4. spółdzielni pszczelarzy;
 5. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

4) Interwencja I.6.4:

 1. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich.

5) Interwencja I 6.5:

 1. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:
 1. związków pszczelarskich;
 2. stowarzyszeń ps
 3. zczelarzy;
 4. zrzeszeń pszczelarzy;
 5. spółdzielni pszczelarzy;
 6. grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

6) Interwencja I 6.6:

 1. Jednostka naukowo-badawcza zajmująca się tematyką pszczelarską, która
  w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy opublikowała (lub jej pracownicy naukowi opublikowali) w czasopismach naukowych publikację z zakresu pszczelarstwa lub rynku miodu.

7) Interwencja I 6.7:

 1. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich.
 2. W zakresie Interwencji I.6.2, I.6.3 i I.6.5 – jeżeli wniosek o przyznanie pomocy składa organizacja pszczelarska to pszczelarz w nim zgłoszony, w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

 

4. Termin i sposób składania wniosków

1) wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.6.1 – I.6.7 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

 

5. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naborów wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim (I.6.1-I.6.7) na rok pszczelarski 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027:

Materiały

Regulamin naborów pszczelarskich
REGULAMIN​_A.pdf 0.54MB

 

6. Dane kontaktowe ARiMR

Departament Rynków Rolnych ARiMR

telefon: 22 242 06 50

adres mailowy: [email protected]

1zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. 2023 r., poz. 412 z późn. zm.).
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 1)

Pozostałe dokumenty:

Materiały

Załącznik nr 1 UMOWA I.6.1
Załącznik​_Nr​_1​_​_UMOWA​_I61.pdf 0.29MB
Załącznik nr 2 UMOWA I.6.2 organizacja
Załącznik​_Nr​_2​_​_UMOWA​_I62​_organizacja.pdf 0.33MB
Załącznik nr 3 UMOWA I.6.2 pszczelarz
Załącznik​_Nr​_3​_​_UMOWA​_I62​_pszczelarz.pdf 0.29MB
Załącznik nr 4 UMOWA I.6.3
Załącznik​_Nr​_4​_UMOWA​_I63.pdf 0.35MB
Załącznik nr 5 UMOWA I.6.4
Załącznik​_Nr​_5​_​_UMOWA​_I64.pdf 0.30MB
Załącznik nr 6 UMOWA I.6.5
Załącznik​_Nr​_6​_UMOWA​_I65.pdf 0.36MB
Załącznik nr 7 UMOWA I.6.6
Załącznik​_Nr​_7​_​_UMOWA​_I66.pdf 0.30MB
Załącznik nr 8 UMOWA I.6.7
Załącznik​_Nr​_8​_​_UMOWA​_I67.pdf 0.29MB
Załącznik nr 9 – wykaz załączników do WoPP
Załącznik​_Nr​_9​_​_załączniki​_WoPP.pdf 0.20MB
Załącznik nr 10 – wykaz załączników do WoP
Załącznik​_Nr​_10​_​_załączniki​_WoP.pdf 0.22MB
Załącznik nr 11 ankieta I.6.2
Załącznik​_Nr​_11​_​_ankieta​_I62.docx 0.02MB
Załącznik nr 12 ankieta I.6.3
Załącznik​_Nr​_12​_​_ankieta​_I63.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do umowy I.6.2 organizacja
Załącznik​_​_Nr​_​_2​_​_do​_​_umowy​_I62​_organizacja.docx 0.07MB


Poniżej prezentujemy pełen regulamin zamieszczony na stronach ARiMR.

Załącznik do Zarządzenia nr 36 /2023 Prezesa ARiMR (tekst jednolity)

REGULAMIN

NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

NA ROK PSZCZELARSKI 2024

W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027

 

Poniżej prezentujemy pełny Regulamin naboru wniosków o pomoc finansową na rok pszczelarski 2024 ogłoszony przez ARiMR w dniu 6 listopada 2023r.

REGULAMIN-ARiMR-ROK-PSZCZELARSKI-2024

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 79

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 81Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 83Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 85Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 87Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 89Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 91Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 93Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 95Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 97Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 99Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 101Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 103Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 105Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 107Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 109Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 111Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 113Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 115Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 117Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 119Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 121Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 123Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 125Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 127Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 129Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 131Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 133Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 135Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 137Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 139Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 141Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 143Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 145Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 147Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 149Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 151Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 153

 

Wszystkie informacje o poszczególnych projektach znajdziecie na Naszej stronie www.rzpkonin.pl w zakładce DOTACJE.

Do zobaczenia wkrótce.