Statut Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie


 Rozdział I
 Postanowienia ogólne.
§ 1
1. Regionalny Związek Pszczelarzy (RZP), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną niezależną, samorządną, społeczno-zawodową organizacją podmiotów pracujących dla dobra pszczelarstwa, która działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych   organizacjach   rolników  (Dz.   U.  Nr    32,  poz.  217 z późniejszymi zm.).
2. Związek jest przedstawicielem pszczelarzy zrzeszonych w RZP.
3. Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych.
§ 2
1. Siedzibą Związku jest miasto Konin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek posiada osobowość prawną z chwilą dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Związek posługuje się:
   1) okrąglą pieczęcią z rysunkiem matki pszczelej i napisem w otoku: Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie,
   2) prostokątną pieczątką o treści: Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie 62-510 Konin, ul. Powst. Wlkp. 10.
4. Związek może tworzyć agendy, biura, placówki naukowo-szkoleniowe, a także inne jednostki organizacyjne oraz posiadać własne środki publicznego informowania.
5. Związek może tworzyć i przystępować do krajowych organizacji związkowych.
6. Związek może tworzyć struktury terytorialne i środowiskowe. Podstawowymi ogniwami Związku są:
   1) Koła Pszczelarzy obejmujące swym zasięgiem teren przynależności członków koła,
   2) Sekcje, organizowane przy Związku, uprawnione do prowadzenia działalności na obszarze działania Związku lub Koła Pszczelarzy.
 7. Koła Pszczelarzy i Sekcje w swej działalności kierują się statutem RZP oraz załączonym do Statutu Regulaminem Koła Pszczelarzy.
§ 3
1. Oznakami zewnętrznymi Związku (RZP) są:
   1) znak Związku,
   2) sztandar Związku,
   3) odznaki honorowe Związku oraz odznaczenia RZP – jubileuszowe i okolicznościowe.
2. Zasady i tryb przyznawania odznak RZP określa uchwalą Zarząd RZP.
3. Znak Związku podlega ochronie prawnej jako znak towarowy zastrzeżony.
4. Związek mote używać skrótu RZP.
5. Odznakami honorowymi Związku (PZP) są odznaczenia przyznawane przez Polski Związek Pszczelarski:
    1) Statuetka pomnika ks. dr Jana Dzierżona,
   2)  Medal im. ks. dr Jana Dzierżona,
   3)  Złota Odznaka Związku, Srebrna Odznaka Związku i Brązowa Odznaka Związku.
6. Wzór oraz zasady i tryb przyznawania odznak honorowych Związku określa Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego.
 Rozdział  II
Cele i zadania
§ 4
1. Celem Związku jest dążenie do zapewnienia godnych warunków życia i pracy pszczelarzy,
2. Zadaniami związku są w szczególności:
   1)  reprezentowanie interesów Członków zrzeszonych w RZP,
   2)  integrowanie środowisk pszczelarskich, podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy,
   3)  rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
   4)  prawna ochrona nazwy „miód” i pozostałych produktów pszczelich,
   5)  popularyzowanie i promowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich,
   6)  zrzeszanie pszczelarzy w ogniwa Związku.
§ 5
1. Cele i zadania Związku realizowane są, na zasadach określonych w przepisach prawa, między innymi przez:
   1)   udzielanie pomocy członkom Związku,
   2)   publiczne propagowanie i promowanie celu i zadań Związku, programu, uchwal i stanowisk Związku oraz przyjętego sposobu ich realizacji, a także pracy i dorobku Związku,
   3)   organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
   4)   inicjowanie działalności wydawniczej i publicystycznej w zakresie pszczelarstwa, oraz współudział w tych pracach,
   5)   współdziałanie z Polskim Związkiem Pszczelarskim i realizowanie uchwał, postanowień i innych decyzji Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego,
   6)   współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innym podmiotami na rzecz rozwoju pszczelarstwa i środowiska naturalnego,
   7)   współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy poużytkowej dla pszczół,
   8)   współpracę z placówkami prowadzącymi  hodowlę pszczół,
   9)   współpracę z instytucjami w celu pozyskiwania wsparcia finansowego na rozwój pszczelarstwa .
   10)  promowanie  ważnej roli pszczół.
   11)   promowanie  produktów  pszczelich,
   12)  organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej i oświatowej,
   13)  wspieranie inicjatyw promujących rozwój społeczno-gospodarczy, postęp naukowo-techniczny,  oświatę i  naukę w zakresie pszczelarstwa,
   14) możliwość organizowania i prowadzenia zaopatrzenia członków Związku  w paszę dla pszczół,
   15) inspirowanie i wspieranie organizacji Regionalnego Dnia Pszczelarza, jako promocji gmin regionu działania Związku,
   16) udział w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza.
2.  Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie  oznaczonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
    1)  uprawy   rolne,  chów i  hodowla  zwierząt, łowiectwo, włączając  działalność usługową – Dział 1,
    2)  produkcja  artykułów spożywczych-Dział 10,
    3)  produkcja  napojów – Dział 11,
    4)  poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – Dział 18,
    5)  pozostała  produkcja wyrobów – Dział 32,
    6)  handel hurtowy  i detaliczny  pojazdami samochodowymi;    naprawa pojazdów samochodowych   – Dział 45.
    7)  handel hurtowy  z  wyłączeniem handlu  pojazdami    samochodowym – Dział 46,
    8)  handel  detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi   – Dział 47,
    9)  transport lądowy oraz transport rurociągowy – Dział 49,
    10) zakwaterowanie – Dział 55,
    11) działalność usługowa związana z wyżywieniem  – Dział 56,
    12) działalność wydawnicza – Dział 58,
    13) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo,  programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – Dział 59,
    14) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  – Dział 68,
    15) działalność związana z  administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca    prowadzenie działalności gospodarczej – Dział 82,
    16) edukacja – Dział 85,
    17) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką- Dział 90,
    18) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą- Dział 91,
    19) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – Dział 93,
    20) działalność organizacji członkowskich – Dział 94.
3. Związek   może  wykonywać     zadania    zlecone  przez  administrację państwową i samorządową o ile nie pozostają one w sprzeczności z celem zadaniami Związku  i nie spowodują    powstania   ujemnego   wyniku finansowego w tym zakresie.
§ 6
 1. Dla wykonywania celów i zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd upoważniając Prezesa.
 2. Nawiązanie stosunku pracy z członkiem Zarządu Związku może nastąpić na zasadach określonych przez Zarząd.
Rozdział III
Członkowie   Związku
§ 7
 Członkowie Związku  mogą być:
      1) zwyczajni,
      2) honorowi,
      3) wspierający.
§ 8
 1. Członkami zwyczajnymi Związku są osoby fizyczne i osoby prawne związane z działalnością pszczelarską zrzeszone poprzez jego Kola Pszczelarzy.
 2. Nabycie członkostwa w Związku następuje z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu do Związku.
 3. Nabycie członkostwa  w  Związku oznacza nabycie przez osoby wskazane w ust. 1, z tym samym dniem, członkostwa w Związku poprzez Kolo Pszczelarzy, z  uprawnieniem do posługiwania się tytulem  „Członka Związku”.  Prawo do posługiwania się  tytulem  „Członka   Związku” przysługuje  z tytułu przynależności do jednej tylko organizacji członkowskiej Związku.
 4. Uchwalę o przyjęciu do Związku podejmuje Zarząd Kola Pszczelarzy poprzez które osoba wskazana w ust. 1 zrzeszona. Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia do Związku  przysługuje prawo odwołania do Zjazdu w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu Związku. Uchwala Zjazdu jest ostateczna.
 5. Osoba fizyczna lub prawna, której członkostwo  ustało na skutek nieopłacenia składek, może być tylko raz ponownie  przyjęta do Związku po uregulowaniu  zaległych zobowiązań wobec Związku.
 6. Zasady  działania Kół Pszczelarzy Związku określa Regulamin Koła Pszczelarzy.
§ 9
 1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje na skutek:
    1) wystąpienia  ze Związku wyrażonego złożeniem oświadczenia woli o wystąpieniu ze skutkiem na dzień złożenia pisma,
    2) likwidacji Kola Pszczelarzy Związku, do którego członek należy,
    3) wykluczenia  ze Związku z powodu nieprzestrzegania Statutu  lub niewykonywania uchwal organów Związku z dniem podjęcia uchwały w tym zakresie.
    4) nieopłacenia przez okres jednego roku składek członkowskich z dniem podjęcia uchwały w tym zakresie,
    5) śmierci członka,
    6) działania naruszające zasady i obowiązujące normy etyczne współżycia spolecznego.
2. Ustanie członkostwa zwyczajnego Związku, w przypadkach o których mowa  w ust. 1 pkt 3  4 i 6, następuje poprzez uchwalę Zarządu Związku.
3. Od uchwały Zarządu Związku, o której mowa w ust. 2. członkowi Związku  przysługuje  prawo  odwołania do Zjazdu w terminie 30  dni od  dnia otrzymania uchwały Zarządu Związku. Uchwala Zjazdu jest ostateczna.
§ 10
1. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne mające szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa.
2. Członkostwo honorowe Związku przyznaje Walny Zjazd Delegatów Związku na wniosek Zarządu Kola lub na wniosek Zarządu Związku. Zasady Członkostwa Honorowego Związku określa Uchwała Zarządu Związku.
§11
1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi i osoby fizyczne.
2. Członkostwo  wspierające Związku przyznaje Zarząd Związku.
3. Zasady i tryb  przyznawania i pozbawiania członkostwa wspierającego Związku oraz zasady współpracy  określa uchwala Zarządu Związku.
§ 12
1. Członek  zwyczajny Związku ma prawo:
   1) uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w organach Związku,
   2) wpływania przez swoich przedstawicieli w organach Związku na realizację celu i zadań Związku, kształtowania programu oraz metod działania Związku,
   3) uzyskiwania pomocy Związku zgodnej z celami i zadaniami Związku,
   4) oceny  działalności Związku, jego organów oraz osób pełniących w tych organach funkcje z wyboru,
   5) korzystania z dopłat w  ramach projektów i programów Unii Europejskiej, w tym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, oraz upoważnionych organów administracji państwowej i samorządowej.
2. Członek zwyczajny Związku ma obowiązek:
   1) przestrzegania Statutu,
   2) realizacji uchwal organów Związku,
   3) terminowego opłacania składek  członkowskich na rzecz Związku,
   4) terminowego składania informacji o stanie liczebnym pasieki,
   5) stosowania się do   zasad korzystania z  dopłat,  o których   mowa w ust. 1 pkt 5,
   6) zachować przynależność tylko do jednego Kola Pszczelarzy.
Rozdział  IV
Organy   Związku
§ 13
1. Organami Związku są:
    1) Walny Zjazd Delegatów Związku,
    2) Zarząd Związku,
    3) Komisja Rewizyjna Związku.
2. Organy  Związku działają  kolegialnie i są odpowiedzialne za  realizacji celów i zadań związku zgodnie ze swoimi kompetencjami.
3. Kadencja organów Związku trwa cztery lata.
§ 14
1. Członkowie organów Związku pochodzą z wyboru spośród prawomocnie wybranych delegatów z kół.
2. Wybory członków organów Związku są tajne.
3. Wybory  Prezesa, Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej odbywają się przy zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów  i są skuteczne jeśli kandydat  uzyska bezwzględną większość ważnych  głosów w pierwszym glosowaniu, zaś w kolejnych zwykłą większość głosów.
4. Wybory  pozostałych członków   Zarządu, Komisji Rewizyjnej odbywają się przy zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów  i  są skuteczne, jeśli kandydaci otrzymali zwykłą większością ważnych głosów.
5. Członkowie organów osobiście, honorowo i bezpłatnie pełnią swoją funkcję w tych organach.
6. Sposób  wyboru oraz liczbę członków organów określa Zarząd w ordynacji wyborczej, o ile Statut nie stanowi inaczej.
7. W razie wakatu w  Komisji Rewizyjnej lub Zarządzie Związku, do Komisji lub  Zarządu wchodzi delegat, który   w kolejności na  Walnym Zjeździe otrzymał największą ilość głosów.
§ 15
1. Jeśli Statut nie stanowi inaczej organy Związku mogą podejmować uchwały i decyzje w glosowaniu  jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej  polowy ogółu  członków organu w  pierwszym terminie, a w drugim  terminie bez względu na liczbę  członków organu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje glos prowadzącego obrady.
2. Glosowanie tajne, z zastrzeżeniem §  14 przeprowadza  się na  wniosek, co najmniej polowy  uprawnionych do glosowania.
3. Ograny  Związku  podejmują samodzielnie uchwały i decyzje w sprawach należących do  zakresu ich   kompetencji w  oparciu o przepisy prawa i Statut.
4. Uchwały organów Związku mogą być zawieszone lub Uchylone przez Walny Zjazd Związku, jeśli są sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.
§ 16
1. Funkcji członka Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku nie można  pełnić:
       1) równocześnie z funkcją kierowniczą w organie administracji państwowej lub samorządowej,
       2) w  przypadku  prowadzenia działalności konkurencyjnej w   stosunku do działalności Związku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być członkami organów w utworzonych przez Związek podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
§ 17
  1. Członek organu Związku może być odwołany przed upływem kadencji.
  2. Odwołanie członka organu Związku może nastąpić wyłącznie w glosowaniu tajnym, po uprzednim umożliwieniu wysłuchania zainteresowanego.
  3. Członka organu Związku odwołuje się w trybie właściwym dla jego wyboru.
§ 18
 1. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji, z  zastrzeżeniem ust 2, w przypadkach:
       1)  śmierci,
       2)  rezygnacji,
       3)  odwołania,
       4)  utraty praw publicznych,
       5)  ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
       6)  zmiany charakteru prowadzonej działalności, jeśli ma to wpływ na sprawowanie mandatu,
       7)  ustania członkostwa Kola, której członkiem jest członek organu Związku,
       8)  utraty przez członka organu Związku członkostwa w kole pszczelarzy,
       9)  jednoczesnego pełnienia funkcji w innych organizacjach o konkurencyjnym zakresie działania w stosunku do Związku,
       10) nieuzasadnionej absencji  na zebraniach lub uchylania się od wykonywania  innych  obowiązków przez okres jednego roku.
 2. Decyzję w sprawie wygaśnięcia mandatu osoby wybranej przez Walny Zjazd Delegatów Związku z wyboru, w przypadku  określonym  w §18 ust. 1 pkt 7, 8, podejmuje Zarząd Związku, § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu z przyczyn, o których mowa  w  ust. 1 pkt.  1-6, 8, 9 i 10,  wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie w  §14 ust. 7.
§  19
1. Walny Zjazd Delegatów Związku, zwany dalej  „Walnym Zjazdem”, jest najwyższym organem stanowiącym Związku, do kompetencji, którego należy w szczególności:
       1) uchwalanie Statutu Związku i zmian w Statucie Związku,
       2) podejmowanie uchwal, między  innymi:
           a) ustalających program działalności Związku,
           b) zatwierdzających plan rzeczowo-finansowy na przyszły rok,
           c) określających należności składkowe oraz ich podział,
           d) uchylających  ważność uchwal podejmowanych w Kolach Pszczelarzy, sprzecznych z przepisami Statutu Związku lub obowiązującego prawa,
           e) o rozwiązaniu Związku,
           I) wyboru  delegatów na  Walny  Zjazd PZP  oraz delegata do Rady PZP, jeżeli prezes RZP pełni funkcje w PZP.
     3) wybór i odwołanie Prezesa Związku oraz pozostałych członków i Zarządu Związku,
     4) wybór i odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Związku,
     5) przyjmowanie   sprawozdań z  działalności Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku za okres kadencji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Związku,
     6) określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Związek,
     7) rozpatrywanie  wniosków złożonych przez delegatów,
     8) wybory  delegatów na Walny Zjazd PZP,
     9) przyznawanie godności Honorowego  Członka  Związku.
2. Delegatami na Walny Zjazd są  delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą.
3. Mandat    delegata   zachowuje   swą   ważność    w  okresie   kadencji organów Związku, tj. 4 lata.
4. W   obradach   Walnego  Zjazdu mogą    uczestniczyć jedynie z    prawem uczestnictwa w dyskusji  zaproszone osoby, w tym  członkowie:  honorowi i wspierający.
5. Walny  Zjazd zwołuje Zarząd Związku najpóźniej z dniem upływu kadencji, a o jego czasie, miejscu oraz porządku obrad zawiadamia delegatów nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zjazdu.
6. Zjazd Sprawozdawczy odbywa się corocznie, a o jego czasie, miejscu oraz porządku obrad Zarząd zawiadamia  delegatów nie później niż na 14 dni przed datą Zjazdu Sprawozdawczego.
§  20
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku w uzasadnionych przypadkach na skutek:
     1) uchwały Walnego  Zjazdu Związku,
     2) wniosku Komisji Rewizyjnej Związku,
     3) wniosku, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.
2. Uchwały   i wnioski, o których   mowa  w ust  1,  wymagają    pisemnego uzasadnienia,
3. Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub złożenia wniosku.
4. Nadzwyczajny Walny  Zjazd obraduje wyłącznie nad  sprawami, dla których został zwołany.
§ 21
1. Zarząd Związku jest organem stanowiącym i wykonawczym Związku, do którego kompetencji należy:
      1)  realizowanie uchwal Walnego Zjazdu,
      2)  zwoływanie Walnego Zjazdu,
      3)  uchwalanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków,
      4)  przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, a także opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie objętym celem i zadaniami Związku,
      5)  zarządzanie majątkiem Związku, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych i zawieranie umów w jego imieniu,
      6)  współpraca z Komisją Rewizyjną Związku,
      7)  powoływanie komisji problemowych,
      8)  organizacja biura Związku,
      9)  uchwalanie regulaminu Zarządu Związku, określającego również uprawnienia i obowiązki jego członków,
      10) występowanie o nadanie odznaczeń, wyróżnień i nagród osobom zasłużonym w  pracy pszczelarskiej na terenie regionu, oraz zasłużonym osobom dla Związku.
      11) działanie kolegialnie.
2. W  sprawach pilnych Prezes Zarządu Związku, lub uprawniony   przez niego  członek  Zarządu mogą  podejmować samodzielnie decyzje lub postanowienia,  o których  Zarząd Związku  musi być poinformowany i zatwierdzić na najbliższym posiedzeniu.
3. Zarząd Związku  składa się z Prezesa Związku i 6 członków.
4. Zarząd Związku  wybiera ze swojego składu:
      1) Wiceprezesa  Związku,
      2) Sekretarza Związku,
      3) Skarbnika Związku.
5. Prezes Związku zwołuje posiedzenie Zarządu Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek 3  członków  Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej Związku.
6. Zarząd Związku może podejmować uchwały i decyzje w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy  ogółu członków  tego organu.
7. Posiedzenia  Zarządu   Związku odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w  roku.
8. 0 terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia się przewodniczącego  KomisjiRewizyjnej.
9. Zarząd Związku  zwołuje  posiedzenia plenarne z  udzialem  prezesów  Kół nie mniej niż 2 razy w roku.
§  22
1. Komisja  Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Walnemu Zjazdowi.
2. Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej Związku należy w szczególności:
      1)  kontrola merytorycznej,  finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności Związku, jego   organów i  środowiskowych, komisji problemowych oraz innych jednostek organizacyjnych Związku,
     2)   dokonywanie, w   okresach rocznych, oceny pracy  Zarządu Związku oraz przedstawianie wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia Walnemu  Zjazdowi,
     3)   kontrola przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji organów Związku,
     4)   opiniowanie  projektów preliminarzy przychodów i wydatków  oraz sprawozdań z ich realizacji,
     5)   wybór  przewodniczącego lub  członków komisji  w trakcie kadencji w przypadku  wygaśnięcia   jego  mandatu,    w/g   zasad  wyboru do odpowiednich  struktur  Związkowych,
     6)   wybór sekretarza Komisji Rewizyjnej Związku,
     7)   współdziałanie z organami  kontrolnymi organizacji członkowskich Związku w  wykonywaniu  kontroli  w   zakresie   dotyczącym obowiązków tych organizacji określonych w Statucie,
     8)   uchwalanie  regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku,
     9)   wnioskowanie   o absolutorium  dla  Zarządu  Związku  za  okresy sprawozdawcze lub za okres kadencji,
     10)  działanie kolegialne.
3. Uchwały  komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
4. Komisja  Rewizyjna sklada się z trzech członków.
5. Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  Związku  lub inny  upoważniony  jej członek ma  prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku.
6. Komisja  Rewizyjna  w  wykonywaniu swoich czynności może  korzystać z pomocy biegłych i rzeczoznawców,  a także ma prawo żądać od Zarząd Związku, członków tego organu oraz pracowników biura Związku wyjaśnień dotyczących  działalności Związku.
7. Komisję  Rewizyjną  Związku   reprezentuje jej przewodniczący lub  inny wyznaczony  członek tego organu.
8. Przepis § 22 ust.1 pkt 5 stosuje się zgodnie z §14 ust. 7.
9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 § 23
1. Członkowie  Zarządu Związku, oraz inne upoważnione  przez Zarząd osoby, reprezentują  Związek   oraz  Kola  Pszczelarzy na  obszarze  działania Związku.
2. Wszelkiego  rodzaju umowy  i zobowiązania  w imieniu  Związku podpisuje Prezes lub Wiceprezes  oraz Sekretarz, a w sprawach finansowych również Skarbnik.
Rozdział IV
Majątek  Związku
§  24
1. Majątek  Związku mogą stanowić: nieruchomości,  ruchomości,  akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe.
2. Dochody  Związku  mogą pochodzić:
     1) ze składek członkowskich,
     2) z działalności gospodarczej Związku,
     3) z darowizn, zapisów, dotacji, subwencji i spadków,
     4) z innych wpływów.
 3. Związek lokuje własne środki pieniężne na koncie bankowym, w udziałach lub innych składnikach majątkowych Związku.
 4. Związek  może posiadać w ramach sum przechodnich środki finansowe pochodzące z Kół Pszczelarzy lub od jego członków, przeznaczone na określone cele.
 5. Związek  realizuje wpływy  i wydatki na   podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez Walny Zjazd Delegatów Związku.
 6. Majątek  Związku oraz jego  operacje finansowe  ewidencjonowane  są wg obowiązujących przepisów rachunkowych.
 7. Do czasu zatwierdzenia preliminarza na dany rok kalendarzowy Zarząd RZP  może wydatkować  w  każdym miesiącu nie więcej niż 1/3 części wydatków  z roku poprzedniego.
 8. Przyjęcie darowizny, zapisu, dotacji, subwencji czy spadku nie może być uzależnione od spełnienia warunków sprzecznych z celem lub zadaniami Związku.
 9. Składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi.
 10. Dochody  z darowizn, subwencji   na rzecz Związku przeznaczone  są na działalność statutową Związku.
  Rozdział V
Uchwalenie i zmiana Statutu
§ 25
 1. Statut może być uchwalony  lub zmieniony  uchwalą  Walnego  Zjazdu, podjętą większością 2/3 głosów  w glosowaniu  jawnym, przy obecności co najmniej polowy delegatów. W przypadku braku polowy uchwalenie lub zmiana  Statutu mogą   być  dokonane  na   Walnym Zjeździe   odbytym w drugim  terminie.
 2. Uchwały Walnego Zjazdu zwołanego   w drugim  terminie w przedmiocie zmiany Statutu zapadają w  glosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów bez względu na ilość delegatów uczestniczących w Walnym Zjeździe.
Rozdzial VI
Rozwiązanie i likwidacja Związku
§ 26
 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym nadzwyczajnym Walnym Zjeździe na podstawie uchwały podjętej większością 3/4 głosów oddanych w obecności, co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do glosowania. W przypadku braku obecności, co najmniej 2/3  delegatów uprawnionych do  glosowania może  być podjęta decyzja o ponownym zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w terminie 30 dni;
2. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Walny Zjazd.
3.  Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza sprawozdanie i sklada je we właściwym sądzie wraz z wnioskiem o wykreślenie związku z rejestru.
Rozdział VII
Przepisy końcowe i   przejściowe
§ 27
 1. Z mocy  Ustawy Statut Związku oraz zmiany w nim podlegają rejestracji w Sądzie Rejestrowym.
2. Traci moc Statut Związku w brzmieniu uchwalonym w dniu 19 grudnia 1998 roku.
Konin 17 kwietnia 2011  roku