KOMUNIKAT DOTACYJNY

Komunikat - zamknięcie rozliczeń projektów ARiMR 2024r.

Zamknięcie rozliczeń projektów dotacyjnych ARiMR sezonu 2023/2024

 

KOMUNIKAT

RZP Konin informuje, że do dnia 15 lipca 2024r. (poniedziałek) przyjmuje wszystkie dokumenty do rozliczenia projektów dotacyjnych w sezonie 2023/2024. Oznacza to, że wszystkie faktury, płatności, pisemne rezygnacje, oświadczenia i inne dokumenty należy dostarczyć do wskazanego terminu. Termin ten jest ostatecznym i nieprzekraczalnym.  Dokumenty dostarczone po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione z tegorocznych dotacjach, co będzie skutkowało wykluczeniem danego pszczelarza lub producenta z projektów ARiMR w sezonie 2023/2024.

 

KOMUNIKAT DOTACYJNY
KOMUNIKAT DOTACYJNY

ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO - WYTYCZNE ROZLICZENIOWE

Przypominamy, że dokumenty na sprzęt winny być przygotowane przez pszczelarzy w następujący sposób:

 1. kserokopia faktury wystawionej na pszczelarza (czytelna, pełna, bez obcięć) 2x
 2. kserokopia płatności za fakturę (czytelna, pełna, bez obcięć) 2x

Każdy z dokumentów należy opisać adnotacją "POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem pszczelarza.

 

Ważne!

1. Faktury, które są realizowane przez zamówienia, faktury zaliczki, faktury proformy, itp. winny również być dołączone do w/w zestawu dokumentów i również stosownie opisane wg w/w wzoru.


2. Przelew winien być dokonany z własnego konta bankowego i mieć właściwie wpisany tytuł. Jeśli płatność została dokonana z innego konta lub w tytule nie wpisano numeru faktury a inne informacje, w takich sytuacjach należy bezwzględnie na wydrukowanym potwierdzeniu przelewu uzupełnić informacje o pisemne wyjaśnienie, tj. np.: 

   → "Płatność dotyczy FA nr ..... z dnia ....", 

   → "Płatności dokonano ze wspólnego konta/konta żony/konta męża" 

   →  podpisać każdy dopisek czytelnym podpisem, pełnym imieniem i nazwiskiem.


3. Wydruk potwierdzenia zapłaty musi mieć opis "POTWIERDZENIE PRZELEWU" lub z treści winno wynikać, że płatność została WYKONANA (Bank Santander). Nie przyjmujemy płatności z komunikatem "PRZELEW ZLECONY DO REALIZACJI".

ZAKUP MATEK I ODKŁADÓW - WYTYCZNE ROZLICZENIOWE

Dokumenty za zakup matek i odkładów winny być przygotowane przez producentów w następujący sposób:

 1. oryginał faktury wystawiony na RZP Konin
 2. karta pochodzenia matki
 3. wykaz odbiorców matek i odkładów

Dokumentacja winna być przesłana na adres RZP Konin (znajdziesz go tutaj) w ustalonym z Biurem RZP Konin terminie. Termin został dookreślony z każdym producentem w momencie składania przez RZP Konin zamówień na zakup matek i odkładów.

 

Zapłata za matki/odkłady - Pszczelarze dokonują wpłaty za zakup matek i odkładów Prezesom swoich Kół potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na listach lub na konto główne/subkonto Koła RZP Konin. Pszczelarze dokonujący wpłat za matki/odkłady na konto RZP Konin (główne lub subkonto Koła) winni dokładnie opisywać tytuł przelewu: "ZAPŁATA ZA MATKI/ODKŁADY ...(wpisać rodzaj matki/odkład: MnieU, MUN, MUS, REP, O)... OD ...(wpisać producenta)... DLA ...(wpisać imię i nazwisko pszczelarza)... Z KOŁA ...(wpisać przynależność do Koła)...".

 

Opis skrótów matek i odkładów:

MnieU - matki nieunasienione

MUN - matki unasienione naturalnie

MUS - matki unasienione sztucznie

REP - matki reprodukcyjne

O - odkłady

 

Potwierdzenie odbioru matek i odkładów

Przypominamy, że każdy z pszczelarzy, który dokonał zakupu matek/odkładów, jak co roku, winien wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin za pośrednictwem swojego Prezesa Koła druk POKWITOWANIA ODBIORU MATEK, ODKŁADÓW I PAKIETÓW PSZCZELICH.

Druk znajduje się tutaj → PSZCZOŁY 2023.2024 Pokwitowanie odbioru matek, odkładów i pakietów pszczelich

 

ZAKUP LEKÓW - WYTYCZNE ROZLICZENIOWE

Dokumenty za zakup leków winny być przygotowane przez producentów w następujący sposób:

 1. oryginał faktury wystawiony na RZP Konin
 2. zbiorcza lista odbiorców leków dla RZP Konin ze stosownym oświadczeniem lekarza weterynarii o dokonaniu przez niego wpisu wydanych leków do książek leczenia zwierząt pszczelarzy z RZP w Koninie zgodnie z w/w zestawieniem

Dokumentacja winna być przesłana na adres RZP Konin (znajdziesz go tutaj) w ustalonym z Biurem RZP Konin terminie. Termin został dookreślony w momencie składania przez RZP Konin zamówienia na zakup leków.

 

Zapłata za leki - Pszczelarze dokonują wpłaty za zakup leków Prezesom swoich Kół lub w Biurze RZP Konin w momencie składania zamówienia, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na zamówieniu lub dokonując wpłaty na konto główne/subkonto Koła RZP Konin. Pszczelarze dokonujący wpłat za leki na konto RZP Konin (główne lub subkonto Koła) winni dokładnie opisywać tytuł przelewu: "ZAPŁATA ZA LEKI ...(wpisać rodzaj leku)... OD ...(wpisać producenta)... DLA ...(wpisać imię i nazwisko pszczelarza)... Z KOŁA ...(wpisać przynależność do Koła)...".

 

Potwierdzenie odbioru leków

Przypominamy, że każdy z pszczelarzy, który dokonał zakupu leków, jak co roku, winien odebrać leki i podpisać się na liście u swojego Prezesa Koła.

 

KOMUNIKAT DOTACYJNY RZP KONIN 2024r.
KOMUNIKAT DOTACYJNY RZP KONIN 2024r.

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 2

PZP w sprawie dotacji ARiMR 2024

PZP w sprawie dotacji ARiMR 2024

 

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Tadeusz Sabat zaprosił Prezesów Związków i Organizacji Pszczelarskich na spotkanie w dniu 19 czerwca 2024r. do Warszawy. Tematem spotkania było omówienie bieżących realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim: I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.4, I.6.5, I.6.6, I.6.7 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Punktem finalnym spotkania było przygotowanie pisemnego stanowiska polskiego środowiska pszczelarskiego w zakresie interwencji w sektorze pszczelarskim: I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.4, I.6.5, I.6.6, I.6.7 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Czesława Siekierskiego. Na spotkaniu tym Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie reprezentował Członek Zarządu Pan Waldemar Frydrych.

 

Poniżej prezentujemy pismo skierowane przez PZP do Pana Ministra:

 

Petycja skierowana do Pana Ministra przyniosła już pierwsze owoce w postaci zmiany zapisów w Regulaminie dotacyjnym na sezon 2023/2024 w postaci przesunięcia terminów dokonywania rozliczeń w dwóch projektach: zakup leków i zakup pszczół do 14 sierpnia 2024r. Pozostałe projekty pozostają do rozliczenia w niezmienionym terminie do 31 lipca 2024r.

 

Ważne! 

Wskazane terminy są terminami wyznaczonymi dla Związków nie dla pszczelarzy w nich zrzeszonych! 
Pszczelarze swoje dokumenty muszą dostarczyć odpowiednio wcześniej, tak, aby Związki mogły dochować terminów i dokonać w ich imieniu rozliczeń zakupów refundacyjnych.

Hi Bees notatnik dla pszczelarzy

Hi Bees - notatnik dla pszczelarzy

Hi Bees - notatnik dla pszczelarzy

 

Przedstawiamy nową, autorską aplikację stworzoną przez członka zrzeszonego w RZP Konin - Pana Dariusza Ryś. Pan Dariusz Ryś na co dzień jest pasjonatem pszczelarstwa, doświadczonym mistrzem z wieloletnim stażem. Od 2019 roku jest aktywnym członkiem zrzeszonym w Kole Konin. Z miłości do pszczół i pszczelarstwa stworzył aplikację, pomagająca prowadzić gospodarkę w pasiekach. Aplikacja cały czas się rozwija, jest bezpłatna, do pobrania w sklepach Google Play i App Store.

 

Notatnik pasieczny sterowany głosem

Hi Bees to zamysł stworzenia aplikacji na smartfona sterowanej głosem stworzonej do robienia notatek podczas przeglądów uli w pasiekach. Aplikacja, która zbiera i archiwizuje wszystkie informacje w jednym miejscu, odbiera wszystkie polecenia głosowe podczas przeglądów uli, posiada aktualne informacje o wszystkich ulach, dysponuje statystykami zbiorów dostępnymi w każdej chwili, a zawartość całego ula jest widoczna na jednym ekranie. Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę tego produktu.

 

 

Aplikacja notatnik dla pszczelarzy
Hi Bees - notatnik dla pszczelarzy

 

Pan Dariusz Ryś, autor aplikacji, tak oto przedstawia swój produkt:

Czy to ma sens?

W czasie przeglądów uli pszczelarz ma zajęte obie ręce. Wykonywanie dodatkowych czynności, zwłaszcza kiedy robi je w rękawicach, to wielki problem. Notowanie na bieżąco informacji o stanie rodziny pszczelej, matki, zawartości ramek czy aktualnie wykonywanych czynnościach przy  pomocy dostępnych aplikacji na smartfony stanowi nadal problem, ponieważ nadal istnieje konieczność klikania…

 

A czy można bez klikania? 

Hi Bees podejmuje próbę takiego rozwiązania. Rozwiązania, które powstaje z wykorzystaniem nowych technologii. Każdy pszczelarz ma na nią realny wpływ, może przyczynić się do rozwoju tej aplikacji. W jaki sposób? Poprzez rozbudowanie katalogu poleceń głosowych, aby zwiększyć jej uniwersalność i dostosować do potrzeb szerokiego grona pszczelarzy. Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie, chętnie ją dla Was rozbudujemy. Czekamy na propozycje nowych poleceń oraz na wszelkie uwagi dotyczące aplikacji.

 

Jak to działa?

Aplikacja obsługuje do 99 pasiek i 99 uli w każdej pasiece. Może pracować podczas przeglądu uli bez dostępu do Internetu. Obecnie jest w wersji polskiej i angielskiej. Aplikację można bezpłatnie pobrać na smartfona. Wszystkie funkcje dostępne są w wersji tradycyjnej, czyli „klikalnej”.

Więcej informacji znajdziecie tutaj: HI BEES - przewodnik

Chwilowo jednak nie będzie można używać funkcji sterowania głosem. Powodem jest użycie komercyjnego systemu przetwarzania mowy w aplikacji. Bezpłatna wersja licencji umożliwiła zbudowanie aplikacji, ale jej powszechne użytkowanie wymaga opłaty licencyjnej. Koszt licencji, w wariantach oferowanych przez firmę, jest bardzo wysoki przy małej liczbie użytkowników. Jeżeli jednak grupa zainteresowanych znacznie wzrośnie – cena dla jednego użytkownika może stać się  akceptowalna. Dlatego proszę o opinię pszczelarzy. Czy interesuje Was użytkowanie takiej aplikacji? Czy robienie notatek podczas przeglądów jest potrzebne? Jakie informacje należałoby zapisywać? Czy zapisywanie informacji i wyświetlanie ich w formie proponowanej przez tą aplikację to dobry pomysł?

 

Poniżej prezentacje obsługi tego urządzenia.

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4gpeUiiiGs&t=23s

https://www.youtube.com/watch?v=f_OFGQCKIxE

Co o tym sądzicie? A może to wszystko nie ma sensu…? Może wystarczy odpowiednio ustawiona cegła na daszku…

Zapraszamy do przesyłania swoich opinii na adres: [email protected]

Liczymy na Was!


Hi Bees notatnik dla pszczelarzy
Hi Bees notatnik dla pszczelarzy

Kontakt: [email protected]


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Witkowo - walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2024 roku

Witkowo - walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2024 roku

 

W dniu 04.02.2024r. w niedzielę odbyło się jedno z pierwszych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Naszym Związku - w Kole Witkowo. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 13.00, poprowadził je Pan Krzysztof Szoszorek przy udziale pocztu sztandarowego, członków Koła i zaproszonych gości. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w  Koninie Pan Roman Kowalak, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński oraz przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Gnieźnie Pani kierownik Ewa Korczyńska-Skowron.

 

          

 

 

Na zebraniu wybrano członków do komisji, przedstawiono sprawozdanie z działań Koła, podjętych w trakcie całego 2023 roku, w którym szczegółowo omówiono dotacje wraz ze wsparciami gminy i samorządu województwa (ciasto, węza), imprezy, szkolenia i spotkania integracyjne Koła oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe Koła. W dalszej części zebrania nastąpiło głosowanie. Zarząd, w głosowaniu jawnym, uzyskał 100% absolutorium. Budżet Koła, w głosowaniu jawnym, również uzyskał 100%  absolutorium i z takim wynikiem został przyjęty.

 

          

Prezes Koła Witkowo Pan Ryszard Nowakowski przedstawił następujące sprawozdanie za lata 2020 - 2023 podsumowujące okres swojej całej kadencji:

 

Informacja Zarządu Koła Pszczelarzy w Witkowie za okres sprawozdawczy 2020 – 2023

Koło nasze liczy obecnie 52 członków. Ogólnie ilość rodzin pszczelich w Kole wynosi 1412, 19 osób ma pasieki do 15 rodzin pszczelich, 23 osoby do 50, pozostali 50 do 80 rodzin.

W okresie sprawozdawczym w 2020 – 2023 roku pożegnaliśmy naszych kolegów śp. Tadeusza Sucholasa, śp. Jana Sesiuka, śp. Ryszarda Jacha, śp. Andrzeja Bethke.

W naszym kole przybyło 6 nowych pszczelarzy, którzy otrzymali legitymacje członkowskie.

Na naszym terenie są również pszczelarze niezrzeszeni w liczbie ok. 10 pszczelarzy posiadający ok. 150 rodzin.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z dnia 9 lutego 2020 roku, którego gościem był V-ce Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie – pan Władysław Poprawski, wybrano Zarząd Koła w następującym kształcie:

Prezes – Ryszard Nowakowski,

Sekretarz – Monika Gleń,

Skarbnik – Sławomir Grześkiewicz.

Członkowie Zarządu: Stanisław Przybylski, Krzysztof Szoszorek. Ustanowiono również Komisję Rewizyjną w składzie: Ryszard Bałoniak, Wojciech Kolasiński, Wojciech Gleń. Wybrano delegatów na Walne Zebranie RZP w składzie: Stanisław Przybylski, Sławomir Grześkiewicz, Ryszard Nowakowski.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 zebrań członków Koła oraz tyle samo posiedzeń Zarządu. Głównymi tematami zebrań były sprawy dotacji dla pszczelarzy. Omawialiśmy przedstawione przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie sposoby ich pozyskiwania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na wymienionych spotkaniach zapoznawaliśmy się również z propozycjami szkoleń i spotkań integracyjnych Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie.

W minionej kadencji odznaczeni przez Polski Związek Pszczelarzy zostali pszczelarze z naszego koła:

 • Medalem ks. dr Dzierżona koledzy:

  Kazimierz Skowroński, Kazimierz Bartkowiak, śp. Ryszard Jach;

 • Złotą Odznaką PZP śp. Andrzej Bethke;

 • Brązową Odznaką PZP koledzy: Ryszard Kleinszmidt, Adam Pyżyk, Marek Moskal;

 • Członkiem honorowym został mianowany Marian Groblewski.

Koło nasze przejawia dużą żywotność, wykazuje się dobrą organizacją i działalnością społeczną. Delegacje wraz ze sztandarem biorą aktywny udział w uroczystościach zarówno lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich. Oto krótki przegląd imprez i szkoleń, w których uczestniczyliśmy na przestrzeni ostatnich lat:

Wyjazdy szkoleniowe:

→ Forum w Przysieku koło Torunia;

→ Forum w Sielinku;

→ Szkolenie w Ślesinie, Gnieźnie.

Imprezy coroczne, takie jak:

→ Regionalne Dni Pszczelarza;

→ Ogólnopolskie Dni Pszczelarza;

→ Gminne obchody 3-cio Majowe;

→ Majowy odpust we Wrzącej Wielkiej;

→ Wielkopolski Dzień Pszczoły w Kaliszu;

→ Dożynki gminne z wystawą sprzętu i produktów pszczelich oraz przekazaniem miodu na fanty dożynkowe;

→ Gminne obchody Dnia Niepodległości;

→ Święto patrona pszczelarzy św. Ambrożego w klasztorze Kamedułów w Bieniszewie;

→ Gminne obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Członkowie naszego koła sadzą również rośliny i drzewa miododajne oraz dbają o czystość środowiska.

Przez ostatnie lata korzystaliśmy z programu unijnego, który częściowo refunduje koszty zakupu pakietów, matek pszczelich, leków przeciw warrozie oraz sprzętu, takiego jak: lawety do przewozu uli, ule, miodarki, topiarki słoneczne, suszarki do pyłku czy stoły do odsklepiania. Dzięki działaniom Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie stopień refundacji kosztów jest wysoki.

W latach 2020- 2023 od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich” poprzez wsparcie finansowe pszczelarze otrzymali ciasto i węzę.

Pozyskujemy dotacje z Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie na zakup węzy lub ramek oraz otrzymujemy sadzonki drzew i krzewów miododajnych.

W roku 2022 na wniosek Koła został zakupiony przez UGiM Witkowo ul edukacyjny. Ponadto, dokonujemy zorganizowanego zakupu syropu na jesienne podkarmianie. Nabywamy również ule z wyposażeniem oraz drobny sprzęt pszczelarski poza refundacją. Koło nasze udziela dotacji finansowych Kołom Pszczelarskim w regionie i powiecie na ufundowanie sztandarów. Posiadamy na wyposażeniu topiarkę parową oraz elektryczną do wytopu wosku, z której korzystają pszczelarze Koła.

Chciałbym podziękować wszystkim członkom i Zarządowi Koła za współpracę oraz aktywne uczestniczenie w życiu naszej organizacji. Szczególne podziękowania należą się kolegom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego za ich dyspozycyjność tj. Wojciechowi Gleniowi, Sławomirowi Grześkiewiczowi, Krzysztofowi Szoszorkowi, Krzysztofowi Wendlandowi, Stanisławowi Przybylskiemu, Wojciechowi Kolasińskiemu, Ryszardowi Kleinszmidtowi, Markowi Moskalowi i Marcinowi Lipińskiemu.

Za zorganizowanie integracyjnego spotkania koleżanek i kolegów naszego Koła dziękuję koledze Adamowi Pyżykowi.

Bardzo dziękuję Prezesowi Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koninie – panu Romanowi Kowalakowi za nieustanne starania w poszukiwaniu finansów na działalność Związku oraz organizację kursów, szkoleń i wycieczek.

Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój pszczelarstwa oraz dbają o dobro i ochronę pszczoły miodnej, która dzięki swej pracy nie tylko obdarowuje nas zdrowymi produktami, ale jednocześnie zapewnia dostatnią ilość oraz wysoką jakość plonów rolnikom oraz sadownikom. Dziękuję i wierzę, że w nadchodzących latach współpraca ze społeczeństwem oraz lokalnymi organizacjami i instytucjami będzie równie owocna jak dotychczas.

Prezes Koła

Ryszard Nowakowski

 

Po części sprawozdawczej nadszedł moment na część wyborczą. Kandydatem wyłonionym na stanowisko Prezesa Koła Witkowo był Pan Ryszard Nowakowski, który w głosowaniu jawnym uzyskał 100% poparcia członków swojego Koła. W kolejnym kroku wybrano Zarząd w osobach: Monika Gleń, Krzysztof Szoszorek, Sławomir Grześkiewicz, Stanisław Przybylski. Zarząd w tym składzie, poddany pod głosowanie jawne, również uzyskał 100% poparcie członków swojego Koła. Do Komisji Rewizyjnej powołano członków Koła w osobach: Ryszard Bałoniak, Wojciech Gleń oraz Wojciech Kolasiński, którzy ze 100% poparciem zostali nominowani na swoje stanowiska. Koło Witkowo na dzień wyborów liczyło 52 osoby czynnych członków. Stan aktualny na dzień 04.02.2024r. pozwolił wyłonić delegatów w ilości 3 osób. Delegatami, przy 100% poparciu członków Koła, zostali: Stanisław Przybylski, Sławomir Grześkiewicz oraz Ryszard Nowakowski.

 

               

 

Po części wyborczej oddano głos zaproszonym gościom. W swoich przemówieniach docenili działalność Koła Witkowo, podziękowali za wieloletnią owocną współpracę i nagrodzili dotychczasowego Prezesa Koła Pana Ryszarda Nowakowskiego za jego zaangażowanie i działalność. Prezes RZP Konin Pan Roman Kowalak uhonorował również dyplomem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana Mariana Gadzińskiego. Przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Gnieźnie Pani kierownik Ewa Korczyńska-Skowron natomiast w swoim przemówieniu poruszyła temat zgłoszeń wytrucia pszczół. Na terenie gminy Witkowo w 2023 roku odnotowano 3 takie zdarzenia, które zakończyły się postępowaniami administracyjnymi. Pani Kierownik zwróciła również uwagę na akcję "Pszczółka w pociągach Kolei Państwowych" prowadzoną przez WIORiN w okresie letnim dla najmłodszych.

 

                   

      

        

 

Prezes Koła Witkowo odznaczył poczet sztandarowy w osobach: Krzysztof Wendland, Sławomir Grześkiewicz i Wojciech Gleń specjalnym wyróżnieniem za swój wkład, dyspozycyjność i aktywny udział w uroczystościach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich jako delegacje ze sztandarem.

 

     

 

Na tym zebranie zakończono i wyprowadzono sztandar.

 

             

        


Prezes Koła Witkowo - Pan Ryszard Nowakowski

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo


szkolenie w RZP Konin

Szkolenie w RZP Konin

Szkolenie w RZP Konin

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie zaprasza pszczelarzy i osoby niezrzeszone na coroczne szkolenie pszczelarskie. Odbędzie się ono w dniach 23-24 marca 2024r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "GWAREK" w Ślesinie ul. Leśna 5. Szkolenie to jest dofinansowywane z środków ARiMR.

Tegorocznymi wykładowcami są:

 1. Paweł Heczko - specjalista ds rozwoju marek, specjalista w obszarze marketingu internetowego   więcej tutaj: pawelheczko.pro
 2. Radosław Piotrowski - lekarz weterynarii
 3. Piotr Mrówka - specjalista ds pszczół, właściciel Gospodarstwa Pszczelarskiego MRÓWKA   więcej tutaj: www.pmrowka.pl

 

Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy:

Pan Paweł Heczko omówi:

  • marketing
  • pozycjonowanie produktów na rynku pszczelim

 

Pan Radosław Piotrowski omówi:

  • choroby i zagrożenia pszczół: warroza, brauloza, akarioza, nosemoza, grzybica, zgnilec amerykański
  • zasady stosowania leków weterynaryjnych w pasiece z uwzględnieniem ich wpływu na produkty pszczele
  • pomoc przedmedyczna przy użądleniach

 

Pan Piotr Mrówka omówi:

  • biologia rodziny pszczelej
  • przegląd pasieki po zimie (osyp, symptomy głodu, awaryjne podkarmianie ciastem, itp.)
  • główny przegląd wiosenny  (przenoszenie uli na odległość, funkcja poidła, poszerzanie gniazd, itp.)
  • przygotowanie jesienne rodzin do zimy (technika karmienia, ścieśnianie gniazd, technika i rodzaj pokarmu)

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie przewidział dodatkowe spotkanie z Panem Dariuszem Ryś, pszczelarzem Koła Konin, który zaprezentuje i omówi swój Notatnik dla pszczelarzy. Hi Bees to sterowana głosem aplikacja na smartfona do robienia notatek podczas przeglądów uli w pasiekach.

ulotka hibees strona 1
ulotka hibees strona 1
ulotka hibees strona 2
ulotka hibees strona 2

 

 

Program szkolenia przedstawia się następująco:

23.03.2024r. - sobota

10.00 - 12.45   wykładowca: Paweł Heczko (3 godz)

13.00 - 13.30   obiad

13.45 - 18.30   wykładowca: lek. wet. Radosław Piotrowski (5 godz)

19.00               kolacja

24.03.2024r. - niedziela

8.00 - 8.30       śniadanie w formie bufetu

9.00 - 14.45     wykładowca: Piotr Mrówka (6 godz)

15.00               obiad i zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia do dyspozycji pszczelarzy pozostaje kawa, herbata i ciasto. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie oprawionej broszury, a po zakończeniu szkolenia CERTYFIKAT.

 

Ważne!

Osoby dotychczas niezapisane, a chętne do wzięcia udziału w tegorocznym szkoleniu, proszone są o dokonanie zgłoszenia w Biurze RZP KONIN maksymalnie do dnia 12 marca 2024r. Uczestnikami mogą być osoby zrzeszone w RZP Konin i osoby niezrzeszone, planujące założenie pasieki.


szkolenie w RZP Konin
szkolenie w RZP Konin

Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok

2023 rok - obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół

2023 rok - obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół

 

Rok 2023 minął nam nieubłaganie zatem czas przystąpić do jego rozliczenia. Jak co roku, wszyscy Prezesi Kół, mają z tym związane swoje zadania do wykonania. Takimi końcoworocznymi obowiązkami są między innymi:

1. BILANS

2. INFORMACJA ORGANIZACYJNA

3. STANY RODZIN PSZCZELICH

 

Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok
Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok

 

BILANS

W zakresie BILANSU prosimy o wypełnienie specjalnie przygotowanego na tą okoliczność druku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2023 roku. W druku tym należy uwzględnić wszystkie uzyskane przychody oraz koszty, jakie dane Koło poniosło na przestrzeni całego ostatniego 2023 roku. Rok bilansowy jest zamykany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. W bilansie zatem należy wykazać wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie miały miejsce w tym konkretnie dookreślonym przedziale czasowym. Zarówno przychody jak i koszty rozbijamy na poszczególne, indywidualne dane, a mianowicie:

 1. Przychody
  • składka członkowska
  • składka ulowa
  • wpisowe
 2. Koszty
  • zakup materiałów biurowych
  • delegacje
  • składka na sztandar
  • opłaty pocztowe, bankowe, inne
  • inne (wpisać jakie)
 3. Sprawozdanie z działalności finansowej danego Koła uwzględnia również posiadany stan gotówki, zarówno na początek roku - 1 stycznia 2023 roku, jak i na koniec roku - 31 grudnia 2023 roku. Druk należy wypełnić prawidłowo, zawrzeć w nim wszystkie niezbędne dane, podliczyć, sprawdzić, wpisać ostateczną kwotę słownie, podpisać przez wskazane do tych czynności osoby i przekazać do Biura RZP Konin.

 

Poniżej prezentujemy druk bilansu, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku.

 

Sprawozdanie z działalności finansowej Kół - bilans

 


INFORMACJA ORGANIZACYJNA dla PZP

Polski Związek Pszczelarski zwraca się z prośbą o wypełnienie druku INFORMACJI ORGANIZACYJNEJ za 2023 rok. Druk ten obejmuje swoim zakresem przedział czasowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Ankieta ta jest wypełniana przez Prezesów Kół każdego roku, dokładnie o tej porze. Zawiera w sobie szereg istotnych informacji, które są szalenie ważne w dalszym procesie analiz, przygotowywania statystyk i podejmowania na ich podstawie dalszych działań. Prosimy zatem o dokładne przeanalizowanie wszystkich punktów i precyzyjne wypełnienie każdego z pól. Pola, które nie dotyczą danego Koła, należy zwyczajowo pominąć. 

 

 

Poniżej prezentujemy druk informacji organizacyjnej dla PZP, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku.

 

INFORMACJA ORGANIZACYJNA PZP 2023 ROK

 


STANY RODZIN PSZCZELICH PSZCZELARZY, KTÓRZY NIE UCZESTNICZYLI W ROZDANIU PROJEKTOWYM w sezonie 2023/2024

 

W zakresie STANÓW RODZIN PSZCZELICH prosimy o sporządzenie listy osób, które nie brały udziału w tegorocznym rozdaniu projektowym i nie podały jeszcze swoich stanów rodzin pszczelich do wyliczenia składki członkowskiej i ulowej na rok 2024. Dane tych osób podajemy zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31.12.2023r. Nie ma na tą okoliczność przygotowanego specjalnego druku, dane te należy spisać na zwykłej kartce. Wskazane spisane dane należy dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku osobiście lub mailem na adres: [email protected]

 

 


Życzenia świąteczno-noworoczne

Życzenia świąteczno-noworoczne/przerwa

Życzenia świąteczno-noworoczne

 

Zdrowych, radosnych

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

oraz

wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku 

 

w imieniu Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie składa

 

Prezes Roman Kowalak

Życzenia świąteczno-noworoczne od Zarządu RZP Konin
Życzenia świąteczno-noworoczne

 

 

 

Korzystając z okazji informujemy również, że Biuro RZP Konin udaje się

na krótki urlop świąteczno-noworoczny, zatem

 

w dniach od 27 grudnia 2023r. do 8 stycznia 2024r.

Biuro RZP Konin będzie nieczynne


VARROMED - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

VARROMED - charakterystyka leku

VARROMED - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

Dziś Waszą uwagę kierujemy na kolejny lek, ostatni z całej serii, jaki został Nam do omówienia, czternasty z listy o nazwie VARROMED. W tym cyklu publikujemy dane uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii. 

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, niezmiennie ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana tutaj wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. To Nasz ostatni wpis w tym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół. Liczymy, że przypadł on Wam do gustu i tym samym zachęciliśmy Was do częstego zaglądania na Naszego bloga, w aktualności, po więcej takich pszczelarskich smaczków, tematycznych informacji i ciekawostek z życia ula a tymczasem …

 

Zachęcamy do lektury ostatniego leku.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy czternasty z nich i zarazem ostatni – VARROMED

 

VARROMED - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
VARROMED - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

VARROMED - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU


THYMOVAR - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

THYMOVAR - charakterystyka leku

THYMOVAR – KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

W Naszym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół, prezentujemy następny lek z serii, trzynasty i jednocześnie przedostatni, jaki został Nam do omówienia, o nazwie THYMOVAR. Publikujemy tutaj dane, uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii.

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. Liczymy, że cykl ten przypadł Wam do gustu a tymczasem …

 

Zachęcamy do dalszej lektury.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy trzynasty z nich – THYMOVAR

THYMOVAR - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
THYMOVAR - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

THYMOVAR - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU


POLYVAR YELLOW - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

POLYVAR YELLOW - charakterystyka leku

POLYVAR YELLOW – KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU

W Naszym cyklu edukacyjnym, w całości poświęconym tematyce leków weterynaryjnych dla pszczół, prezentujemy następny lek z serii, dwunasty o nazwie POLYVAR YELLOW. To jeden z trzech ostatnich, jakie zostały Nam do omówienia. Publikujemy tutaj dane, uzyskane na temat tego konkretnego leku, jak również wszystkich innych, dostępnych w ramach refundacji, jakie pojawiły się w Naszym Związku w sezonie dotacyjnym 2023/2024. Dane te otrzymaliśmy od lekarza weterynarii.

 

Cały Nasz cykl edukacyjny, poświęcony lekom weterynaryjnym dla pszczół, ma na celu poszerzenie wiedzy zakresowej z tematyki ich leczenia, dawkowania, właściwości, itp. Przekazywana wiedza wprowadza różnorodność, poszerza horyzonty, niesie wartość, zmienia punkt widzenia, rzuca nowe światło na tematykę leczenia pszczół. Wiedza dedykowana jest wszystkim pszczelarzom, którzy szukają wszelkich informacji na wskazany temat. Liczymy, że cykl ten przypadł Wam do gustu a tymczasem …

 

Zachęcamy do dalszej lektury.

 


 

W sezonie projektowym 2023/2024 pojawiły się w ofercie następujące leki:

 1. API LIFE VAR
 2. API-BIOXAL
 3. APIGUARD
 4. APIGUARD MULTIDOSE
 5. APIVAR
 6. APIWAROL
 7. APISTIP
 8. BAYVAROL
 9. BIOWAR
 10. FORMICPROTECT
 11. OXYBEE
 12. POLYVAR YELLOW
 13. THYMOVAR
 14. VARROMED

 

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj:

 

 

Dziś szczegółowo omówimy dwunasty z nich – POLYVAR YELLOW

POLYVAR YELLOW - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego
POLYVAR YELLOW - charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego

Karta do pobrania:

POLYVAR YELLOW - KARTA CHARAKTERYSTYKI LEKU