MRiRW 2024 – wytyczne do projektu SPRZĘT

(interwencja I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych)

 

W tym artykule prezentujemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące wyłącznie interwencji I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych czyli krótko mówiąc omawiamy projekt SPRZĘT. Na początku zamieściliśmy garść ogólnych informacji, aby zwrócić Państwa uwagę na podstawowe kwestie. W dalszej części zamieszczamy już informacje stricte dotyczące tego konkretnego wsparcia dotacyjnego. Zatem … zaczynamy!

 

Informacje ogólne

Niniejsze wytyczne uzupełniają wytyczne podstawowe w odniesieniu do interwencji w sektorze pszczelarskim: I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.

Niniejsze wytyczne określają:

1) warunki przyznawania pomocy;

2) warunki realizacji operacji;

3) formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, oraz wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi;

4) warunki wypłaty pomocy;

5) zobowzania beneficjenta;

6) warunki zwrotu pomocy.

Pomoc w ramach interwencji I.6.2 realizuje następujący cel szczegółowy WPR: 2 „Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację”.

Niniejsze wytyczne zostały wydane w celu prawidłowej realizacji zadań przez ARiMR zwzanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, w szczególności opracowania ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, regulaminu naboru wniosków oraz procedur dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy.

Szczegółowe informacje znajdziecie w artykule pod tym linkiem →

MRiRW – Wytyczne szczegółowe na rok 2024 w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

 

Przyznawanie pomocy

1. Ocena wniosku o przyznanie pomocy będzie przeprowadzona według podstawowej kolejności, określonej w wytycznych  podstawowych.

2. Pomoc przyznaje się w formie refundacji koszw poniesionych w trakcie danego roku pszczelarskiego, następującym podmiotom:

     1) pszczelarzowi – w ramach I.6.2, I.6.4, I.6.7;

     2) organizacji pszczelarskiej, za której pośrednictwem pomoc jest udzielana pszczelarzowi – w ramach I.6.2, I.6.3, I.6.5;

     3) organizacji pszczelarskiej, z wyjątkiem grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej – w ramach I.6.1;

     4) JDR – w ramach I.6.1;

     5) jednostce naukowo-badawczej zajmującej się tematyką pszczelarską w ramach I.6.6.

3. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki finansoww złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, pomoc zostanizredukowana. Redukcja będzie proporcjonalna, w oparciu o liczbę pni pszczelich posiadanych przez pszczelarzy ubiegających się o pomoc w ramach tej interwencji, według współczynnika określonego przez ARiMR – dotyczy interwencji I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.4, I.6.5, I.6.7.

4. W przypadku interwencji I.6.6, jeśli zapotrzebowanie na środki finansowe w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, wybór wspieranych wniosków nastąpi w oparciu o warunki przedmiotowe niniejszych wytycznych. wiążącej oceny wniosków, z uwzględnieniem warunków przedmiotowych niniejszych wytycznych, dokonuje zespół oceniający:

1) powołany przez ARiMR,

2) składający się z przedstawicieli ARiMR i MRiRW.

5. W przypadku niewykorzystania środków finansowych w danym roku pszczelarskim, przydzielonych na daną interwencję pszczelarską, nierozdysponowane środki z koperty finansowej mogą zostać przeniesione do wykorzystania w ramach innych interwencji pszczelarskich.

6. W przypadku niewykorzystania budżetu finansowego pozostałych interwencji pszczelarskich, środki te powiększają budżet interwencji I.6.3.

7. W odniesieniu do beneficjentów, którzy zawarli umowy na realizację kilku interwencji, w przypadku zagrożenia niewykorzystania środków finansowych w ramach danej umowy, możliwe jest przesunięcie tych środków na realizację innych umów, do wysokości 20% kwoty określonej w umowie.

8. Zasady oraz warunki przesunięcia tych środków zostaną określone w regulaminie naboru wniosków.

9. Beneficjent, który jest uprawniony do korzystania z pomocy w ramach interwencji I.6.2 i I.6.4, nie może korzystać w ramach PS WPR ze wsparcia w ramach interwencji I.10.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje) oraz interwencji I.10.5 „Rozwój małych gospodarstw”, w zakresie sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządz wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, wspieranych w ramach niniejszych interwencji.

10. W interwencjach w sektorze pszczelarskim nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy.

 

MRiRW szczegółowe wytyczne pod projekt SPRZĘT na sezon 2023/2024
MRiRW szczegółowe wytyczne pod projekt SPRZĘT na sezon 2023/2024

 

Warunki podmiotowe

1. W ramach interwencji I.6.2 pomoc przyznaje się pszczelarzowi na jego wnioselub za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej.

2. Pszczelarz ubiegający się o pomoc indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej:

  1. ma nadany numer EP;
  2. umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisamprawa (na przykład w ramacsprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);
  3. posiada co najmniej 10 pni pszczelich.

3. W przypadku, gdy pszczelarz ubiega się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji.

4. W sytuacji, gdy pomoc jest udzielana za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, organizacja ta może ubiegać się o refundację udokumentowanych koszw netto bezpośrednio zwzanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji oraz niezbędnego do realizacji projektu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

5. Dokumenty poświadczające zakup sprzętu pszczelarskiego (faktury/rachunki) muszą być wystawione imiennie na poszczególnych pszczelarzy.

 

Warunki przedmiotowe

1. W ramach interwencji I.6.2 pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% koszw netto zakupu następującego nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyi urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

  1.    miodarek;
  2.    odstojników;
  3.    dekrystalizatorów;
  4.    stołów do odsklepiania plastrów;
  5.    suszarek do suszenia obnóży pyłkowych;
  6.    topiarek do wosku;
  7.    urządzeń do kremowania miodu;
  8.    refraktometrów;
  9.    wózw ręcznych do transportu uli;   
  10.    wialni do pyłku;
  11.    uli lub ich elementów;
  12.    kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe;
  13.    urządzeń do omiatania pszczół;
  14.    poławiaczy pyłku;
  15.    sprzętu do pozyskiwania pierzgi;
  16.    wag pasiecznych;
  17.    pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu);
  18.    kamer cyfrowych (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).

2. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekrocz100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł.

3. Nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed rozpoczęciem danego roku pszczelarskiego, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.

43. Pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom, tj. tym, którzy mają nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki finansoww złożonych wnioskach o przyznanie pomocy przekroczy dostępny budżet interwencji, pomoc zostanie zredukowana według zasad określonych w rozdziale IV ust. 3.

 

Zobowiązania w okresie związania celem

1. Zobowiązania w okresie związania celem, zostały określone w wytycznych podstawowych.

2. Ponadto, pszczelarz zobowiązany jest do:

  1. utrzymywania sprzętu, maszyn i urządz objętych pomocą w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności;
  2. oznakowania w sposób trwy sprzętu, maszyn i urządz objętych pomocą umożliwiający jego identyfikację przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności dotyczy to sprzętu którego wartość jednostkowa zakupu netto przekraczała 1 000 zł.

 

Zwrot pomocy

1. Warunki zwrotu pomocy zostały określone w wytycznych podstawowych.

2. W przypadku niespełnienia w wymaganym okresie przez beneficjenta zobowzania określonego w rozdziale VI. ust. 2 pkt 1 czyli utrzymywania sprzętu, maszyn i urządzeń objętych pomocą w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności, zwrotowi podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogu, z tym że nie więcej niż 20% wypłaconej kwoty pomocy.

3. W przypadku niespełnienia w wymaganym okresie przez beneficjenta zobowzania określonego w rozdziale VI. ust. 2 pkt 2 czyli oznakowania w sposób trwały sprzętu, maszyn i urządzeń objętych pomocą umożliwiający jego identyfikację przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności – dotyczy to sprzętu którego wartość jednostkowa zakupu netto przekraczała 1 000 zł., zwrotowi podlega kwota pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogu, z tym że nie więcej niż 10% wypłaconej kwoty pomocy.


 

Więcej informacji

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w artykule pod tym linkiem →

MRiRW – Wytyczne szczegółowe na rok 2024 w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim

 

Słownik pojęć

beneficjent – podmiot, któremu przyznano pomoc

koszt netto – koszt zakupu usługi lub produktu nie obejmujący podatku VAT

numer EP – numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

okres związania celem okres po wypłacie pomocy, w trakcie którego beneficjent powinien utrzymać spełnianie warunków przyznania i wypłaty pomocy oraz realizować lub zrealizować określone zobowiązania w ramach danej interwencji PS WPR

organizacja pszczelarska – podmiot działający w formie:

1) zwzku pszczelarskiego;

2) stowarzyszenia pszczelarzy;

3) zrzeszenia pszczelarzy;

4) spółdzielni pszczelarskiej;

5) grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej

pień pszczeli – ul wraz z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami stanowiącymi gniazdo (§ 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół)

pszczelarz podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym moww art. 11 ust. 1 ustawzakaźnej

regulamin naboru wniosków regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy, o którym moww ustawie PS WPR

rok pszczelarski – okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy liczony od 16 października danego roku do 15 października roku następnego. Wyjątkowo rok pszczelarski 2023 rozpoczyna się 1 stycznia 2023 r., a kończy 15 października 2023 r.

wytyczne podstawowe – wytyczne w zakresie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, wydane na podstawie art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy PS WPR

 

Wykaz skrótów

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

EFRG – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

JDR – Jednostka Doradztwa Rolniczego

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 rozporządzenie 2018/848 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

rozporządzenie 2021/2115 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013

rozporządzenie 2022/1475 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1475 z dnia 6 września 2022 r. ustanawiające szczegółowzasady wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do ewaluacji planów strategicznych WPR oraz dostarczania informacji na potrzeby monitorowania i ewaluacji

ustawa PS WPR ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

ustawa zakaźna ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

Podstawa prawna

Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wslnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 i 1530).

 

Obowiązywanie wytycznych

Niniejsze wytyczne obowzują od dnia 15 marca 2023 r.