Witkowo – walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2024 roku

 

W dniu 04.02.2024r. w niedzielę odbyło się jedno z pierwszych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Naszym Związku – w Kole Witkowo. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 13.00, poprowadził je Pan Krzysztof Szoszorek przy udziale pocztu sztandarowego, członków Koła i zaproszonych gości. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w  Koninie Pan Roman Kowalak, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński oraz przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Gnieźnie Pani kierownik Ewa Korczyńska-Skowron.

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 63     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 65     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 67

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 69

 

 

Na zebraniu wybrano członków do komisji, przedstawiono sprawozdanie z działań Koła, podjętych w trakcie całego 2023 roku, w którym szczegółowo omówiono dotacje wraz ze wsparciami gminy i samorządu województwa (ciasto, węza), imprezy, szkolenia i spotkania integracyjne Koła oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe Koła. W dalszej części zebrania nastąpiło głosowanie. Zarząd, w głosowaniu jawnym, uzyskał 100% absolutorium. Budżet Koła, w głosowaniu jawnym, również uzyskał 100%  absolutorium i z takim wynikiem został przyjęty.

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 71

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 73

          

Prezes Koła Witkowo Pan Ryszard Nowakowski przedstawił następujące sprawozdanie za lata 2020 – 2023 podsumowujące okres swojej całej kadencji:

 

Informacja Zarządu Koła Pszczelarzy w Witkowie za okres sprawozdawczy 2020 – 2023

Koło nasze liczy obecnie 52 członków. Ogólnie ilość rodzin pszczelich w Kole wynosi 1412, 19 osób ma pasieki do 15 rodzin pszczelich, 23 osoby do 50, pozostali 50 do 80 rodzin.

W okresie sprawozdawczym w 2020 – 2023 roku pożegnaliśmy naszych kolegów śp. Tadeusza Sucholasa, śp. Jana Sesiuka, śp. Ryszarda Jacha, śp. Andrzeja Bethke.

W naszym kole przybyło 6 nowych pszczelarzy, którzy otrzymali legitymacje członkowskie.

Na naszym terenie są również pszczelarze niezrzeszeni w liczbie ok. 10 pszczelarzy posiadający ok. 150 rodzin.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z dnia 9 lutego 2020 roku, którego gościem był V-ce Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie – pan Władysław Poprawski, wybrano Zarząd Koła w następującym kształcie:

Prezes – Ryszard Nowakowski,

Sekretarz – Monika Gleń,

Skarbnik – Sławomir Grześkiewicz.

Członkowie Zarządu: Stanisław Przybylski, Krzysztof Szoszorek. Ustanowiono również Komisję Rewizyjną w składzie: Ryszard Bałoniak, Wojciech Kolasiński, Wojciech Gleń. Wybrano delegatów na Walne Zebranie RZP w składzie: Stanisław Przybylski, Sławomir Grześkiewicz, Ryszard Nowakowski.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 zebrań członków Koła oraz tyle samo posiedzeń Zarządu. Głównymi tematami zebrań były sprawy dotacji dla pszczelarzy. Omawialiśmy przedstawione przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie sposoby ich pozyskiwania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na wymienionych spotkaniach zapoznawaliśmy się również z propozycjami szkoleń i spotkań integracyjnych Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie.

W minionej kadencji odznaczeni przez Polski Związek Pszczelarzy zostali pszczelarze z naszego koła:

  • Medalem ks. dr Dzierżona koledzy:

    Kazimierz Skowroński, Kazimierz Bartkowiak, śp. Ryszard Jach;

  • Złotą Odznaką PZP śp. Andrzej Bethke;

  • Brązową Odznaką PZP koledzy: Ryszard Kleinszmidt, Adam Pyżyk, Marek Moskal;

  • Członkiem honorowym został mianowany Marian Groblewski.

Koło nasze przejawia dużą żywotność, wykazuje się dobrą organizacją i działalnością społeczną. Delegacje wraz ze sztandarem biorą aktywny udział w uroczystościach zarówno lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich. Oto krótki przegląd imprez i szkoleń, w których uczestniczyliśmy na przestrzeni ostatnich lat:

Wyjazdy szkoleniowe:

→ Forum w Przysieku koło Torunia;

→ Forum w Sielinku;

→ Szkolenie w Ślesinie, Gnieźnie.

Imprezy coroczne, takie jak:

→ Regionalne Dni Pszczelarza;

→ Ogólnopolskie Dni Pszczelarza;

→ Gminne obchody 3-cio Majowe;

→ Majowy odpust we Wrzącej Wielkiej;

→ Wielkopolski Dzień Pszczoły w Kaliszu;

→ Dożynki gminne z wystawą sprzętu i produktów pszczelich oraz przekazaniem miodu na fanty dożynkowe;

→ Gminne obchody Dnia Niepodległości;

→ Święto patrona pszczelarzy św. Ambrożego w klasztorze Kamedułów w Bieniszewie;

→ Gminne obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Członkowie naszego koła sadzą również rośliny i drzewa miododajne oraz dbają o czystość środowiska.

Przez ostatnie lata korzystaliśmy z programu unijnego, który częściowo refunduje koszty zakupu pakietów, matek pszczelich, leków przeciw warrozie oraz sprzętu, takiego jak: lawety do przewozu uli, ule, miodarki, topiarki słoneczne, suszarki do pyłku czy stoły do odsklepiania. Dzięki działaniom Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie stopień refundacji kosztów jest wysoki.

W latach 2020- 2023 od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich” poprzez wsparcie finansowe pszczelarze otrzymali ciasto i węzę.

Pozyskujemy dotacje z Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie na zakup węzy lub ramek oraz otrzymujemy sadzonki drzew i krzewów miododajnych.

W roku 2022 na wniosek Koła został zakupiony przez UGiM Witkowo ul edukacyjny. Ponadto, dokonujemy zorganizowanego zakupu syropu na jesienne podkarmianie. Nabywamy również ule z wyposażeniem oraz drobny sprzęt pszczelarski poza refundacją. Koło nasze udziela dotacji finansowych Kołom Pszczelarskim w regionie i powiecie na ufundowanie sztandarów. Posiadamy na wyposażeniu topiarkę parową oraz elektryczną do wytopu wosku, z której korzystają pszczelarze Koła.

Chciałbym podziękować wszystkim członkom i Zarządowi Koła za współpracę oraz aktywne uczestniczenie w życiu naszej organizacji. Szczególne podziękowania należą się kolegom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego za ich dyspozycyjność tj. Wojciechowi Gleniowi, Sławomirowi Grześkiewiczowi, Krzysztofowi Szoszorkowi, Krzysztofowi Wendlandowi, Stanisławowi Przybylskiemu, Wojciechowi Kolasińskiemu, Ryszardowi Kleinszmidtowi, Markowi Moskalowi i Marcinowi Lipińskiemu.

Za zorganizowanie integracyjnego spotkania koleżanek i kolegów naszego Koła dziękuję koledze Adamowi Pyżykowi.

Bardzo dziękuję Prezesowi Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koninie – panu Romanowi Kowalakowi za nieustanne starania w poszukiwaniu finansów na działalność Związku oraz organizację kursów, szkoleń i wycieczek.

Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój pszczelarstwa oraz dbają o dobro i ochronę pszczoły miodnej, która dzięki swej pracy nie tylko obdarowuje nas zdrowymi produktami, ale jednocześnie zapewnia dostatnią ilość oraz wysoką jakość plonów rolnikom oraz sadownikom. Dziękuję i wierzę, że w nadchodzących latach współpraca ze społeczeństwem oraz lokalnymi organizacjami i instytucjami będzie równie owocna jak dotychczas.

Prezes Koła

Ryszard Nowakowski

 

Po części sprawozdawczej nadszedł moment na część wyborczą. Kandydatem wyłonionym na stanowisko Prezesa Koła Witkowo był Pan Ryszard Nowakowski, który w głosowaniu jawnym uzyskał 100% poparcia członków swojego Koła. W kolejnym kroku wybrano Zarząd w osobach: Monika Gleń, Krzysztof Szoszorek, Sławomir Grześkiewicz, Stanisław Przybylski. Zarząd w tym składzie, poddany pod głosowanie jawne, również uzyskał 100% poparcie członków swojego Koła. Do Komisji Rewizyjnej powołano członków Koła w osobach: Ryszard Bałoniak, Wojciech Gleń oraz Wojciech Kolasiński, którzy ze 100% poparciem zostali nominowani na swoje stanowiska. Koło Witkowo na dzień wyborów liczyło 52 osoby czynnych członków. Stan aktualny na dzień 04.02.2024r. pozwolił wyłonić delegatów w ilości 3 osób. Delegatami, przy 100% poparciu członków Koła, zostali: Stanisław Przybylski, Sławomir Grześkiewicz oraz Ryszard Nowakowski.

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 75     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 77     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 79     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 81

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 83

 

Po części wyborczej oddano głos zaproszonym gościom. W swoich przemówieniach docenili działalność Koła Witkowo, podziękowali za wieloletnią owocną współpracę i nagrodzili dotychczasowego Prezesa Koła Pana Ryszarda Nowakowskiego za jego zaangażowanie i działalność. Prezes RZP Konin Pan Roman Kowalak uhonorował również dyplomem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana Mariana Gadzińskiego. Przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Gnieźnie Pani kierownik Ewa Korczyńska-Skowron natomiast w swoim przemówieniu poruszyła temat zgłoszeń wytrucia pszczół. Na terenie gminy Witkowo w 2023 roku odnotowano 3 takie zdarzenia, które zakończyły się postępowaniami administracyjnymi. Pani Kierownik zwróciła również uwagę na akcję „Pszczółka w pociągach Kolei Państwowych” prowadzoną przez WIORiN w okresie letnim dla najmłodszych.

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 85     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 87     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 89     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 91     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 93

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 95   Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 97   Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 99

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 101     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 103    Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 105

 

Prezes Koła Witkowo odznaczył poczet sztandarowy w osobach: Krzysztof Wendland, Sławomir Grześkiewicz i Wojciech Gleń specjalnym wyróżnieniem za swój wkład, dyspozycyjność i aktywny udział w uroczystościach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich jako delegacje ze sztandarem.

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 107

     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 109

 

Na tym zebranie zakończono i wyprowadzono sztandar.

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 111     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 113     Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 115   

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 117    Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 119    


Prezes Koła Witkowo – Pan Ryszard Nowakowski

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo