Sprzęt i urządzenia pszczelarskie – oferty na sezon 2023/2024

Poniżej prezentujemy Państwu oferty dotacyjne na zakup sprzętu pszczelarskiego i zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej w sezonie 2023/2024 jakie otrzymał od producentów RZP Konin. 

Prosimy o zapoznanie się z asortymentem poszczególnego producenta. Szczegóły i przebieg składania zamówień przekażemy w późniejszym terminie, po uzyskaniu pełnych informacji z ARiMR.

 

Oferty producentów sprzętu pszczelarskiego:

OFERTA 1 – Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń

1 OFERTA – ŁYSOŃ pismo przewodnie

Katalog sprzętu pszczelarskiego 2024

Katalog z ofertą dotacyjną → Oferta dotacyjna na sprzęt pszczelarski na rok 2023/2024

 


OFERTA 2 – Sądecki Bartnik

2 OFERTA – SĄDECKI BARTNIK marka LOGAR

 


OFERTA 3 – Nektariada

3 OFERTA – NEKTARIADA

 


OFERTA 4 – Produkcja Uli Piotr Tumidajewicz

OFERTA 6 – Firma Ratajczak

6 OFERTA – FIRMA RATAJCZAK

 


OFERTA 7 – Przedsiębiorstwo Usługowe „JESION”

7 OFERTA – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE JESION

 


OFERTA 8 – P.P.H.U. „APIKOZ”

8 OFERTA NA SPRZĘT OD P.P.H.U. APIKOZ

 


WAŻNE!

Do Biura RZP KONIN nie wpłynęło więcej ofert. Niemniej jednak w

tych dwóch projektach – SPRZĘT i WĘDROWNA, pszczelarze mogą dokonywać zakupów od dowolnego producenta sprzętu.

 


 

DLA PSZCZELARZY

DRUKI DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO

W RZP KONIN

RZP Konin przygotował dla Państwa druki do złożenia zamówienia na zakup sprzętu pszczelarskiego. Należy wydrukować zamówienie wraz z oświadczeniem, wypełnić te dwa druki i złożyć je w określonym przez RZP Konin terminie. Termin składania zamówień RZP Konin będzie określał i podawał do publicznej wiadomości w osobnym komunikacie na naszej stronie internetowej. 

Rekomendujemy zapoznanie się z poniżej przedstawionymi warunkami uczestnictwa w projekcie ZAKUP SPRZĘTU – Mechanizm: I.6.2 – Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.

1. Warunki uczestnictwa:

Pomoc przyznaje się pszczelarzowi, który:

  • ma nadany numer identyfikacyjny EP przez ARiMR (podmiot wpisany do ewidencji producentów – art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – Dz.U. z 2022r. poz. 203, 219 i 1270 – wersja od 1 stycznia 2023r.);

  • prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020r. Poz. 1421);

  • umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);

  • posiada co najmniej 10 pni pszczelich.

2. Przyznanie pomocy:

 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.
 2. Każdy sprzęt, którego wartość zakupu netto przekroczy 500,00 zł, a sprzęt ten podlegał refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.

 3. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku nie może przekroczyć 100,00 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie więcej niż 15.000,00 zł.

 4. Refundacji nie podlegają koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku. Rok 2023 stanowi wyjątek od tej reguły.

3. Kryteria wyboru operacji:

 1. Pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom, tj. tym, którzy nie ukończyli 40 roku życia w dniu złożenia wniosku.

 2. W przypadku pozostałych pszczelarzy, gdy zapotrzebowanie na środki finansowe przekroczy dostępny budżet interwencyjny, pomniejszony o kwotę udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu przysługujące organizacjom pszczelarskim, pomoc zostanie zredukowana proporcjonalnie, według współczynnika redukcji. Współczynnik redukcji stanowi iloraz:

  a) łącznej kwoty dostępnych środków finansowych w ramach koperty finansowej interwencji oraz

  b) łącznej kwoty zapotrzebowania na środki finansowe kwalifikujących się do refundacji.

 3. Wynik ilorazu ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół.

4. Wypłata refundacji:

Wypłata refundacji następuje na konto bankowe zatem w zamówieniu bezwzględnie należy podać następujące dane:

Właściciel konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Zamówienie:

Na druku zamówienia należy podać wszystkie dane. To pozwoli precyzyjnie sprawdzić i określić prawidłowość wypełnienia druku. Poniżej zamieszczamy wzór wypełnionego zamówienia. Prosimy o zapoznanie się i wypełnienie zgodnie z instrukcją.


WZÓR ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT PSZCZELARSKI

Dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 10 pni pszczelich

Gospodarstwo pasieczne liczy ….170…. rodzin pszczelich x 100 zł = …..17.000,00….. limit refundacji (kwota nie wyższa niż 15.000,00 zł)

UWAGA!  Następuje redukcja do kwoty limitu czyli zakupu można dokonać maksymalnie do kwoty 15.000,00 zł netto

Rodzaj urządzenia

Symbol urządzenia, opis

Dostawca

Nr strony w kat.

Ilość

Cena netto

Wartość netto*

Miodarka

W233BBN_NP

diagonalna 2-ramkowa, Ramka: D, WL, LN, AP, Ø400 mm, ręczna, napęd plastikowy – BASIC 

 

ŁYSOŃ

 

1

 

1

 

714,63 

 

714,63 

Odstojnik

Dekrystalizator

557301,   pompodozownikSĄDECKI BARTNIK4114.292,6914.292,69

Stół do odsklepiania

Suszarka do obnóży

Topiarka do wosku

553319,   75ltrSĄDECKI BARTNIK317.398,387.398,38

Urządzenie do kremowania miodu

W20080B_Z

150 l / ~210 kg, 230V, sterownik C05 – CLASSIC

 

ŁYSOŃ

 

6

 

1

 

5.056,91

 

5.056,91

Refraktometr

107920,   cyfrowy

ŁYSOŃ192649,591.299,18

Wózek ręczny do transportu uli

Wialnia do pyłku

Ul kompletny

A001

ul wielkopolski, 10-ramkowy, poliuretanowy, z powałką

 

NEKTARIADA

 

1

 

12

 

419,51

 

5.034,12

Elementy ula:

Dennica

Korpus

Powałka

Daszek

Kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe

Urządzenie do omiatania pszczół

Poławiacz pyłku

Sprzęt do pierzgi

Waga pasieczna

                    557712                      elektroniczna do 150 kgSĄDECKI BARTNIK412.089,442.089,44

Zestaw ramek w kompletach po 100 szt dowolnego typu

Kamera cyfrowa m.in. do monitoringu pasiek

RAZEM

35.885,35

* Wartość netto = ilość x cena netto

60%

21.531,21

UWAGA! Kwota do refundacji nie może być wyższa niż określony wyżej limit a zatem 60% to suma 21.531,21 czyli w tym przypadku nastąpi redukcja do kwoty maksymalnej dotacji czyli sumy 15.000,00 zł

      Do refundacji: ………………….15.000,00……………………..            Podpis: …………………..pełnym imieniem i nazwiskiem……………………Pamiętaj! 

Aby skorzystać z dotacji na zakup sprzętu pszczelarskiego należy wypełnić łącznie wszystkie warunki określone przez ARiMR.

Są nimi:
 1. posiadanie nr EP (nadaje ARiMR)
 2. posiadanie nr SB lub RHD (nadaje weterynaria)
 3. posiadanie minimum 10 pni pszczelich
 4. zakup fabrycznie nowego sprzętu pszczelarskiego oraz maszyn i urządzeń służących do produkcji pasiecznej
  
  

 

DRUK ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT – ROK 2023

DRUK OŚWIADCZENIA PSZCZELARZA/PRODUCENTA O UMIESZCZANIU NA RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH – ROK 2023

DRUK UPOWAŻNIENIA DO REPREZENTACJI PSZCZELARZA


 

DLA PSZCZELARZY

DRUKI DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ  DO PROWADZENIA GOSPODARKI WĘDROWNEJ W RZP KONIN

RZP Konin przygotował dla Państwa druki do złożenia zamówienia na zakup sprzętu, maszyn i urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej. Należy wydrukować zamówienie wraz z oświadczeniem, wypełnić te dwa druki i złożyć je w określonym przez RZP Konin terminie. Termin składania zamówień RZP Konin będzie określał i podawał do publicznej wiadomości w osobnym komunikacie na naszej stronie internetowej. 

Rekomendujemy zapoznanie się z poniżej przedstawionymi warunkami uczestnictwa w projekcie WĘDROWNA – Mechanizm: I.6.4 – Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej.

1. Warunki uczestnictwa:

Pomoc przyznaje się pszczelarzowi, który:

  • ma nadany numer identyfikacyjny EP przez ARiMR (podmiot wpisany do ewidencji producentów – art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – Dz.U. z 2022r. poz. 203, 219 i 1270 – wersja od 1 stycznia 2023r.);

  • prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020r. Poz. 1421);

  • umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);

  • posiada co najmniej 25 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, wag pasiecznych, elektrolizatorów (pastuchów elektrycznych), lokalizatorów GPS uli;

  • posiada co najmniej 150 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

2. Przyznanie pomocy:

 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia gospodarki wędrownej.
 2. Każdy sprzęt, którego wartość zakupu netto przekroczy 500,00 zł, a sprzęt ten podlegał refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.

 3. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć:

  • 150,00 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego 25-150 pni pszczelich;

  • 200,00 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego powyżej 150 pni pszczelich i nie więcej niż 40.000,00 zł.

 1. Refundacji nie podlegają koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku oraz przed rozpoczęciem danego roku pszczelarskiego. Rok 2023 stanowi wyjątek od tej reguły.

 2. Dokumenty poświadczające zakup maszyn i urządzeń (faktury/rachunki) muszą być wystawione imiennie na pszczelarza.

3. Kryteria wyboru operacji:

 1. Pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom, tj. tym, którzy nie ukończyli 40 roku życia w dniu złożenia wniosku.

 2. W przypadku pozostałych pszczelarzy, gdy zapotrzebowanie na środki finansowe przekroczy dostępny budżet interwencyjny, pomniejszony o kwotę udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu przysługujące organizacjom pszczelarskim, pomoc zostanie zredukowana proporcjonalnie, według współczynnika redukcji. Współczynnik redukcji stanowi iloraz:

  a) łącznej kwoty dostępnych środków finansowych w ramach koperty finansowej interwencji oraz

  b) łącznej kwoty zapotrzebowania na środki finansowe kwalifikujących się do refundacji.

 3. Wynik ilorazu ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół.

4. Wypłata refundacji:

Wypłata refundacji następuje na konto bankowe zatem w zamówieniu bezwzględnie należy podać następujące dane:

Właściciel konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Zamówienie:

Na druku zamówienia należy podać wszystkie dane. To pozwoli precyzyjnie sprawdzić i określić prawidłowość wypełnienia druku. Poniżej zamieszczamy wzór wypełnionego zamówienia. Prosimy o zapoznanie się i wypełnienie zgodnie z instrukcją.


 

WZÓR ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA DO PROWADZENIA GOSPODARKI WĘDROWNEJ

 1. Dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 25 pni pszczelich

Gospodarstwo pasieczne liczy ….50…. rodzin pszczelich x 150 zł = …………7.500,00………… limit refundacji

Rodzaj urządzenia

Symbol urządzenia, opis

Dostawca

Nr strony w kat.

Ilość

Cena netto

Wartość netto*

Przyczepa (laweta)

do przewozu uli

Urządzenie dźwigowe do załadunku i rozładunku uli

Waga pasieczna

                     557712                      elektroniczna do 150 kgSĄDECKI BARTNIK442.089,448.357,76

Elektryzator (pastuch elektryczny)

Lokalizator GPS ula

RAZEM

8.357,76

* Wartość netto = ilość x cena netto

60%

5.014,66

 

 1. Dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 pni pszczelich

  Gospodarstwo pasieczne liczy …….. rodzin pszczelich x 200 zł = …………………. limit refundacji (kwota nie wyższa niż 40.000,00 zł)

Rodzaj urządzenia

Symbol urządzenia, opis

Dostawca

Nr strony w kat.

Ilość

Cena netto

Wartość netto*

Przyczepa (laweta) do przewozu uli

Urządzenie dźwigowe do załadunku i rozładunku uli

Waga pasieczna

Elektryzator (pastuch elektryczny)

Lokalizator GPS ula

Ładowarka, mini ładowarka, inne wózki samojezdne do załadunku i rozładunku uli

RAZEM

* Wartość netto = ilość x cena netto

60%

Do refundacji: ………………….5.014,66……………………..            Podpis: …………………..pełnym imieniem i nazwiskiem……………………


Pamiętaj! 

Aby skorzystać z dotacji na zakup sprzętu, maszyn i urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej należy wypełnić łącznie wszystkie warunki określone przez ARiMR.

Są nimi:
 1. posiadanie nr EP (nadaje ARiMR)
 2. posiadanie nr SB lub RHD (nadaje weterynaria)
 3. posiadanie minimum 25 pni pszczelich/150 pni pszczelich
 4. zakup fabrycznie nowego sprzętu, maszyn i urządzeń służących do prowadzenia gospodarki wędrownej
  
  

 

DRUK ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT DO PROWADZENIA GOSPODARKI WĘDROWNEJ – ROK 2023

DRUK OŚWIADCZENIA PSZCZELARZA/PRODUCENTA O UMIESZCZANIU NA RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH – ROK 2023

DRUK UPOWAŻNIENIA DO REPREZENTACJI PSZCZELARZARekomendujemy zapoznanie się z poniżej przedstawionymi warunkami uczestnictwa w projektach:
→ ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO - Mechanizm: I.6.2 - Interwencja w sektorze pszczelarskim - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych oraz
→ ZAKUP SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA GOSPODARKI WĘDROWNEJ - Mechanizm: I.6.4 - Interwencja w sektorze pszczelarskim - ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej.

MRiRW 2024 – wytyczne do projektu SPRZĘT (interwencja I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych)

MRiRW 2024 – wytyczne do projektu WĘDROWNA (interwencja I.6.4 – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej)