Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Witkowo - walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2024 roku

Witkowo - walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2024 roku

 

W dniu 04.02.2024r. w niedzielę odbyło się jedno z pierwszych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Naszym Związku - w Kole Witkowo. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 13.00, poprowadził je Pan Krzysztof Szoszorek przy udziale pocztu sztandarowego, członków Koła i zaproszonych gości. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w  Koninie Pan Roman Kowalak, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński oraz przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Gnieźnie Pani kierownik Ewa Korczyńska-Skowron.

 

          

 

 

Na zebraniu wybrano członków do komisji, przedstawiono sprawozdanie z działań Koła, podjętych w trakcie całego 2023 roku, w którym szczegółowo omówiono dotacje wraz ze wsparciami gminy i samorządu województwa (ciasto, węza), imprezy, szkolenia i spotkania integracyjne Koła oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe Koła. W dalszej części zebrania nastąpiło głosowanie. Zarząd, w głosowaniu jawnym, uzyskał 100% absolutorium. Budżet Koła, w głosowaniu jawnym, również uzyskał 100%  absolutorium i z takim wynikiem został przyjęty.

 

          

Prezes Koła Witkowo Pan Ryszard Nowakowski przedstawił następujące sprawozdanie za lata 2020 - 2023 podsumowujące okres swojej całej kadencji:

 

Informacja Zarządu Koła Pszczelarzy w Witkowie za okres sprawozdawczy 2020 – 2023

Koło nasze liczy obecnie 52 członków. Ogólnie ilość rodzin pszczelich w Kole wynosi 1412, 19 osób ma pasieki do 15 rodzin pszczelich, 23 osoby do 50, pozostali 50 do 80 rodzin.

W okresie sprawozdawczym w 2020 – 2023 roku pożegnaliśmy naszych kolegów śp. Tadeusza Sucholasa, śp. Jana Sesiuka, śp. Ryszarda Jacha, śp. Andrzeja Bethke.

W naszym kole przybyło 6 nowych pszczelarzy, którzy otrzymali legitymacje członkowskie.

Na naszym terenie są również pszczelarze niezrzeszeni w liczbie ok. 10 pszczelarzy posiadający ok. 150 rodzin.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z dnia 9 lutego 2020 roku, którego gościem był V-ce Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie – pan Władysław Poprawski, wybrano Zarząd Koła w następującym kształcie:

Prezes – Ryszard Nowakowski,

Sekretarz – Monika Gleń,

Skarbnik – Sławomir Grześkiewicz.

Członkowie Zarządu: Stanisław Przybylski, Krzysztof Szoszorek. Ustanowiono również Komisję Rewizyjną w składzie: Ryszard Bałoniak, Wojciech Kolasiński, Wojciech Gleń. Wybrano delegatów na Walne Zebranie RZP w składzie: Stanisław Przybylski, Sławomir Grześkiewicz, Ryszard Nowakowski.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 zebrań członków Koła oraz tyle samo posiedzeń Zarządu. Głównymi tematami zebrań były sprawy dotacji dla pszczelarzy. Omawialiśmy przedstawione przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie sposoby ich pozyskiwania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na wymienionych spotkaniach zapoznawaliśmy się również z propozycjami szkoleń i spotkań integracyjnych Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie.

W minionej kadencji odznaczeni przez Polski Związek Pszczelarzy zostali pszczelarze z naszego koła:

 • Medalem ks. dr Dzierżona koledzy:

  Kazimierz Skowroński, Kazimierz Bartkowiak, śp. Ryszard Jach;

 • Złotą Odznaką PZP śp. Andrzej Bethke;

 • Brązową Odznaką PZP koledzy: Ryszard Kleinszmidt, Adam Pyżyk, Marek Moskal;

 • Członkiem honorowym został mianowany Marian Groblewski.

Koło nasze przejawia dużą żywotność, wykazuje się dobrą organizacją i działalnością społeczną. Delegacje wraz ze sztandarem biorą aktywny udział w uroczystościach zarówno lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich. Oto krótki przegląd imprez i szkoleń, w których uczestniczyliśmy na przestrzeni ostatnich lat:

Wyjazdy szkoleniowe:

→ Forum w Przysieku koło Torunia;

→ Forum w Sielinku;

→ Szkolenie w Ślesinie, Gnieźnie.

Imprezy coroczne, takie jak:

→ Regionalne Dni Pszczelarza;

→ Ogólnopolskie Dni Pszczelarza;

→ Gminne obchody 3-cio Majowe;

→ Majowy odpust we Wrzącej Wielkiej;

→ Wielkopolski Dzień Pszczoły w Kaliszu;

→ Dożynki gminne z wystawą sprzętu i produktów pszczelich oraz przekazaniem miodu na fanty dożynkowe;

→ Gminne obchody Dnia Niepodległości;

→ Święto patrona pszczelarzy św. Ambrożego w klasztorze Kamedułów w Bieniszewie;

→ Gminne obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Członkowie naszego koła sadzą również rośliny i drzewa miododajne oraz dbają o czystość środowiska.

Przez ostatnie lata korzystaliśmy z programu unijnego, który częściowo refunduje koszty zakupu pakietów, matek pszczelich, leków przeciw warrozie oraz sprzętu, takiego jak: lawety do przewozu uli, ule, miodarki, topiarki słoneczne, suszarki do pyłku czy stoły do odsklepiania. Dzięki działaniom Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie stopień refundacji kosztów jest wysoki.

W latach 2020- 2023 od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich” poprzez wsparcie finansowe pszczelarze otrzymali ciasto i węzę.

Pozyskujemy dotacje z Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie na zakup węzy lub ramek oraz otrzymujemy sadzonki drzew i krzewów miododajnych.

W roku 2022 na wniosek Koła został zakupiony przez UGiM Witkowo ul edukacyjny. Ponadto, dokonujemy zorganizowanego zakupu syropu na jesienne podkarmianie. Nabywamy również ule z wyposażeniem oraz drobny sprzęt pszczelarski poza refundacją. Koło nasze udziela dotacji finansowych Kołom Pszczelarskim w regionie i powiecie na ufundowanie sztandarów. Posiadamy na wyposażeniu topiarkę parową oraz elektryczną do wytopu wosku, z której korzystają pszczelarze Koła.

Chciałbym podziękować wszystkim członkom i Zarządowi Koła za współpracę oraz aktywne uczestniczenie w życiu naszej organizacji. Szczególne podziękowania należą się kolegom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego za ich dyspozycyjność tj. Wojciechowi Gleniowi, Sławomirowi Grześkiewiczowi, Krzysztofowi Szoszorkowi, Krzysztofowi Wendlandowi, Stanisławowi Przybylskiemu, Wojciechowi Kolasińskiemu, Ryszardowi Kleinszmidtowi, Markowi Moskalowi i Marcinowi Lipińskiemu.

Za zorganizowanie integracyjnego spotkania koleżanek i kolegów naszego Koła dziękuję koledze Adamowi Pyżykowi.

Bardzo dziękuję Prezesowi Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koninie – panu Romanowi Kowalakowi za nieustanne starania w poszukiwaniu finansów na działalność Związku oraz organizację kursów, szkoleń i wycieczek.

Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój pszczelarstwa oraz dbają o dobro i ochronę pszczoły miodnej, która dzięki swej pracy nie tylko obdarowuje nas zdrowymi produktami, ale jednocześnie zapewnia dostatnią ilość oraz wysoką jakość plonów rolnikom oraz sadownikom. Dziękuję i wierzę, że w nadchodzących latach współpraca ze społeczeństwem oraz lokalnymi organizacjami i instytucjami będzie równie owocna jak dotychczas.

Prezes Koła

Ryszard Nowakowski

 

Po części sprawozdawczej nadszedł moment na część wyborczą. Kandydatem wyłonionym na stanowisko Prezesa Koła Witkowo był Pan Ryszard Nowakowski, który w głosowaniu jawnym uzyskał 100% poparcia członków swojego Koła. W kolejnym kroku wybrano Zarząd w osobach: Monika Gleń, Krzysztof Szoszorek, Sławomir Grześkiewicz, Stanisław Przybylski. Zarząd w tym składzie, poddany pod głosowanie jawne, również uzyskał 100% poparcie członków swojego Koła. Do Komisji Rewizyjnej powołano członków Koła w osobach: Ryszard Bałoniak, Wojciech Gleń oraz Wojciech Kolasiński, którzy ze 100% poparciem zostali nominowani na swoje stanowiska. Koło Witkowo na dzień wyborów liczyło 52 osoby czynnych członków. Stan aktualny na dzień 04.02.2024r. pozwolił wyłonić delegatów w ilości 3 osób. Delegatami, przy 100% poparciu członków Koła, zostali: Stanisław Przybylski, Sławomir Grześkiewicz oraz Ryszard Nowakowski.

 

               

 

Po części wyborczej oddano głos zaproszonym gościom. W swoich przemówieniach docenili działalność Koła Witkowo, podziękowali za wieloletnią owocną współpracę i nagrodzili dotychczasowego Prezesa Koła Pana Ryszarda Nowakowskiego za jego zaangażowanie i działalność. Prezes RZP Konin Pan Roman Kowalak uhonorował również dyplomem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana Mariana Gadzińskiego. Przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Gnieźnie Pani kierownik Ewa Korczyńska-Skowron natomiast w swoim przemówieniu poruszyła temat zgłoszeń wytrucia pszczół. Na terenie gminy Witkowo w 2023 roku odnotowano 3 takie zdarzenia, które zakończyły się postępowaniami administracyjnymi. Pani Kierownik zwróciła również uwagę na akcję "Pszczółka w pociągach Kolei Państwowych" prowadzoną przez WIORiN w okresie letnim dla najmłodszych.

 

                   

      

        

 

Prezes Koła Witkowo odznaczył poczet sztandarowy w osobach: Krzysztof Wendland, Sławomir Grześkiewicz i Wojciech Gleń specjalnym wyróżnieniem za swój wkład, dyspozycyjność i aktywny udział w uroczystościach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich jako delegacje ze sztandarem.

 

     

 

Na tym zebranie zakończono i wyprowadzono sztandar.

 

             

        


Prezes Koła Witkowo - Pan Ryszard Nowakowski

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo


Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok

2023 rok - obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół

2023 rok - obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół

 

Rok 2023 minął nam nieubłaganie zatem czas przystąpić do jego rozliczenia. Jak co roku, wszyscy Prezesi Kół, mają z tym związane swoje zadania do wykonania. Takimi końcoworocznymi obowiązkami są między innymi:

1. BILANS

2. INFORMACJA ORGANIZACYJNA

3. STANY RODZIN PSZCZELICH

 

Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok
Obowiązki końcoworoczne Prezesów Kół za 2023 rok

 

BILANS

W zakresie BILANSU prosimy o wypełnienie specjalnie przygotowanego na tą okoliczność druku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2023 roku. W druku tym należy uwzględnić wszystkie uzyskane przychody oraz koszty, jakie dane Koło poniosło na przestrzeni całego ostatniego 2023 roku. Rok bilansowy jest zamykany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. W bilansie zatem należy wykazać wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie miały miejsce w tym konkretnie dookreślonym przedziale czasowym. Zarówno przychody jak i koszty rozbijamy na poszczególne, indywidualne dane, a mianowicie:

 1. Przychody
  • składka członkowska
  • składka ulowa
  • wpisowe
 2. Koszty
  • zakup materiałów biurowych
  • delegacje
  • składka na sztandar
  • opłaty pocztowe, bankowe, inne
  • inne (wpisać jakie)
 3. Sprawozdanie z działalności finansowej danego Koła uwzględnia również posiadany stan gotówki, zarówno na początek roku - 1 stycznia 2023 roku, jak i na koniec roku - 31 grudnia 2023 roku. Druk należy wypełnić prawidłowo, zawrzeć w nim wszystkie niezbędne dane, podliczyć, sprawdzić, wpisać ostateczną kwotę słownie, podpisać przez wskazane do tych czynności osoby i przekazać do Biura RZP Konin.

 

Poniżej prezentujemy druk bilansu, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku.

 

Sprawozdanie z działalności finansowej Kół - bilans

 


INFORMACJA ORGANIZACYJNA dla PZP

Polski Związek Pszczelarski zwraca się z prośbą o wypełnienie druku INFORMACJI ORGANIZACYJNEJ za 2023 rok. Druk ten obejmuje swoim zakresem przedział czasowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Ankieta ta jest wypełniana przez Prezesów Kół każdego roku, dokładnie o tej porze. Zawiera w sobie szereg istotnych informacji, które są szalenie ważne w dalszym procesie analiz, przygotowywania statystyk i podejmowania na ich podstawie dalszych działań. Prosimy zatem o dokładne przeanalizowanie wszystkich punktów i precyzyjne wypełnienie każdego z pól. Pola, które nie dotyczą danego Koła, należy zwyczajowo pominąć. 

 

 

Poniżej prezentujemy druk informacji organizacyjnej dla PZP, który należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku.

 

INFORMACJA ORGANIZACYJNA PZP 2023 ROK

 


STANY RODZIN PSZCZELICH PSZCZELARZY, KTÓRZY NIE UCZESTNICZYLI W ROZDANIU PROJEKTOWYM w sezonie 2023/2024

 

W zakresie STANÓW RODZIN PSZCZELICH prosimy o sporządzenie listy osób, które nie brały udziału w tegorocznym rozdaniu projektowym i nie podały jeszcze swoich stanów rodzin pszczelich do wyliczenia składki członkowskiej i ulowej na rok 2024. Dane tych osób podajemy zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 31.12.2023r. Nie ma na tą okoliczność przygotowanego specjalnego druku, dane te należy spisać na zwykłej kartce. Wskazane spisane dane należy dostarczyć do Biura RZP Konin w terminie maksymalnie do 16 stycznia 2024 roku osobiście lub mailem na adres: [email protected]

 

 


Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję

Akcja "MIÓD NA SERCE"

Akcja "MIÓD NA SERCE"

FUNDACJA SPEM DONARE prowadząca HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

 

W 2023 roku FUNDACJA SPEM DONARE, prowadząca HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO w Licheniu Starym, już po raz drugi zwróciła się do Pszczelarzy, za pośrednictwem Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie, z prośbą o wsparcie organizowanej przez nich akcji "MIÓD NA SERCE". Prośba ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i odzewem naszych Pszczelarzy. Podobnie jak w roku ubiegłym 2022, tak i w tym roku, brać pszczelarska odpowiedziała dużym zaangażowaniem czynnie wspierając tą szczytną akcję. Fundacja Spem Donare, za pośrednictwem RZP Konin, otrzymała pierwszą partię produktu pszczelego - słoiki miodu. Akcja nadal trwa. Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie zdążyli przekazać darów swojego serca, zapraszamy do Biura RZP Konin. 

 

Fundacja Spem Donare, na ręce Prezesa RZP Konin Pana Romana Kowalak, złożyła serdeczne podziękowania Zarządowi Regionalnemu Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie oraz wszystkim Pszczelarzom, uczestniczącym w tegorocznej akcji "MIÓD NA SERCE".

Poniżej prezentujemy otrzymane podziękowania i moment ich przekazania:

 

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"

 

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"

 

Fundacja Spem Donare

Przybliżamy nieco profil Fundacji Spem Donare i zakres ich działalności. Na stronie internetowej HOSPICJUM IM. ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO przeczytamy taki wpis:

Hospicjum stacjonarne

Hospicjum jest miejscem do którego przyjmowani są pacjenci nieuleczalnie chorzy, nierokujący nadziei na wyleczenie w schyłkowym okresie życia, aby ten czas który im pozostał mogli spędzić w możliwie najlepszych warunkach. Działaniem obejmuje chorych potrzebujących pomocy, niezależnie od poglądów religijnych.

Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym, jako wszechstronna opieka nad pacjentami cierpiącymi na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w końcowym okresie życia. Celem jest poprawa jakości życia chorych poprzez możliwe uśmierzenie wszechogarniającego bólu i innych skutków choroby oraz na wsparciu psychicznym, duchowym, które ma przygotować chorego do spokojnej i godnej śmierci. Dla rodzin, których bliscy przebywają w hospicjum, jest wsparciem w trakcie choroby oraz podczas żałoby.

W zależności od stanu zdrowia chorego w Polsce dostępne są różnego rodzaju placówki oferujące całodobową opiekę.

Osoby, które:

 1. Wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS).
 2. Wymagają wzmożonej opieki medycznej winny być skierowane do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL) lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej (ZPO).
 3. Cierpią na zaawansowaną i postępująca chorobę, nierokującą nadziei na wyleczenie w ostatnim nieuleczalnym stadium kwalifikowane są do opieki hospicyjnej.

Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego stanowi nowoczesny oddział szpitalny dla osób nieuleczalnie chorych, w którym oprócz pacjentów i personelu medycznego znajdują miejsce wolontariusze i rodziny chorych. Do hospicjum trafiają ubezpieczeni pacjenci na podstawie skierowania od lekarza, a jedynym kryterium przyjęcia jest rodzaj i stadium choroby.

Pacjentami opiekuje się wyspecjalizowany zespół składający się z:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • fizjoterapeutów,
 • opiekunów,
 • salowych,
 • psychologa,
 • dietetyka,
 • kapelana,
 • wolontariuszy,
 • personelu administracyjno-technicznego.

Opieka hospicyjna obejmuje:

 • przyjmowanie chorych z udokumentowanym zakończeniem leczenia, w szczególności cierpiących na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w terminalnej fazie choroby,
 • leczenie bólu i innych objawów somatycznych,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych poprawiających komfort życia chorych,
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin chorych,
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i socjalnych chorych,
 • zapewnienie dostępu do pomocy duchowej,
 • przyjmowanie chorych na okres czasowy w celu ulżenia rodzinie

W budynku licheńskiego hospicjum przygotowano dziewięć 2-3 osobowych pokoi z łazienkami, gabinety zabiegowe, salę rehabilitacyjną. Wyposażenie budynku jest w pełni profesjonalne, o najwyższym standardzie technicznym spełniającym wymogi opieki paliatywnej.

Pacjenci, których stan zdrowia na to pozwala, chętnie spędzają czas w sali terapii zajęciowej lub ogrodzie. Opiekę duchową, codzienną możliwość spowiedzi i uczestnictwa w Mszy świętej, zapewnia chorym kapelan. Obszerna kaplica urządzona na poddaszu jest w stanie pomieścić pacjentów na wózkach i łóżkach, dojazd do kaplicy z każdej kondygnacji zapewnia obszerna szpitalna winda osobowa. Pacjenci, których stan nie pozwala na przemieszczanie mogą uczestniczyć w Mszy św. dzięki transmisji poprzez odbiorniki telewizyjne w każdej sali chorych.


PODZIĘKOWANIE

 

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie

oraz Prezes Pan Roman Kowalak

DZIĘKUJĄ

Naszym Pszczelarzom

za wsparcie, zrozumienie i okazane serce.

Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"
Fundacja Spem Donare i RZP Konin podziękowanie za akcję "MIÓD NA SERCE"


RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Witkowie

KOŁO WITKOWO – informacje 2023 roku

KOŁO WITKOWO - informacje 2023 roku

 

Przedstawiamy Państwu Koło Pszczelarzy w Witkowie. To Nasze dwudzieste Koło z 22, jakie zrzesza Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Informacje, które zamieszczamy, obrazują stan aktualny Koła w 2023 roku, na dzień publikacji, a pochodzą od Pana Prezesa - Ryszarda Nowakowskiego.

Przyjemnej lektury.

RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Witkowie
RZP KONIN - informacje o Kole Pszczelarzy w Witkowie

ZARZĄD - KOŁO WITKOWO

W skład Zarządu Koła Pszczelarzy w Witkowie wchodzą: 

Prezes: Ryszard Nowakowski

V-ce Prezes: brak

Sekretarz: Monika Gleń

Skarbnik: Sławomir Grześkiewicz

Członek Zarządu: Stanisław Przybylski

Członek Zarządu: Krzysztof Szoszorek


KOMISJA REWIZYJNA KOŁA WITKOWO

Przewodniczący: Ryszard Bałoniak

Członek: Wojciech Kolasiński

Członek: Wojciech Gleń


POZOSTAŁE INFORMACJE O KOLE WITKOWO

Konto bankowe Koła

Koło Pszczelarzy w Witkowie posiada swoje indywidualne konto bankowe:

Bank Pekao S.A.:     28 1240 1415 1111 0011 2354 0547

Konto bankowe Koła przeznaczone jest do przyjmowania wsparć w formie: darowizn, datków, obsługi 1,5% OPP oraz innych wpłat, tj. np. dotacje. Wszyscy zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć działalność tego konkretnego Koła, mogą to uczynić wpłacając swoją darowiznę na wyżej wskazane konto. Konto jest zweryfikowane, prowadzone i nadzorowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie. Wszystkie środki tutaj wpłacone bezpośrednio trafiają do Koła Witkowo na jej działalność statutową.

 

Kontakt

Z Kołem Pszczelarzy w Witkowie można się skontaktować poprzez dedykowany:

      • nr telefonu:                           +48 601 785 227
      • adres mailowy:                      [email protected]

Wskazane dane są kontaktem bezpośrednim do Prezesa Koła - Pana Ryszarda Nowakowskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do braci pszczelarskiej w Kole Witkowo, proszeni są o kontakt na wyżej wskazane środki komunikacji. Zwrotnie uzyskacie szereg informacji, które pozwolą Wam dołączyć do Naszego grona. Aby ułatwić nieco decyzję o zrzeszeniu i skrócić procedury dołączenia do braci pszczelarskiej Koła Witkowo, poniżej zamieszczamy druki, z którymi należy się zapoznać, wydrukować, wypełnić i złożyć w stosownym urzędzie: 

weterynaria →                                             zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego   

ARiMR →                                                     wniosek o wpis do ewidencji producentów - wersja papierowa

                                                                    wniosek o wpis do ewidencji producentów - wersja interaktywna

Prezes Koła Witkowo →                              formularz przyjęcia nowego członka wraz z kserokopią decyzji nadania nr WETERYNARYJNEGO

                                                                    (weterynaria), nr EP (ARiMR) oraz nr SB lub RHD (weterynaria)

 

Wszystkie druki, o których mowa wyżej, znajdziecie również tutaj → DRUKI DO POBRANIA

 

Dla nowych członków Naszej braci powstałINFORMATOR DLA PSZCZELARZA

Pozostałe informacje na temat RZP KONIN znajdziecie tutajO NAS


CZŁONKOWIE KOŁA WITKOWO

Pozostałe informacje dotyczące Członków Koła Witkowo w 2023 roku prezentują się następująco:

 1.  liczbę członków Koła stanowią:   52 osoby;
 2.  liczbę rodzin pszczelich (łącznie) stanowią:   1462 pnie;
 3.  członków honorowych Koło:   posiada - 1 osobę     Jest nią: Pan Marian Groblewski;
 4.  Koło jest reprezentowane na Walnych Zgromadzeniach przez:   3 delegatów.

CIEKAWOSTKI Z KOŁA WITKOWO

Koło Witkowo posiada w swoich szeregach sześciu członków z tytułem "mistrza pszczelarza".  Są nimi: Pan Ryszard Nowakowski, Pan Łukasz Nowakowski, Pan Andrzej Bethke, Pan Stanisław Przybylski, Pani Jadwiga Półtorak oraz Pan Stanisław Półtorak.

Koło Witkowo posiada w swoich szeregach również czterech członków z tytułem "technika pszczelarza".  Są nimi: Pani Monika Gleń, Pani Elżbieta Sucholas, Pan Ryszard Kleinszmidt oraz Pan Jacek Mądry.

Koło Witkowo posiada w swoich szeregach pięciu członków - edukatorów pszczelarstwa. Są nim: Pan Ryszard Nowakowski, Pani Monika Gleń, Pan Adam Pyżyk, Pan Ireneusz Kwapich oraz Pan Krzysztof Szoszorek.

Koło Witkowo posiada na swoim terenie pięć pasiek edukacyjnych.


WIZYTÓWKA KOŁA WITKOWO

Poniżej prezentujemy wizytówkę Koła Witkowo:

WIZYTÓWKA - KOŁO WITKOWO

https://rzpkonin.pl/o-nas/wykaz-kol-rzp-konin/