KOMUNIKAT DOTACYJNY

Komunikat - zamknięcie rozliczeń projektów ARiMR 2024r.

Zamknięcie rozliczeń projektów dotacyjnych ARiMR sezonu 2023/2024

 

KOMUNIKAT

RZP Konin informuje, że do dnia 15 lipca 2024r. (poniedziałek) przyjmuje wszystkie dokumenty do rozliczenia projektów dotacyjnych w sezonie 2023/2024. Oznacza to, że wszystkie faktury, płatności, pisemne rezygnacje, oświadczenia i inne dokumenty należy dostarczyć do wskazanego terminu. Termin ten jest ostatecznym i nieprzekraczalnym.  Dokumenty dostarczone po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione z tegorocznych dotacjach, co będzie skutkowało wykluczeniem danego pszczelarza lub producenta z projektów ARiMR w sezonie 2023/2024.

 

KOMUNIKAT DOTACYJNY
KOMUNIKAT DOTACYJNY

ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO - WYTYCZNE ROZLICZENIOWE

Przypominamy, że dokumenty na sprzęt winny być przygotowane przez pszczelarzy w następujący sposób:

 1. kserokopia faktury wystawionej na pszczelarza (czytelna, pełna, bez obcięć) 2x
 2. kserokopia płatności za fakturę (czytelna, pełna, bez obcięć) 2x

Każdy z dokumentów należy opisać adnotacją "POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem pszczelarza.

 

Ważne!

1. Faktury, które są realizowane przez zamówienia, faktury zaliczki, faktury proformy, itp. winny również być dołączone do w/w zestawu dokumentów i również stosownie opisane wg w/w wzoru.


2. Przelew winien być dokonany z własnego konta bankowego i mieć właściwie wpisany tytuł. Jeśli płatność została dokonana z innego konta lub w tytule nie wpisano numeru faktury a inne informacje, w takich sytuacjach należy bezwzględnie na wydrukowanym potwierdzeniu przelewu uzupełnić informacje o pisemne wyjaśnienie, tj. np.: 

   → "Płatność dotyczy FA nr ..... z dnia ....", 

   → "Płatności dokonano ze wspólnego konta/konta żony/konta męża" 

   →  podpisać każdy dopisek czytelnym podpisem, pełnym imieniem i nazwiskiem.


3. Wydruk potwierdzenia zapłaty musi mieć opis "POTWIERDZENIE PRZELEWU" lub z treści winno wynikać, że płatność została WYKONANA (Bank Santander). Nie przyjmujemy płatności z komunikatem "PRZELEW ZLECONY DO REALIZACJI".

ZAKUP MATEK I ODKŁADÓW - WYTYCZNE ROZLICZENIOWE

Dokumenty za zakup matek i odkładów winny być przygotowane przez producentów w następujący sposób:

 1. oryginał faktury wystawiony na RZP Konin
 2. karta pochodzenia matki
 3. wykaz odbiorców matek i odkładów

Dokumentacja winna być przesłana na adres RZP Konin (znajdziesz go tutaj) w ustalonym z Biurem RZP Konin terminie. Termin został dookreślony z każdym producentem w momencie składania przez RZP Konin zamówień na zakup matek i odkładów.

 

Zapłata za matki/odkłady - Pszczelarze dokonują wpłaty za zakup matek i odkładów Prezesom swoich Kół potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na listach lub na konto główne/subkonto Koła RZP Konin. Pszczelarze dokonujący wpłat za matki/odkłady na konto RZP Konin (główne lub subkonto Koła) winni dokładnie opisywać tytuł przelewu: "ZAPŁATA ZA MATKI/ODKŁADY ...(wpisać rodzaj matki/odkład: MnieU, MUN, MUS, REP, O)... OD ...(wpisać producenta)... DLA ...(wpisać imię i nazwisko pszczelarza)... Z KOŁA ...(wpisać przynależność do Koła)...".

 

Opis skrótów matek i odkładów:

MnieU - matki nieunasienione

MUN - matki unasienione naturalnie

MUS - matki unasienione sztucznie

REP - matki reprodukcyjne

O - odkłady

 

Potwierdzenie odbioru matek i odkładów

Przypominamy, że każdy z pszczelarzy, który dokonał zakupu matek/odkładów, jak co roku, winien wypełnić i dostarczyć do Biura RZP Konin za pośrednictwem swojego Prezesa Koła druk POKWITOWANIA ODBIORU MATEK, ODKŁADÓW I PAKIETÓW PSZCZELICH.

Druk znajduje się tutaj → PSZCZOŁY 2023.2024 Pokwitowanie odbioru matek, odkładów i pakietów pszczelich

 

ZAKUP LEKÓW - WYTYCZNE ROZLICZENIOWE

Dokumenty za zakup leków winny być przygotowane przez producentów w następujący sposób:

 1. oryginał faktury wystawiony na RZP Konin
 2. zbiorcza lista odbiorców leków dla RZP Konin ze stosownym oświadczeniem lekarza weterynarii o dokonaniu przez niego wpisu wydanych leków do książek leczenia zwierząt pszczelarzy z RZP w Koninie zgodnie z w/w zestawieniem

Dokumentacja winna być przesłana na adres RZP Konin (znajdziesz go tutaj) w ustalonym z Biurem RZP Konin terminie. Termin został dookreślony w momencie składania przez RZP Konin zamówienia na zakup leków.

 

Zapłata za leki - Pszczelarze dokonują wpłaty za zakup leków Prezesom swoich Kół lub w Biurze RZP Konin w momencie składania zamówienia, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na zamówieniu lub dokonując wpłaty na konto główne/subkonto Koła RZP Konin. Pszczelarze dokonujący wpłat za leki na konto RZP Konin (główne lub subkonto Koła) winni dokładnie opisywać tytuł przelewu: "ZAPŁATA ZA LEKI ...(wpisać rodzaj leku)... OD ...(wpisać producenta)... DLA ...(wpisać imię i nazwisko pszczelarza)... Z KOŁA ...(wpisać przynależność do Koła)...".

 

Potwierdzenie odbioru leków

Przypominamy, że każdy z pszczelarzy, który dokonał zakupu leków, jak co roku, winien odebrać leki i podpisać się na liście u swojego Prezesa Koła.

 

KOMUNIKAT DOTACYJNY RZP KONIN 2024r.
KOMUNIKAT DOTACYJNY RZP KONIN 2024r.

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 2

PZP w sprawie dotacji ARiMR 2024

PZP w sprawie dotacji ARiMR 2024

 

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Tadeusz Sabat zaprosił Prezesów Związków i Organizacji Pszczelarskich na spotkanie w dniu 19 czerwca 2024r. do Warszawy. Tematem spotkania było omówienie bieżących realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim: I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.4, I.6.5, I.6.6, I.6.7 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Punktem finalnym spotkania było przygotowanie pisemnego stanowiska polskiego środowiska pszczelarskiego w zakresie interwencji w sektorze pszczelarskim: I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.4, I.6.5, I.6.6, I.6.7 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Czesława Siekierskiego. Na spotkaniu tym Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie reprezentował Członek Zarządu Pan Waldemar Frydrych.

 

Poniżej prezentujemy pismo skierowane przez PZP do Pana Ministra:

 

Petycja skierowana do Pana Ministra przyniosła już pierwsze owoce w postaci zmiany zapisów w Regulaminie dotacyjnym na sezon 2023/2024 w postaci przesunięcia terminów dokonywania rozliczeń w dwóch projektach: zakup leków i zakup pszczół do 14 sierpnia 2024r. Pozostałe projekty pozostają do rozliczenia w niezmienionym terminie do 31 lipca 2024r.

 

Ważne! 

Wskazane terminy są terminami wyznaczonymi dla Związków nie dla pszczelarzy w nich zrzeszonych! 
Pszczelarze swoje dokumenty muszą dostarczyć odpowiednio wcześniej, tak, aby Związki mogły dochować terminów i dokonać w ich imieniu rozliczeń zakupów refundacyjnych.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Witkowo - walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2024 roku

Witkowo - walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 2024 roku

 

W dniu 04.02.2024r. w niedzielę odbyło się jedno z pierwszych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Naszym Związku - w Kole Witkowo. Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 13.00, poprowadził je Pan Krzysztof Szoszorek przy udziale pocztu sztandarowego, członków Koła i zaproszonych gości. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w  Koninie Pan Roman Kowalak, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński oraz przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Gnieźnie Pani kierownik Ewa Korczyńska-Skowron.

 

          

 

 

Na zebraniu wybrano członków do komisji, przedstawiono sprawozdanie z działań Koła, podjętych w trakcie całego 2023 roku, w którym szczegółowo omówiono dotacje wraz ze wsparciami gminy i samorządu województwa (ciasto, węza), imprezy, szkolenia i spotkania integracyjne Koła oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe Koła. W dalszej części zebrania nastąpiło głosowanie. Zarząd, w głosowaniu jawnym, uzyskał 100% absolutorium. Budżet Koła, w głosowaniu jawnym, również uzyskał 100%  absolutorium i z takim wynikiem został przyjęty.

 

          

Prezes Koła Witkowo Pan Ryszard Nowakowski przedstawił następujące sprawozdanie za lata 2020 - 2023 podsumowujące okres swojej całej kadencji:

 

Informacja Zarządu Koła Pszczelarzy w Witkowie za okres sprawozdawczy 2020 – 2023

Koło nasze liczy obecnie 52 członków. Ogólnie ilość rodzin pszczelich w Kole wynosi 1412, 19 osób ma pasieki do 15 rodzin pszczelich, 23 osoby do 50, pozostali 50 do 80 rodzin.

W okresie sprawozdawczym w 2020 – 2023 roku pożegnaliśmy naszych kolegów śp. Tadeusza Sucholasa, śp. Jana Sesiuka, śp. Ryszarda Jacha, śp. Andrzeja Bethke.

W naszym kole przybyło 6 nowych pszczelarzy, którzy otrzymali legitymacje członkowskie.

Na naszym terenie są również pszczelarze niezrzeszeni w liczbie ok. 10 pszczelarzy posiadający ok. 150 rodzin.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z dnia 9 lutego 2020 roku, którego gościem był V-ce Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie – pan Władysław Poprawski, wybrano Zarząd Koła w następującym kształcie:

Prezes – Ryszard Nowakowski,

Sekretarz – Monika Gleń,

Skarbnik – Sławomir Grześkiewicz.

Członkowie Zarządu: Stanisław Przybylski, Krzysztof Szoszorek. Ustanowiono również Komisję Rewizyjną w składzie: Ryszard Bałoniak, Wojciech Kolasiński, Wojciech Gleń. Wybrano delegatów na Walne Zebranie RZP w składzie: Stanisław Przybylski, Sławomir Grześkiewicz, Ryszard Nowakowski.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 zebrań członków Koła oraz tyle samo posiedzeń Zarządu. Głównymi tematami zebrań były sprawy dotacji dla pszczelarzy. Omawialiśmy przedstawione przez Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie sposoby ich pozyskiwania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na wymienionych spotkaniach zapoznawaliśmy się również z propozycjami szkoleń i spotkań integracyjnych Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie.

W minionej kadencji odznaczeni przez Polski Związek Pszczelarzy zostali pszczelarze z naszego koła:

 • Medalem ks. dr Dzierżona koledzy:

  Kazimierz Skowroński, Kazimierz Bartkowiak, śp. Ryszard Jach;

 • Złotą Odznaką PZP śp. Andrzej Bethke;

 • Brązową Odznaką PZP koledzy: Ryszard Kleinszmidt, Adam Pyżyk, Marek Moskal;

 • Członkiem honorowym został mianowany Marian Groblewski.

Koło nasze przejawia dużą żywotność, wykazuje się dobrą organizacją i działalnością społeczną. Delegacje wraz ze sztandarem biorą aktywny udział w uroczystościach zarówno lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich. Oto krótki przegląd imprez i szkoleń, w których uczestniczyliśmy na przestrzeni ostatnich lat:

Wyjazdy szkoleniowe:

→ Forum w Przysieku koło Torunia;

→ Forum w Sielinku;

→ Szkolenie w Ślesinie, Gnieźnie.

Imprezy coroczne, takie jak:

→ Regionalne Dni Pszczelarza;

→ Ogólnopolskie Dni Pszczelarza;

→ Gminne obchody 3-cio Majowe;

→ Majowy odpust we Wrzącej Wielkiej;

→ Wielkopolski Dzień Pszczoły w Kaliszu;

→ Dożynki gminne z wystawą sprzętu i produktów pszczelich oraz przekazaniem miodu na fanty dożynkowe;

→ Gminne obchody Dnia Niepodległości;

→ Święto patrona pszczelarzy św. Ambrożego w klasztorze Kamedułów w Bieniszewie;

→ Gminne obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Członkowie naszego koła sadzą również rośliny i drzewa miododajne oraz dbają o czystość środowiska.

Przez ostatnie lata korzystaliśmy z programu unijnego, który częściowo refunduje koszty zakupu pakietów, matek pszczelich, leków przeciw warrozie oraz sprzętu, takiego jak: lawety do przewozu uli, ule, miodarki, topiarki słoneczne, suszarki do pyłku czy stoły do odsklepiania. Dzięki działaniom Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie stopień refundacji kosztów jest wysoki.

W latach 2020- 2023 od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich” poprzez wsparcie finansowe pszczelarze otrzymali ciasto i węzę.

Pozyskujemy dotacje z Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie na zakup węzy lub ramek oraz otrzymujemy sadzonki drzew i krzewów miododajnych.

W roku 2022 na wniosek Koła został zakupiony przez UGiM Witkowo ul edukacyjny. Ponadto, dokonujemy zorganizowanego zakupu syropu na jesienne podkarmianie. Nabywamy również ule z wyposażeniem oraz drobny sprzęt pszczelarski poza refundacją. Koło nasze udziela dotacji finansowych Kołom Pszczelarskim w regionie i powiecie na ufundowanie sztandarów. Posiadamy na wyposażeniu topiarkę parową oraz elektryczną do wytopu wosku, z której korzystają pszczelarze Koła.

Chciałbym podziękować wszystkim członkom i Zarządowi Koła za współpracę oraz aktywne uczestniczenie w życiu naszej organizacji. Szczególne podziękowania należą się kolegom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego za ich dyspozycyjność tj. Wojciechowi Gleniowi, Sławomirowi Grześkiewiczowi, Krzysztofowi Szoszorkowi, Krzysztofowi Wendlandowi, Stanisławowi Przybylskiemu, Wojciechowi Kolasińskiemu, Ryszardowi Kleinszmidtowi, Markowi Moskalowi i Marcinowi Lipińskiemu.

Za zorganizowanie integracyjnego spotkania koleżanek i kolegów naszego Koła dziękuję koledze Adamowi Pyżykowi.

Bardzo dziękuję Prezesowi Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koninie – panu Romanowi Kowalakowi za nieustanne starania w poszukiwaniu finansów na działalność Związku oraz organizację kursów, szkoleń i wycieczek.

Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój pszczelarstwa oraz dbają o dobro i ochronę pszczoły miodnej, która dzięki swej pracy nie tylko obdarowuje nas zdrowymi produktami, ale jednocześnie zapewnia dostatnią ilość oraz wysoką jakość plonów rolnikom oraz sadownikom. Dziękuję i wierzę, że w nadchodzących latach współpraca ze społeczeństwem oraz lokalnymi organizacjami i instytucjami będzie równie owocna jak dotychczas.

Prezes Koła

Ryszard Nowakowski

 

Po części sprawozdawczej nadszedł moment na część wyborczą. Kandydatem wyłonionym na stanowisko Prezesa Koła Witkowo był Pan Ryszard Nowakowski, który w głosowaniu jawnym uzyskał 100% poparcia członków swojego Koła. W kolejnym kroku wybrano Zarząd w osobach: Monika Gleń, Krzysztof Szoszorek, Sławomir Grześkiewicz, Stanisław Przybylski. Zarząd w tym składzie, poddany pod głosowanie jawne, również uzyskał 100% poparcie członków swojego Koła. Do Komisji Rewizyjnej powołano członków Koła w osobach: Ryszard Bałoniak, Wojciech Gleń oraz Wojciech Kolasiński, którzy ze 100% poparciem zostali nominowani na swoje stanowiska. Koło Witkowo na dzień wyborów liczyło 52 osoby czynnych członków. Stan aktualny na dzień 04.02.2024r. pozwolił wyłonić delegatów w ilości 3 osób. Delegatami, przy 100% poparciu członków Koła, zostali: Stanisław Przybylski, Sławomir Grześkiewicz oraz Ryszard Nowakowski.

 

               

 

Po części wyborczej oddano głos zaproszonym gościom. W swoich przemówieniach docenili działalność Koła Witkowo, podziękowali za wieloletnią owocną współpracę i nagrodzili dotychczasowego Prezesa Koła Pana Ryszarda Nowakowskiego za jego zaangażowanie i działalność. Prezes RZP Konin Pan Roman Kowalak uhonorował również dyplomem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana Mariana Gadzińskiego. Przedstawicielka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Gnieźnie Pani kierownik Ewa Korczyńska-Skowron natomiast w swoim przemówieniu poruszyła temat zgłoszeń wytrucia pszczół. Na terenie gminy Witkowo w 2023 roku odnotowano 3 takie zdarzenia, które zakończyły się postępowaniami administracyjnymi. Pani Kierownik zwróciła również uwagę na akcję "Pszczółka w pociągach Kolei Państwowych" prowadzoną przez WIORiN w okresie letnim dla najmłodszych.

 

                   

      

        

 

Prezes Koła Witkowo odznaczył poczet sztandarowy w osobach: Krzysztof Wendland, Sławomir Grześkiewicz i Wojciech Gleń specjalnym wyróżnieniem za swój wkład, dyspozycyjność i aktywny udział w uroczystościach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich jako delegacje ze sztandarem.

 

     

 

Na tym zebranie zakończono i wyprowadzono sztandar.

 

             

        


Prezes Koła Witkowo - Pan Ryszard Nowakowski

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2024 K/Witkowo


szkolenie w RZP Konin

Szkolenie w RZP Konin

Szkolenie w RZP Konin

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie zaprasza pszczelarzy i osoby niezrzeszone na coroczne szkolenie pszczelarskie. Odbędzie się ono w dniach 23-24 marca 2024r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "GWAREK" w Ślesinie ul. Leśna 5. Szkolenie to jest dofinansowywane z środków ARiMR.

Tegorocznymi wykładowcami są:

 1. Paweł Heczko - specjalista ds rozwoju marek, specjalista w obszarze marketingu internetowego   więcej tutaj: pawelheczko.pro
 2. Radosław Piotrowski - lekarz weterynarii
 3. Piotr Mrówka - specjalista ds pszczół, właściciel Gospodarstwa Pszczelarskiego MRÓWKA   więcej tutaj: www.pmrowka.pl

 

Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy:

Pan Paweł Heczko omówi:

  • marketing
  • pozycjonowanie produktów na rynku pszczelim

 

Pan Radosław Piotrowski omówi:

  • choroby i zagrożenia pszczół: warroza, brauloza, akarioza, nosemoza, grzybica, zgnilec amerykański
  • zasady stosowania leków weterynaryjnych w pasiece z uwzględnieniem ich wpływu na produkty pszczele
  • pomoc przedmedyczna przy użądleniach

 

Pan Piotr Mrówka omówi:

  • biologia rodziny pszczelej
  • przegląd pasieki po zimie (osyp, symptomy głodu, awaryjne podkarmianie ciastem, itp.)
  • główny przegląd wiosenny  (przenoszenie uli na odległość, funkcja poidła, poszerzanie gniazd, itp.)
  • przygotowanie jesienne rodzin do zimy (technika karmienia, ścieśnianie gniazd, technika i rodzaj pokarmu)

 

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie przewidział dodatkowe spotkanie z Panem Dariuszem Ryś, pszczelarzem Koła Konin, który zaprezentuje i omówi swój Notatnik dla pszczelarzy. Hi Bees to sterowana głosem aplikacja na smartfona do robienia notatek podczas przeglądów uli w pasiekach.

ulotka hibees strona 1
ulotka hibees strona 1
ulotka hibees strona 2
ulotka hibees strona 2

 

 

Program szkolenia przedstawia się następująco:

23.03.2024r. - sobota

10.00 - 12.45   wykładowca: Paweł Heczko (3 godz)

13.00 - 13.30   obiad

13.45 - 18.30   wykładowca: lek. wet. Radosław Piotrowski (5 godz)

19.00               kolacja

24.03.2024r. - niedziela

8.00 - 8.30       śniadanie w formie bufetu

9.00 - 14.45     wykładowca: Piotr Mrówka (6 godz)

15.00               obiad i zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia do dyspozycji pszczelarzy pozostaje kawa, herbata i ciasto. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie oprawionej broszury, a po zakończeniu szkolenia CERTYFIKAT.

 

Ważne!

Osoby dotychczas niezapisane, a chętne do wzięcia udziału w tegorocznym szkoleniu, proszone są o dokonanie zgłoszenia w Biurze RZP KONIN maksymalnie do dnia 12 marca 2024r. Uczestnikami mogą być osoby zrzeszone w RZP Konin i osoby niezrzeszone, planujące założenie pasieki.


szkolenie w RZP Konin
szkolenie w RZP Konin