ARiMR – Rok pszczelarski 2023

20 marca 2023r. rozpoczęła się w Polsce zabawa w pszczelarskie projekty unijne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła długo wyczekiwany nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich. Zgodnie z wytycznymi w 2023 roku sektor pszczelarski otrzymał możliwość ubiegania się o wsparcie tylko w trzech interwencjach. W latach poprzednich było ich siedem. Po wielu spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR w 2022 roku udało się w końcu, po ponad półrocznym spóźnieniu, uzyskać dostęp do wyłącznie trzech interwencji, a mianowicie do:

→   I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

→   I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;

→   I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”.

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 6

Składanie wniosków ruszyło 3 kwietnia 2023r. i planowo zakończyć się miało 18 kwietnia 2023r. Termin ten został jednak wydłużony do 24 kwietnia 2023r. – informację tą ogłoszono 14 kwietnia 2023 r. O ile termin ten i wszystkie wykonane około projektowe prace wymagały od osób je obsługujących mnóstwa uwagi, skupienia i ogromnych pokładów cierpliwości w przebrnięciu przez nie, to już sam proces składania wniosków o płatność był dla nich karkołomnym wyzwaniem. Terminy składania Wniosków o płatność  zostały wydłużane wielokrotnie. Dla przypomnienia początkowo były to daty:

→   I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” do 31.07.2023r.

→   I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi” do 31.07.2023r.

→   I.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” do 31.08.2023r.

 

W pierwszych dwóch interwencjach terminy były wydłużane w następujący sposób:

 1. Termin został wydłużony z 31.07.2023 r. do 16.08.2023 r. ogłoszony 11.07.2023r.
 2. Termin został wydłużony z 16.08.2023 r. do 25.08.2023 r. ogłoszony 08.08.2023r.
 3. Termin składania Wniosków o płatność  został wydłużony do dnia 31.08.2023 r. ogłoszony 24.08.2023r.
 4. Termin składania Wniosków o płatność  został wydłużony do dnia 08.09.2023 r. ogłoszony 30.08.2023r.
 5. Termin składania Wniosków o płatność  został wydłużony do dnia 15.09.2023 r. ogłoszony 08.09.2023r.

W trzeciej interwencji terminy były wydłużane w taki oto sposób:

 1. Termin składania Wniosków o płatność  został wydłużony do dnia 08.09.2023 r. ogłoszony 30.08.2023r.
 2. Termin składania Wniosków o płatność  został wydłużony do dnia 15.09.2023 r. ogłoszony 08.09.2023r.

 

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulegały również terminy zakończenia realizacji operacji oraz termin poniesienia kosztów. Te ilości zmian, te krótkie przesunięcia ogłaszane niemalże w ostatnim obowiązującym dniu terminu, ten absurd, to szaleństwo w końcu osiągnęło swój finisz 15 września 2023r. Niestety to jeszcze nie koniec opowieści o projektach pszczelarskich. W ostatni etapie, etapie płatności, w którym obecnie się znajdujemy, nadal nie ma konkretów, nadal jest mnóstwo błędów i pomyłek w rozliczeniach popełnionych przez ARiMR, pieniądze zostały wypłacone Związkom na ostatnią chwilę niemniej Związki nie mogą ich przekazać dalej, właśnie z powodów błędów, z powodu źle wyliczonych przez ARiMR kwot refundacji. Pamiętajmy tutaj o zasadniczym fakcie, a mianowicie o tym, że zgodnie z obowiązującym regulaminem, termin na wypłaty dla Związków to 45 dni od dnia otrzymania wpływu na konto natomiast termin odwołania to tylko 14 dni. Pytanie do ARiMR zatem brzmi następująco: w jaki sposób mamy się odwołać, jeśli nie mamy poprawnie sporządzonych rozliczeń? W jaki sposób mamy się odwołać, jeśli ARiMR jest stroną wyliczającą kwoty refundacji a nie udostępnia Związkom list z wyliczeniami, m.in. pod projektami zakupu leków?

Te pytania, jak sądzę, w tym rozdaniu projektowym pozostaną już bez odpowiedzi, a osoby obsługujące projekty muszą sobie same radzić z tymi absurdami.

A ich skala jest porażająca!

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie - 8

Poniżej komunikaty w ułożeniu chronologicznym, jakie znajdują się na stronach ARiMR.

Przyjemnej lektury.


Rok pszczelarski 2023

20 marca 2023r.

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie trzech następujących interwencji pszczelarskich:

1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,

2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,

3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

 

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

    1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:

a)    miodarek,
b)    odstojników,
c)    dekrystalizatorów,
d)    stołów do odsklepiania plastrów,
e)    suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
f)    topiarek do wosku,
g)    urządzeń do kremowania miodu,
h)    refraktometrów,
i)     wózków ręcznych do transportu uli,
j)     wialni do pyłku,
k)    uli lub ich elementów,
l)     krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
m)   urządzeń do omiatania pszczół,
n)    poławiaczy pyłku,
o)    sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
p)    wag pasiecznych,
q)    pakietów ramek ulowych,
r)     kamer cyfrowych.

 

2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:

a)    produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,

b)    produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848[2] również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

 

3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:

a)  matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

b)  odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

c)  odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

     1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

I. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,

II. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:

a) związków pszczelarskich;
b) stowarzyszeń pszczelarzy;
c) zrzeszeń pszczelarzy;
d) spółdzielni pszczelarskich;
e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

 

      2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłacznie organizacje pszczelarskie w imieniu
pszczelarzy działajacych w formie:

a) związków pszczelarskich;
b) stowarzyszeń pszczelarzy;
c) zrzeszeń pszczelarzy;
d) spółdzielni pszczelarskich;
e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

 

         3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

          Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu
pszczelarzy działające w formie:

a) związków pszczelarskich;
b) stowarzyszeń pszczelarzy;
c) zrzeszeń pszczelarzy;
d) spółdzielni pszczelarskich;
e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

 

4. Termin i sposób składania wniosków
1) Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych interwencji objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 3 kwietnia  2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

2) Wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

 

5. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027  poniżej w „Materiałach”.

 

6. Ogólna pula środków przeznaczona na interwencje pszczelarskie w roku pszczelarskim 2023, w ramach naborów objętych niniejszym ogłoszeniem

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naborów, wynosi 47 041 740,43 zł (10 049 936,00 EUR), w tym:

 • I.6.2. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” – 23 520 870,21 PLN (5 024 968,00 EUR);
 • I.6.3. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”; – 14 112 522,13 PLN (3 014 980,80 EUR);
 • I.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” – 9 408 348,09 PLN (2 009 987,20 EUR).

 

7. Dane kontaktowe ARiMR

Sekretariat Departamentu Rynków Rolnych ARiMR
telefon: 22 242 06 50
adres mailowy: [email protected]

 


[1] zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027 (Dz. U. 2023 r., poz. 412)

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 1)

Materiały

Zarządzenie 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
Zarzadzenie​_36​_2023.pdf 0.17MB
Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
REGULAMIN​_INTERWENCJE​_W​_SEKTORZE​_PSZCZELARSKIM.pdf 0.46MB
Załącznik nr 1 – wzór umowy I.6.2 organizacja pszczelarska
I​_6​_2​_O​_Umowa​_inwestycje​_organizacja.doc 0.29MB
Załącznik nr 2 – wzór umowy I.6.2 indywidualny pszczelarz
I​_6​_2​_P​_Umowa​_inwestycje​_pszczelarz.pdf 0.27MB
Załącznik nr 3 – wzór umowy I.6.3
I​_6​_3​_Umowa​_warroza​_organizacja.pdf 0.29MB
Załącznik nr 4 – wzór umowy I.6.5
I​_6​_5​_Umowa​_zakup​_pszczol.pdf 0.34MB


27 marca 2023r.

Szanowni producenci matek, pakietów lub odkładów pszczelich,

W związku z ogłoszeniem o naborach Wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich, które będzie można składać od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. uprzejmie informuję, iż w ramach interwencji: I.6.5. „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”każdy producent matek, pakietów i odkładów pszczelich, chcący uczestniczyć w realizacji przedmiotowej interwencji zobowiązany jest do złożenia do Centrali Agencji aktualnego (wystawionego w 2023 r.) zaświadczenia weterynaryjnego o zdrowotności rodzin pszczelich. Na podstawie zaświadczeń weterynaryjnych ARiMR będzie publikowała i aktualizowała na stronie internetowej ARiMR „Listę producentów matek, pakietów i odkładów pszczelich z pasiek, z których zakup będzie podlegał refundacji w danym roku pszczelarskim”.             

Zatem, ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą do producentów matek, pakietów lub odkładów pszczelich o składanie oryginału zaświadczenia weterynaryjnego o zdrowotności rodzin pszczelich do Centrali Agencji, Departament Rynków Rolnych ARiMRul. Poleczki 33, 02 – 822 Warszawa.

 

 

Szanowni pszczelarze, organizacje pszczelarskie,

W związku z uruchomieniem od dnia 3 kwietnia 2023 r. naboru Wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich, tj.

I.6.2 – „Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”,

I.6.3 – „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”,

I.6.5 – „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”,

których składanie będzie możliwe tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE ARiMR) przekazujemy Państwu Instrukcję logowania do PUE ARiMR.

 

Materiały

Instrukcja logowania Platformy Usług Elektronicznych
Instrukcja​_logowania​_PUE​_2023.pdf 2.09MB


14 kwietnia 2023r.

Szanowni pszczelarze, organizacje pszczelarskie,

W dniu 14.04.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. Na podstawie niniejszego Zarządzenia nr 49/2023 z dnia 14.04.2023 r. przedłużony zostaje termin naborów wniosków w ramach interwencji pszczelarskich do dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Materiały

Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
Zarządzenie​_49​_2023.pdf 0.13MB
Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 (tekst jednolity)
REGULAMIN​_INTERWENCJE​_W​_SEKTORZE​_PSZCZELARSKIM​_​_tekst​_jednolity.pdf 0.45MB
Załącznik nr 1 – wzór umowy I.6.2 organizacja pszczelarska
I​_6​_2​_O​_Umowa​_inwestycje​_organizacja.pdf 0.37MB
I​_6​_2​_ Wzór umowy pomiędzy beneficjentem a pszczelarzem
I​_6​_2​_​_Wzór​_umowy​_pomiędzy​_beneficjentem​_a​_pszczelarzem.doc 0.11MB
Załącznik nr 2 – wzór umowy I.6.2 indywidualny pszczelarz
I​_6​_2​_P​_Umowa​_inwestycje​_pszczelarz.pdf 0.27MB
Załącznik nr 3 – wzór umowy I.6.3
I​_6​_3​_Umowa​_warroza​_organizacja.pdf 0.29MB
Załącznik nr 4 – wzór umowy I.6.5
I​_6​_5​_Umowa​_zakup​_pszczol.pdf 0.34MB


17 kwietnia 2023r.

 

Szanowni pszczelarze, organizacje pszczelarskie,

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Materiały

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Najczęściej​_zadawane​_pytania​_17042023.pdf 0.20MB


11 lipca 2023r.

Szanowni pszczelarze, organizacje pszczelarskie,

W dniu 11.07.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 85/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, zmienione Zarządzeniem nr 49/2023 Prezesa ARiMR z dnia 14 kwietnia 2023 r. Na podstawie niniejszego Zarządzenia nr 85/2023 z dnia 11.07.2023 r. przedłużony zostaje termin składania Wniosków o płatność w ramach poniższych interwencji pszczelarskich:

 • I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
 • I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”.

 

Termin został wydłużony z 31.07.2023 r. do 16.08.2023 r.

 

Termin składania Wniosków o płatność dotyczący interwencji I.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” pozostaje bez zmian, tj. do 31.08.2023 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 85/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
Zarządzenie​_nr​_85​_2023​_Prezesa​_Agencji​_Restrukturyzacji​_i​_Modernizacji​_Rolnictwa.pdf 0.21MB

Lista producentów matek, pakietów i odkładów pszczelich z pasiek, z których zakup pszczół będzie podlegał refundacji w roku pszczelarskim 2023:

Materiały

Lista producentów matek, pakietów i odkładów pszczelich z pasiek, z których zakup pszczół będzie podlegała refundacji w roku pszczelarskim 2023
Lista​_producentów​_matek​_pakietów​_i​_odkładów​_pszczelich​_z​_pasiek​_z​_których​_zakup​_będzie​_podlegała​_refundacji​_​_02​_08​_2023.pdf 0.48MB


13.07.2023r.

Szanowni pszczelarze

Szanowne związki pszczelarskie

W dniu dzisiejszym Agencja rozpoczęła proces wystawiania umów w ramach interwencji pszczelarskich na Platformie Usług Elektronicznych PUE.

W związku z powyższym sukcesywnie będą Państwo otrzymywać ww. dokument do akceptacji, który będzie wymagał autoryzacji z Państwa strony.

Instrukcja przeprowadzenia autoryzacji:

 1. Osoba fizyczna

·         Zaloguj się na konto

·         Odbierz pismo przewodnie wraz z umową

·         Przed wysłaniem zaakceptowanej umowy pojawi się okno autoryzacji

·         Wpisz login i hasło, aby dokonać autoryzacji i wysłać zawartą umowę

 1. Osoba prawna

·         Zaloguj na konto organizacji

·         Odbierz pismo przewodnie wraz z umową

·         Przed wysłaniem zaakceptowanej umowy pojawi się okno autoryzacji

·         Wpisz login i hasło osoby fizycznej, upoważnionej do reprezentowania danej organizacji, aby dokonać autoryzacji i wysłać zawartą umowę (w przypadku nieposiadania konta użyj przycisku „Zarejestruj się”).

Użycie przycisku „Zarejestruj się” umożliwi wykonanie autoryzacji za pomocą login.gov.pl.


01.08.2023r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, iż aktualnie trwa proces zawierania umów pomiędzy Agencją a organizacjami pszczelarskimi/pszczelarzami w ramach interwencji pszczelarskich.

Po otrzymaniu z Agencji dokumentów, na Platformie Usług Elektronicznych PUE należy dokonać akceptacji umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma wraz z umową.

Brak akceptacji umowy w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczny z odmową zawarcia umowy po stronie Beneficjenta.


08.08.2023r.

W dniu 08.08.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 104/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Na podstawie ww. Zarządzenia przedłużony zostaje termin składania Wniosków o płatność w ramach poniższych interwencji pszczelarskich:

 • I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
 • I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”.

Termin został wydłużony z 16.08.2023 r. do 25.08.2023 r.

W związku z powyższym zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz termin poniesienia kosztów.

Termin składania Wniosków o płatność dotyczący interwencji I.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” pozostaje bez zmian, tj. do 31.08.2023 r.


09.08.2023r.

ARiMR zakończyła proces wystawiania umów w ramach interwencji pszczelarskich, tj.:

 • I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 • I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

W związku z powyższym wszystkich Wnioskodawców prosimy o odbiór umów, zapoznanie się z treścią przekazanej umowy oraz podjęcie decyzji o jej akceptacji.

Należy wskazać, iż proces akceptowania umów w ramach ww. interwencji jest dwuetapowy, tj.:

 • odbiór umowy,
 • zaakceptowanie umowy wraz z jej autoryzacją.

22.08.2023r.

ARiMR informuje, iż w ramach interwencji:

 • I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 • I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół,

na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) wdrożona została funkcjonalność umożliwiająca beneficjentom składanie wniosków o aneks do umów o przyznaniu pomocy.

Wnioski o aneks do zawartych umów o przyznaniu pomocy w ramach interwencji mogą dotyczyć tylko tych umów, w ramach których nie został złożony Wniosek o płatność (WoP). Przy przenoszeniu środków finansowych z jednej umowy na inną należy składać Wnioski o aneks (pakietowe).

Pojedynczy Wniosek o aneks (dotyczący jednej umowy) nie  może zwiększać kwoty środków finansowych. W przypadku zmniejszenia kwoty aneks do umowy nie jest wymagany.

Zainteresowanych prosimy o pilne składanie wniosków o aneks.

Mając na uwadze, iż Wnioski o aneks muszą  zostać złożone przed Wnioskiem o płatność informujemy, iż na tą chwilę nie ma możliwości składania Wniosków o płatność (WoP). O możliwości wysyłania WoP poinformujemy odrębnym komunikatem.


22.08.2023r.

Z związku z dużą liczbą niezawartych umów w ramach interwencji pszczelarskich, tj.:

 • I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 • I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół,

prosimy beneficjentów o pilne akceptowanie umów.

Należy wskazać, iż proces akceptowania umów w ramach ww. interwencji jest dwuetapowy, tj.:

 • odbiór umowy,
 • zaakceptowanie umowy wraz z jej autoryzacją.

Brak akceptacji umowy jest równoznaczny z odmową zawarcia umowy po stronie Beneficjenta.


24.08.2023r.

W dniu 24.08.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 117/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa ARiMR z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Na podstawie ww. Zarządzenia przedłużony zostaje termin składania Wniosków o płatność w ramach poniższych interwencji pszczelarskich:

 • I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
 • I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”.

Termin składania Wniosków o płatność  został wydłużony do dnia 31.08.2023 r.

W związku z powyższym, zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz termin poniesienia kosztów.

Termin składania Wniosków o płatność dotyczący interwencji I.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” pozostaje bez zmian, tj. do 31.08.2023 r.

Jednocześnie, na podstawie ww. Zarządzenia wprowadzono do Regulaminu (…) zapisy umożliwiające zawarcie przez Agencję umowy o przyznaniu pomocy w przypadku braku możliwości zawarcia umowy z przyczyn nie wynikających z winy beneficjenta, o ile nie upłynął termin do złożenia wniosku o płatność.


30.08.2023r.

W dniu 30.08.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 120/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa ARiMR z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Na podstawie ww. Zarządzenia przedłużony zostaje termin składania Wniosków o płatność w ramach poniższych interwencji pszczelarskich:

– I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

– I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”,

– I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”.

Termin składania Wniosków o płatność  został wydłużony do dnia 08.09.2023 r.

W związku z powyższym, zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz termin poniesienia kosztów.


01.09.2023r.

Agencja informuje, że na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) udostępniona została możliwość wysyłania Wniosków o płatność (WoP) w ramach poniższych interwencji pszczelarskich:

 • I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
 • I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;
 • I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”.

Wnioski o płatność można składać do dnia 08.09.2023 r.

Jednocześnie przypominamy, że jeżeli planują Państwo złożyć Wniosek o aneks, musi on zostać złożony przed Wnioskiem o płatność.


08.09.2023r.

W dniu 08.09.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 124/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa ARiMR z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Na podstawie ww. Zarządzenia przedłużony zostaje termin składania Wniosków o płatność w ramach poniższych interwencji pszczelarskich:

 • I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
 • I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;
 • I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”.

Termin składania Wniosków o płatność  został wydłużony do dnia 15.09.2023 r.

W związku z powyższym, zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz termin poniesienia kosztów.


stan prawny aktualny na dzień 19.10.2023r.

źródło: gov.pl/arimr