Załącznik do Zarządzenia nr 36 /2023 Prezesa ARiMR (tekst jednolity)

 

REGULAMIN

NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

NA ROK PSZCZELARSKI 2023

W RAMACH PLANU STRATEGICZNEGO WPR NA LATA 2023-2027

 

Interwencje w sektorze pszczelarskim:
­ I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
­ I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;
­ I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”.

Strona 1 z 24


 

Spis treści

§ 1. Wykaz podstawowych aktów prawnych i wytycznych, które mają w szczególności zastosowanie w naborze wniosków o przyznanie pomocy 
1. Akty prawne Unii Europejskiej
2. Akty prawne krajowe 
3. Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
§ 2. Słownik pojęć i wykaz skrótów 
1. Słownik pojęć
2. Wykaz skrótów
§ 3. Postanowienia ogólne dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy
§ 4. Warunki przyznania pomocy, które mają zastosowanie w naborze wniosków o przyznanie pomocy 
I. Warunki ogólne 
II. Warunki szczegółowe 
1. I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” 
2. I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”
3. I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”
§ 5. Warunki, które musi spełniać wniosek o przyznanie pomocy 
§ 6. Termin i sposób składania wniosku o przyznanie pomocy oraz zasady wymiany korespondencji 
§ 7. Opis procedury przyznawania pomocy 
§ 8. Zawarcie umowy 
§ 9. Zasady wypłaty pomocy oraz warunki, które musi spełniać wniosek o płatność 
I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”
I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”
I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”
§ 10. Załączniki

Strona 2 z 24


 

§ 1. Wykaz podstawowych aktów prawnych i wytycznych, które mają w szczególności zastosowanie w naborze wniosków o przyznanie pomocy

1. Akty prawne Unii Europejskiej

1) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz.U. L 435 z 6.12.2021, str. 1—186, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 2021/2115;
2) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz.U. L 435 z 6.12.2021, str. 187—261, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 2021/2116;
3) ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 o dodatkowe wymogi w odniesieniu do niektórych rodzajów interwencji określonych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR na lata 2023-2027 na podstawie tego rozporządzenia, jak również o przepisy dotyczące współczynnika dotyczącego normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) nr 1 (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, str. 52—94, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 2022/126;
4) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2289 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w sprawie prezentacji treści planów strategicznych WPR oraz w sprawie elektronicznego systemu bezpiecznej wymiany informacji (Dz.U. L 458 z 22.12.2021, str. 463—485, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 2021/2289;
5) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1475 z dnia 6 września 2022 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do ewaluacji planów strategicznych WPR oraz dostarczania informacji na potrzeby monitorowania i ewaluacji (Dz.U. L 232 z 7.9.2022, str. 8—36), zwane dalej rozporządzeniem 2022/1475;
6) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące rodzajów interwencji w odniesieniu do nasion oleistych, bawełny i produktów ubocznych produkcji wina na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 oraz dotyczące wymogów w zakresie informowania, upowszechniania i widoczności informacji związanych ze wsparciem unijnym i planami strategicznymi WPR (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, str. 197—205), zwane dalej rozporządzeniem 2022/129;
7) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1173 z dnia 31 maja 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej (Dz.U. L 183 z 8.7.2022, str. 23—34), zwane dalej rozporządzeniem 2022/1173;
8) ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, str. 95—130), zwane dalej rozporządzeniem 2022/127;

Strona 3 z 24


 

9) ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz.U. L 183 z 8.7.2022, str. 12—22), zwane dalej rozporządzeniem 2022/1172;
10) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/128 z dnia 21 grudnia 2021 r. określające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, str. 131—196), zwane dalej rozporządzeniem 2022/128.

 

2. Akty prawne krajowe

1) ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412);
2) ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2157 z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 332);
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);
5) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.);
6) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259);
7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
8) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 480).

 

3. Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 15 marca 2023r.;
2) Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim z dnia 15 marca 2023 r.

§ 2. Słownik pojęć i wykaz skrótów

1. Słownik pojęć

a) wnioskodawca – podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy;
b) regulamin – Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o którym mowa w ustawie PS WPR;
c) umowa – umowa o przyznaniu pomocy, o której mowa w ustawie PS WPR;
d) beneficjent – pszczelarz lub organizacja pszczelarska – w zależności od interwencji, któremu przyznano pomoc na podstawie umowy;
e) interwencja:

Strona 4 z 24


 

­ –   I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
 –  ­ I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;
­ –   I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”;
f) operacja – umowa, działanie lub grupa działań wybrane do realizacji w ramach PS WPR;
g) system teleinformatyczny Agencji – system teleinformatyczny Agencji, o którym mowa w art. 10c ustawy o ARiMR;
h) pomoc – pomoc finansowa przyznawana na realizację operacji ze środków publicznych, o której mowa w ustawie PS WPR;
i) warunki przyznania pomocy – warunki przyznania pomocy, o których mowa w ustawie PS WPR;
j) wniosek o przyznanie pomocy – wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w ustawie PS WPR;
k) rok pszczelarski – okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy liczony od dnia 16 października danego roku do dnia 15 października kolejnego roku. Wyjątkowo rok pszczelarski 2023 rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2023 r., a kończy dnia 15 października 2023 r. Kolejny rok pszczelarski rozpoczyna się z dniem 16 października 2023 r.;
l) pszczelarz – podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.);
m) pień pszczeli – ul wraz z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami stanowiącymi gniazdo (§ 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123);
n) koszty podstawowe – koszty netto poniesione przez pszczelarzy/ organizacje pszczelarskie (w zależności od interwencji) na zakup towarów/ usług będących przedmiotem danej interwencji pszczelarskiej;
o) koszty dodatkowe – koszty netto, o refundację których może ubiegać się jedynie organizacja pszczelarska. Kosztami dodatkowymi mogą być koszty poniesione na zakup materiałów biurowych, korespondencję, telekomunikację, prace biurowe, wynagrodzenie pracowników organizacji pszczelarskiej biorących udział przy obsłudze umowy o przyznaniu pomocy, wynagrodzenie firm/osób zewnętrznych, którym organizacja pszczelarska zleci wykonanie usług w zakresie księgowości, rachunkowości.

2. Wykaz skrótów

a) ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
b) kc – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
c) kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
d) numer EP – numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
e) PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
f) ustawa o ARiMR – ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
g) ustawa PS WPR – ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
h) ustawa o finansowaniu WPR – ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027;

Strona 5 z 24


 

i) ustawa PPSA – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
j) ustawa o FP – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
k) wytyczne podstawowe – Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 15 marca 2023 r.

§ 3. Postanowienia ogólne dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy

1. Regulamin określa zasady dotyczące przeprowadzenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, przeprowadzenia postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i przyznawania pomocy, a także zasady wypłaty pomocy oraz warunki, które musi spełniać wniosek o płatność, w ramach interwencji.
2. Regulamin został opracowany na podstawie art. 86 ust. 4 i 5 ustawy PS WPR oraz wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w § 1 ust. 3.
3. Regulamin stanowi podstawę systemu realizacji PS WPR, obok przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w § 1 ust. 3. Regulamin musi być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w § 1 ust. 3.
4. Miejsce publikacji Regulaminu określa ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Po opublikowaniu ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, indywidualni pszczelarze/organizacje pszczelarskie (w zależności od interwencji), zainteresowane udziałem w interwencjach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zobowiązane są do złożenia wniosków o przyznanie pomocy.
5. ARiMR może zmienić niniejszy Regulamin. Zmiana Regulaminu musi być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w § 1 ust. 3.
6. Zmiana regulaminu w zakresie limitu środków przeznaczonych na przyznanie pomocy na operacje w ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach tego naboru żadnemu wnioskodawcy nie odmówiono jeszcze przyznania pomocy
z powodu wyczerpania limitu środków.
7. ARiMR publikuje zmiany Regulaminu wraz z ich uzasadnieniem i terminem, od którego są stosowane, na swojej stronie internetowej w miejscu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy.
8. ARiMR unieważnia nabór wniosków o przyznanie pomocy, jeżeli:
1) w terminie składania wniosków nie złożono żadnego wniosku lub
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wybór operacji do przyznania pomocy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, lub
3) postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą prawną.
ARiMR podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz jego przyczynach na swojej stronie internetowej.
9. Do postępowania w sprawie o przyznanie pomocy nie stosuje się przepisów kpa, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, udostępniania akt oraz skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy PS WPR nie stanowią inaczej.
10. W postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy ARiMR:
1) stoi na straży praworządności;
2) jest obowiązana w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

Strona 6 z 24


 

3) udziela wnioskodawcy, na jego żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;
4) zapewnia wnioskodawcy, na jego żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i przed poinformowaniem wnioskodawcy o wyniku oceny wniosku o przyznanie pomocy, na jego żądanie, umożliwia mu wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
11. Wnioskodawca oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy są zobowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego
faktu wywodzi skutki prawne.
12. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami kc dotyczącymi terminu.

§ 4. Warunki przyznania pomocy, które mają zastosowanie w naborze wniosków o przyznanie pomocy

I. Warunki ogólne

1. Pomoc w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie, jest przyznawana na operacje dotyczące nw. interwencji w sektorze pszczelarskim:
   – I.6.2. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;
   – I.6.3. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”;
   – I.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”.
2. Limit środków przeznaczonych na przyznanie pomocy na operacje w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie, wynosi 47 041 740,43 zł. (10 049 936,00 EUR), w tym:
   – I.6.2. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” – 23 520 870,21 PLN (5 024 968,00 EUR);
   – I.6.3. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”; – 14 112 522,13 PLN (3 014 980,80 EUR);
   – I.6.5. – „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” – 9 408 348,09 PLN (2 009 987,20 EUR).
3. W zależności od interwencji, pomoc może być przyznana:
a) pszczelarzowi, który składa wniosek indywidualnie;
b) pszczelarzom, którzy mogą się ubiegać o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskich (wniosek składa organizacja pszczelarska) działających w formie:
   − związków pszczelarskich;
   − stowarzyszeń pszczelarzy;
   − zrzeszeń pszczelarzy;
   − spółdzielni pszczelarskich;
   − grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.
4. W danym roku pszczelarskim, pszczelarz może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej lub indywidualnie, w zależności od interwencji.
ARiMR dokonuje sprawdzenia zarówno zgodności złożonych wniosków o przyznanie pomocy z pozostałymi wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie jak i zgodności wniosku

Strona 7 z 24


 

o przyznanie pomocy z pozostałymi wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach opisanych interwencji uruchomionych w danym naborze. Weryfikacja odbywać się będzie w zakresie m.in. sprawdzenia, czy poszczególni pszczelarze nie są zgłaszani jednocześnie przez inne organizacje pszczelarskie.
5. Jeżeli wnioskodawcą jest organizacja pszczelarska, zobowiązana jest ona do gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących zapotrzebowania poszczególnych pszczelarzy na zakup sprzętu/leków/pszczół objętych danym wnioskiem o przyznanie pomocy m.in. w zakresie planowanych zakupów sprzętu/leków/pszczół wraz z odpowiadającymi im cenami netto, w celu wyliczenia sum kwot wnioskowanych w składanym wniosku.
Kwoty wnioskowane powinny odzwierciedlać faktyczne zapotrzebowanie ustalone na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez pszczelarzy.
6. Składając Wniosek o przyznanie pomocy, należy brać pod uwagę m.in. rodzaj produktu wraz z jego ceną netto, ograniczenia związane ze stanem posiadania pni pszczelich poszczególnych pszczelarzy oraz inne wymagania określone dla danej interwencji.
7. Każdy pszczelarz, składający wniosek indywidualnie lub objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej, musi spełniać następujące warunki:
   – mieć nadany numer EP (we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR mogą uczestniczyć                     podmioty wpisane do ewidencji producentów);
   – prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i być wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z       dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
Zarówno pszczelarz składający wniosek indywidualnie, jak i objęty wnioskiem składanym przez organizację pszczelarską oraz sama organizacja pszczelarska zobowiązani są do posiadania numeru EP.
Wniosek o nadanie numeru EP, należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR, właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę albo za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji. Brak numeru identyfikacyjnego uniemożliwi składanie wniosku. Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi wpisanymi w ewidencji producentów (EP). W przypadku, gdy dane są inne niż dane w EP, należy niezwłocznie zgłosić aktualizację danych do właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych będzie powodował konieczność składania dodatkowych wyjaśnień.
8. W ramach interwencji, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie, wszelkie płatności za zakupy (koszty podstawowe) oraz wydatki stanowiące koszty dodatkowe, wynikające z realizacji umowy o przyznaniu pomocy, dokonywane muszą być w formie bezgotówkowej (przelew bankowy, przekaz pocztowy, płatność kartą płatniczą, itp.).
9. Refundacji podlegają koszty wynikające z faktur/rachunków i dokumentów potwierdzających dokonanie płatności bezgotówkowo, o których mowa w ust. 8, poniesionych w określonym w umowie okresie.
10. W ramach interwencji I.6.2 oraz I.6.3 nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed rozpoczęciem danego roku pszczelarskiego, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r. Nie są refundowane koszty zakupów wynikające z zakończenia realizacji operacji później niż w dniu 31.07.2023 r. Natomiast w ramach interwencji I.6.5 nie są refundowane koszty zakupów, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r. Nie są refundowane koszty zakupów wynikające z zakończenia realizacji operacji później niż w dniu 31.08.2023 r.
11. Pomoc przyznaje się w formie refundacji kosztów netto – bez podatku VAT.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji części umowy o przyznaniu pomocy, ARiMR może podjąć decyzję o nieuznaniu realizacji części umowy o przyznaniu pomocy wykazującej uchybienia i zmniejszeniu kwoty refundacji.

Strona 8 z 24


 

13. Po złożeniu wniosku o płatność, ARiMR dokona rozliczenia umowy o przyznaniu pomocy i ustali należną kwotę refundacji oraz prześle do beneficjenta Informację o przyznanej kwocie pomocy. W przypadku, gdy beneficjent nie zgodzi się z kwotą refundacji, przysługuje mu prawo skorzystania ze środka zaskarżenia, tj. złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem, w terminie 21 dni od dnia doręczenia beneficjentowi pisma o danym
rozstrzygnięciu – Informacji o przyznanej kwocie pomocy.
14. ARiMR dokona wypłaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek beneficjenta w terminie do 15.10.2023 r.
15. Jeżeli beneficjentem jest organizacja pszczelarska – wraz z Informacją o przyznanej kwocie pomocy określającą ogólną wysokość kwoty refundacji, ARiMR przekaże szczegółowe zestawienie wydatków zawierające listę poszczególnych pszczelarzy z obliczoną dla nich indywidualną kwotą refundacji – dotyczy interwencji I.6.2.
16. Jeżeli beneficjentem jest organizacja pszczelarska – zobowiązana jest ona wypłacić każdemu pszczelarzowi obliczoną przez ARiMR kwotę refundacji w terminie 45 dni od daty wpływu środków na jej rachunek. W przypadku, gdy organizacja pszczelarska, pomimo wezwania przez ARiMR, nie dokona rozliczenia refundacji z poszczególnymi pszczelarzami, będzie ona zobowiązana do zwrotu ARiMR niewypłaconej refundacji wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi jak dla zaległości podatkowych – dotyczy interwencji I.6.2.
17. ARiMR nie dokona refundacji kosztów poniesionych na realizację umowy o przyznaniu pomocy w przypadku, gdy:
   -­ beneficjent nie złoży stosownych dokumentów/załączników, w terminie określonym w umowie,
   -­ złożone dokumenty/załączniki, są nieprawidłowe, niekompletne, nieczytelne,
   -­ wnioskodawca/beneficjent uniemożliwi przeprowadzenie kontroli,
   -­ stwierdzone zostaną rażące uchybienia i nieprawidłowości dotyczące realizacji całości umowy o przyznaniu pomocy,
   -­ beneficjent naruszył zobowiązania wynikające z zawartej umowy,
   -­ beneficjent dostarczył fałszywe dokumenty w celu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Państwa Członkowskiego,
   -­ beneficjent, do wniosku o płatność dołączy scany faktur/rachunków potwierdzające zakup znacznie odbiegający od cen rynkowych.
18. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec ARiMR za realizację umowy o przyznaniu pomocy i jest wyłącznym podmiotem, z którym ARiMR będzie rozliczać wykonanie umowy na jego realizację.
19. W przypadku, gdy organizacja pszczelarska ubiega się o refundację kosztów dodatkowych w zakresie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez organizację pszczelarską na podstawie umowy o pracę, będzie brany pod uwagę pasek listy płac wraz z informacją organizacji pszczelarskiej jaka część wynagrodzenia pracownika jest związana z pracą w ramach przedmiotowej umowy. Wymagane jest również przedstawienie szczegółowego zakresu prac
wykonywanych przez pracownika w związku z realizacją umowy o przyznaniu pomocy. W przypadku faktur dokumentujących usługi telekomunikacyjne wymagane jest oświadczenie organizacji pszczelarskiej jaka część kwoty z faktury obejmuje koszty poniesione w ramach przedmiotowej umowy.
20. ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich mogące powstać w związku z realizacją umowy przez organizację pszczelarską.
21. Beneficjent zobowiązany jest do nieubiegania się o dofinansowanie działań związanych z realizacją umowy o przyznaniu pomocy z innych środków publicznych.
22. Pomoc nie przysługuje wnioskodawcy, który podlega zakazowi dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o FP, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
23. Pomoc nie przysługuje wnioskodawcy, który podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania pomocy, o którym mowa w art. 99 ustawy PS WPR lub wobec którego zaistniały przesłanki do zastosowania środków wymienionych w art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Strona 9 z 24


 

24. Pomoc nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca stworzył sztuczne warunki, w sprzeczności z prawodawstwem rolnym, mające na celu obejście przepisów i otrzymanie pomocy finansowej.
25. Na realizację operacji nie jest przyznawana i wypłacana zaliczka/wyprzedzające finansowanie.
26. Nie stosuje się zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie.

II. Warunki szczegółowe

1. I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”

A. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć:
a) indywidualny pszczelarz, będący producentem produktów pszczelich,
b) organizacja pszczelarska wnioskująca o pomoc w imieniu pszczelarzy, działająca w formie:
   − związków pszczelarskich;
   − stowarzyszeń pszczelarzy;
   − zrzeszeń pszczelarzy;
   − spółdzielni pszczelarskich;
   − grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.
B. W ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”, pszczelarz składający wniosek o przyznanie pomocy indywidualnie bądź pszczelarz objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej musi:
a) prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
b) umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego),
c) posiadać co najmniej 10 pni pszczelich.
C. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:
1) miodarek,
2) odstojników,
3) dekrystalizatorów,
4) stołów do odsklepiania plastrów,
5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
6) topiarek do wosku,
7) urządzeń do kremowania miodu,
8) refraktometrów,
9) wózków ręcznych do transportu uli,
10) wialni do pyłku,
11) uli lub ich elementów,
12) krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
13) urządzeń do omiatania pszczół,
14) poławiaczy pyłku,
15) sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
16) wag pasiecznych,
17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),
18) kamer cyfrowych (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).
D. Koszt jest kwalifikowalny, jeżeli:
1) jest zgodny z przepisami prawa i umową,

Strona 10 z 24


 

2) spełnia warunki określone w Regulaminie,
3) został należycie udokumentowany,
4) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
5) jest uzasadniony zakresem operacji, niezbędny do jej realizacji i osiągnięcia jej celu.
E. Kosztem kwalifikowalnym operacji są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 16 października danego roku pszczelarskiego i nie później niż do dnia 15 października następnego roku pszczelarskiego, przy czym nie są wspierane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed dniem rozpoczęcia danego roku pszczelarskiego, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.
F. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się zakupu:
1) używanego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej,
2) sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej innego niż wskazany w lit. C,
3) sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej przez organizację pszczelarską występującą o przyznanie pomocy i prowadzącą jednocześnie działalność gospodarczą (ewentualnie statutową) polegającą na sprzedaży sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej w ramach operacji objętej niniejszym naborem.
G. Każdy sprzęt, którego wartość jednostkowa zakupu netto przekracza 1 000 zł, a sprzęt ten podlegał refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, tj. napisem „ARiMR – (rok zakupu)”.
H. Pomoc przyznaje się na operację, która jest realizowana w jednym etapie.
I. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 60% kosztów netto poniesionych i opłaconych przez beneficjenta zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.
Pszczelarz składający wniosek indywidualnie bądź za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej zobowiązany jest do dokonania zakupu sprzętu pszczelarskiego za własne środki.
J. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu na pszczelarza, który wynosi 100 zł na jeden posiadany pień pszczeli (wg stanu na dzień złożenia wniosku) oraz nie więcej niż 15 000 zł w danym roku pszczelarskim.
K. Pszczelarz, który jest uprawniony do korzystania ze wsparcia w ramach niniejszego rodzaju interwencji pszczelarskiej, nie może korzystać w ramach PS WPR ze wsparcia w ramach interwencji I.10.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje) oraz interwencji I.10.5 „Rozwój małych gospodarstw”, w zakresie sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, wspieranych w ramach
niniejszych interwencji.
L. Jeżeli beneficjentem jest organizacja pszczelarska może ona ubiegać się o refundację kosztów dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. o), tj. udokumentowanych kosztów netto bezpośrednio związanych z wykonaniem umowy o przyznaniu pomocy (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji oraz niezbędnego do realizacji umowy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać kwoty 65 zł w przeliczeniu na jednego pszczelarza, w imieniu którego składany jest wniosek.
M. Dokumenty poświadczające dokonanie zakupu sprzętu (faktury/rachunki) muszą być wystawione na beneficjenta, który rzeczywiście poniósł koszt, tj. imiennie na poszczególnych pszczelarzy.

 

2. I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”

A. O pomoc może ubiegać się pszczelarz, za pośrednictwem organizacji pszczelarskich działających w formie:

Strona 11 z 24


 

   − związków pszczelarskich;
   − stowarzyszeń pszczelarzy;
   − zrzeszeń pszczelarzy;
   − spółdzielni pszczelarskich;
   − grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.
B. Na potrzeby udziału w interwencji I.6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”, pszczelarz, w imieniu którego organizacja pszczelarska składa wniosek o przyznanie pomocy musi prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i być wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
C. Pomoc przyznaje się na operację, która jest realizowana w jednym etapie.
D. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:
a. zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
b. nabycia produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, str. 1) – również w przypadku pasiek, względem których ich właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 ww. rozporządzenia,
o ile obrót lekami odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
E. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 90% kosztów netto:
a. zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
b. nabycia produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 1) – również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji metodami ekologicznymi poniesionych i opłaconych przez beneficjenta.
W przypadku pasiek prowadzących produkcję miodu metodami nie ekologicznymi, refundacji podlegają koszty zakupu wszystkich produktów weterynaryjnych warrozobójczych dopuszczonych do stosowania na terytorium Polski.
W przypadku gospodarstw ekologicznych prowadzących pasieki w systemie produkcji ekologicznej i produkujących certyfikowane produkty pochodzące z pszczelarstwa, o których mowa w art. 2 ust.1 lit. a rozporządzenia 2018/848, refundacji podlegają koszty zakupu produktów leczniczych do walki z warrozą, w tym Varroa destructor, zawierających substancje czynne wymienione w tym rozporządzeniu.
Ilość refundowanych produktów leczniczych weterynaryjnych dla pszczelarza musi być zgodna z zaleceniem lekarza weterynarii.
F. Koszt jest kwalifikowalny, jeżeli:
1) jest zgodny z przepisami prawa i umową;
2) spełnia warunki określone w Regulaminie;
3) został należycie udokumentowany;
4) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny;
5) jest uzasadniony zakresem operacji, niezbędny do jej realizacji i osiągnięcia jej celu.
G. Kosztem kwalifikowalnym operacji są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 16 października danego roku pszczelarskiego i nie później niż do dnia 15 października następnego roku pszczelarskiego, przy czym nie są wspierane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed dniem rozpoczęcia danego roku pszczelarskiego, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.

Strona 12 z 24


 

H. Odbiorcy produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych, tj. pszczelarze, w imieniu których składany jest wniosek, zobowiązani są do posiadania w książce leczenia zwierząt aktualnego wpisu lekarza weterynarii, potwierdzającego zastosowanie leków w ilości zgodnej z zaleceniami.
I. Organizacja pszczelarska może ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów netto bezpośrednio związanych z wykonaniem umowy o przyznaniu pomocy (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji oraz niezbędnego do realizacji umowy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać kwoty 30 zł w przeliczeniu na jednego pszczelarza, w imieniu którego składany jest wniosek.
J. Dokumenty poświadczające dokonanie zakupu (faktury/rachunki) muszą być wystawione na podmiot, który rzeczywiście poniósł koszt, tj. na organizację pszczelarską.
K. Istnieje możliwość zwiększenia środków finansowych poniesionych kosztów podstawowych maksymalnie do 20% kwoty umownej, w przypadku, gdy ARiMR będzie dysponowała wolnymi środkami, niewykorzystanymi przez podmioty w ramach umów we wszystkich interwencjach w sektorze pszczelarskim. Warunkiem koniecznym jest złożenie przez organizację pszczelarską prawidłowych dokumentów rozliczeniowych na kwotę wyższą niż kwota wynikająca z umowy oraz zawnioskowanie o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Kolejność dodatkowego rozdziału środków na refundację kosztów zakupu leków do zwalczania warrozy będzie uzależniona od terminu złożenia wniosków o płatność. W pierwszej kolejności dodatkowe kwoty przyznawane będą dla wniosków złożonych najwcześniej.
L. Organizacja pszczelarska jest zobowiązana do prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej w celu dokumentowania realizacji umowy o przyznaniu pomocy oraz do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów, a w szczególności:
   − oryginałów faktur/rachunków, wystawionych na tę organizację przez lekarza weterynarii, dokumentujących poniesione wydatki, z wyszczególnieniem                 nazwy produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych, ilości i ceny jednostkowej,
   − dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
   − szczegółowego zestawienia wydatków zawierającego listę pszczelarzy będących odbiorcami środków warrozobójczych,
   − kopii książek leczenia zwierząt wydanych przez lekarza weterynarii lub zbiorczej listy pszczelarzy będących odbiorcami leków zawierającej oświadczenie             lekarza weterynarii, że dokonał wpisu do książek leczenia zwierząt,
   − w przypadku ubiegania się o refundację kosztów dodatkowych, również oryginałów faktur/rachunków wystawionych na organizację pszczelarską                      potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją umowy o przyznaniu pomocy i dokumentów potwierdzających dokonanie                      płatności.

 

3. I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”

A. O pomoc może ubiegać się pszczelarz, za pośrednictwem organizacji pszczelarskich działających w formie:
   − związków pszczelarskich;
   − stowarzyszeń pszczelarzy;
   − zrzeszeń pszczelarzy;
   − spółdzielni pszczelarskich;
   − grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.
B. Na potrzeby udziału w interwencji I.6.5, pszczelarz objęty wnioskiem o przyznaje pomocy składanym przez organizację pszczelarską musi prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust.1

Strona 13 z 24


 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), z tym że warunek ten nie dotyczy pszczelarzy posiadających nie więcej niż 10 pni pszczelich.
C. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu:
– matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena     przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
– odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek                         hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
– odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że           matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.
D. Do kosztów niekwalifikowalnych operacji zalicza się koszt zakupu pszczół od producenta matek, pakietów lub odkładów pszczelich, który nie przedłoży w ARiMR prawidłowego zaświadczenia o zdrowotności pni pszczelich.
E. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 70% kosztów netto zakupu pszczół, z pasiek:
– które przed rozpoczęciem sprzedaży pszczół w danym roku pszczelarskim przedstawią agencji płatniczej aktualne zaświadczenie weterynaryjne o                       zdrowotności rodzin pszczelich, wystawione przez lekarza weterynarii wolnej praktyki, a zainteresowanym pszczelarzom, kopię takiego zaświadczenia,
– w których nie stwierdzono objawów klinicznych chorób pszczół, w szczególności warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób               wirusowych oraz grzybicy wapiennej,
– w których na potrzeby związane z Interwencją wyprodukowano nie więcej łącznie niż 3 pakiety lub odkłady, w przeliczeniu na posiadany pień pszczeli.
F. Koszt jest kwalifikowalny, jeżeli:
1) jest zgodny z przepisami prawa i umową;
2) spełnia warunki określone w Regulaminie;
3) został należycie udokumentowany;
4) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny;
5) jest uzasadniony zakresem operacji, niezbędny do jej realizacji i osiągnięcia jej celu.
G. W ramach interwencji I.6.5 – kosztem kwalifikowalnym operacji są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wyjątek stanowi rok pszczelarski 2023, w którym będą refundowane koszty zakupów zrealizowane od dnia 1 stycznia 2023 r.
H. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu, który nie może przekroczyć 10 000 zł na poszczególnego pszczelarza, w danym roku pszczelarskim.
I. Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich.
J. Producent pakietów lub odkładów, na potrzeby związane z udziałem w interwencji I.6.5, nie może wyprodukować w jednym roku pszczelarskim więcej niż łącznie niż 3 pakiety lub odkłady, w przeliczeniu na posiadany pień pszczeli.
K. Cena jednostkowa netto matki, pakietu lub odkładu przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 300 zł/sztukę.
L. Dokumenty poświadczające dokonanie zakupu (faktury/rachunki) muszą być wystawione na podmiot, który rzeczywiście poniósł koszt, tj. na organizację pszczelarską.
M. Pasieka produkująca matki, odkłady lub pakiety przed rozpoczęciem sprzedaży w danym roku pszczelarskim składa do ARiMR aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności pni

Strona 14 z 24


 

pszczelich. Lekarz weterynarii wolnej praktyki wystawia zaświadczenie o stanie zdrowotnym pasieki na podstawie badania klinicznego pni pszczelich w pasiece. Badanie kliniczne powinno zostać wykonane w szczególności w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej. Stwierdzenie objawów klinicznych, w szczególności wyżej wymienionych chorób pszczół, wyklucza pasiekę z produkcji matek, pakietów lub odkładów pszczelich na potrzeby udziału w interwencji I.6.5.
N. Zaświadczenie weterynaryjne powinno zawierać w szczególności:
– dane dotyczące pasieki, w tym imię i nazwisko lub nazwę posiadacza zwierząt, adres zamieszkania lub siedziby, miejsce położenia pasieki, liczbę pni                   pszczelich, datę wykonania badania klinicznego pni pszczelich,
– oświadczenie o stanie zdrowotności pni pszczelich określone na podstawie badania klinicznego wszystkich pni pszczelich przeznaczonych do produkcji             matek, pakietów lub odkładów w danym roku pszczelarskim, przeprowadzonego w pasiece,
– podpis i pieczątkę lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie,
– datę jego wydania.
O. Lista producentów matek, pakietów i odkładów pszczelich z pasiek, których zakup pszczół podlega refundacji w danym roku pszczelarskim, jest publikowana na stronie internetowej i aktualizowana przez ARiMR. Wykaz zawiera w szczególności:
– imię i nazwisko lub nazwę posiadacza zwierząt,
– adres zamieszkania lub siedziby,
– NIP,
– datę, od której sprzedaż od danego posiadacza zwierząt podlega refundacji, tj. datę złożenia w ARiMR prawidłowego zaświadczenia.
P. Organizacja pszczelarska jest zobowiązana do prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej w celu dokumentowania realizacji umowy o przyznaniu pomocy oraz do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów, a w szczególności:
− oryginałów faktur/rachunków dokumentujących poniesione wydatki, określających m.in. ilość zakupionych matek, pakietów lub odkładów oraz ich cenę            jednostkową,
− dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
− kopii kart pochodzenia zakupionych matek pszczelich, jak również matek w zakupionych pakietach lub odkładach pszczelich,
− szczegółowego zestawienia wydatków zawierającego listę odbiorców matek, pakietów lub odkładów pszczelich,
− pokwitowań odbioru matek, pakietów lub odkładów pszczelich zawierających liczbę odebranych pszczół, dane odbiorcy, oświadczenie odbiorcy, że nie              pozostaje w związku małżeńskim z osobą będącą sprzedawcą matek, pakietów i odkładów pszczelich, z wyjątkiem przedstawienia dokumentu                            stwierdzającego rozdzielność majątkową oraz podpis odbiorcy.
− w przypadku ubiegania się o refundację kosztów dodatkowych, również oryginałów faktur/rachunków wystawionych na organizację pszczelarską                        potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją umowy o przyznaniu pomocy i dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.
Q. Odbiorcami matek, pakietów lub odkładów pszczelich zakupionych w ramach I.6.5 nie mogą być pasieki:
− będące pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
− rekomendowane przez organizację pszczelarską, które dokonują sprzedaży pakietów lub odkładów pszczelich,

Strona 15 z 24


 

− osób pozostających w związku małżeńskim z osobami będącymi sprzedawcami matek, pakietów i odkładów pszczelich, z wyjątkiem, kiedy osoby te                    przedstawią dokument stwierdzający rozdzielność majątkową.

§ 5. Warunki, które musi spełniać wniosek o przyznanie pomocy

W celu ubiegania się o przyznanie pomocy, w zależności od interwencji – indywidualny pszczelarz lub organizacja pszczelarska zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie pomocy za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, w terminie wskazanym w § 6 ust. 1.
1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do przyznania pomocy, w szczególności:
a. jeżeli wnioskodawcą jest indywidualny pszczelarz (dotyczy interwencji I.6.2):
   – imię i nazwisko pszczelarza ubiegającego się o przyznanie pomocy;
   – numer EP;
   – status rejestracji weterynaryjnej – deklaracja posiadania nr weterynaryjnego, wpisu do rejestru lekarza weterynarii1;
   – liczba pni wg. stanu na dzień złożenia wniosku;
   – łączna wartość netto planowanych wydatków;
   – zestawienie planowanych wydatków: ogółem wartość wydatków (netto), wartość refundacji (nie więcej niż 60% kwoty netto), ogółem wnioskowane środki       do refundacji;
b. jeżeli wnioskodawcą jest organizacja pszczelarska:
   – nazwa wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy;
   – numer EP;
   – lista pszczelarzy objętych wnioskiem, wraz z informacjami dotyczącymi każdego z pszczelarzy, tj.:
               – imię i nazwisko,
               – numer EP,
               – liczba pni wg stanu na dzień złożenia wniosku,
               – status rejestracji weterynaryjnej,
               – łączna wartość netto planowanych wydatków;
   – zestawienie planowanych wydatków: ogółem wartość wydatków (netto), wartość refundacji (nie więcej niż % kwoty netto – w zależności od interwencji), wartość kosztów dodatkowych, ogółem wnioskowane środki do refundacji;
   – wnioskodawcy w interwencji I.6.5 zobowiązani są do podania danych dotyczących producenta odkładów/pakietów pszczelich, tj.:
               – nazwa i adres producenta,
               – NIP,
               – liczba pni pszczelich posiadanych przez producenta,
               – planowana ilość zakupu, data oferty.
2. Do wniosku o przyznanie pomocy nie jest wymagane dołączenie załączników. Wyjątek stanowią wnioskodawcy w interwencji I.6.5, gdzie do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się ofertę/oferty producenta/producentów odkładów/pakietów pszczelich z liczbą pni pszczelich posiadanych przez oferenta na dzień wystawienia oferty. Oferta powinna zawierać co najmniej informację, ile pakietów i odkładów pszczelich (w sztukach) dany sprzedawca oferuje do sprzedaży danemu wnioskodawcy.
3. Jeżeli w trakcie oceny wniosku o przyznanie pomocy zaistnieje konieczność potwierdzenia spełnienia warunków niezbędnych do przyznania pomocy dodatkowym dokumentem, innym niż

_________________________
1 Deklaracja posiadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół lub wpisu do Rejestru prowadzonego przez Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Strona 16 z 24


 

dołączone do wniosku, ARiMR występuje do wnioskodawcy o przekazanie takiego dokumentu, wskazując sposób i termin jego przekazania.

§ 6. Termin i sposób składania wniosku o przyznanie pomocy oraz zasady wymiany korespondencji

1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się od dnia 03.04.2023 r. do dnia 24.04.2023 r.
2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie warunków przyznania pomocy za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w art. 10c ustawy o ARiMR.
3. Złożenie wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji następuje po uwierzytelnieniu w tym systemie podmiotu składającego ten wniosek, z tym że w przypadku gdy wniosek składany jest przez podmiot niebędący osobą fizyczną – po uwierzytelnieniu osoby:
      1) uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu – jeżeli jego reprezentacja jest jednoosobowa;
      2) upoważnionej przez osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu – jeżeli jego reprezentacja jest wieloosobowa.
4. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym Agencji następuje:
   1) w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z               2023 r., poz. 57) lub
   2) za pomocą loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.
5. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się jako dokumenty utworzone za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, a w przypadku, gdy stanowią dokumenty wymagające opatrzenia podpisem przez osobę trzecią, dołącza się je w postaci elektronicznej jako:
   1) dokumenty opatrzone przez tę osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym albo
   2) elektroniczne kopie dokumentów sporządzonych w postaci papierowej i opatrzonych przez tę osobę podpisem własnoręcznym, zapisane w formacie                 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących                 zadania publiczne.
6. W przypadku, gdy kopie dokumentów wymagających opatrzenia podpisem przez osobę trzecią, nie zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio w ARiMR lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn. zm.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo wysłać na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 285).
7. Wnioskodawcy po wysłaniu wniosku lub innego pisma oraz po wykonaniu innej czynności dotyczącej postępowania jest wystawiane za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie odpowiednio złożenia pisma oraz wykonania innej czynności dotyczącej postępowania, które zawiera unikalny numer nadany przez ten system oraz datę odpowiednio złożenia pisma oraz wykonania innej czynności dotyczącej postępowania.
8. Datą wszczęcia postępowania na wniosek złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji jest dzień wystawienia potwierdzenia złożenia pisma, o którym mowa w ust. 7.
9. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. w sposób określony w art. 10c ustawy o ARiMR, ARiMR pozostawia wniosek bez rozpatrzenia oraz informuje o tym wnioskodawcę w sposób, w jaki został złożony wniosek o przyznanie pomocy.
System teleinformatyczny Agencji blokuje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy poza terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy.
10. Zmiany lub wycofania wniosku o przyznanie pomocy, wymiany korespondencji w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, w tym doręczenia pism wnioskodawcy, oraz

Strona 17 z 24


 

wykonywania innych czynności dotyczących postępowania dokonuje się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w art. 10c ustawy o ARiMR.
11. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, dotyczącego świadomości skutków niezachowania formy wymiany korespondencji.
12. Za skuteczne złożenie dokumentacji w toku procedury ubiegania się o przyznanie pomocy, w tym wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników do tego wniosku, odpowiedzialność ponosi wnioskodawca.
13. W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. W przypadku wycofania wniosku o przyznanie pomocy, wnioskodawca może złożyć ponownie wniosek o przyznanie pomocy w ramach trwającego naboru. System teleinformatyczny Agencji blokuje możliwość złożenia w jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy.
14. Wnioskodawca informuje o wszelkich istotnych zmianach w zakresie danych i informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dołączonych do niego dokumentach niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.
15. Wniosek o przyznanie pomocy można w dowolnym momencie wycofać. ARiMR informuje wnioskodawcę o skutecznym wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy. Wycofanie wniosku nie znosi obowiązku podjęcia przez ARiMR odpowiednich działań wynikających z przepisów prawa, w przypadku, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z danym wnioskiem.
16. W trakcie trwania naboru wniosków o przyznanie pomocy nie ma możliwości dokonania zmian w złożonym wniosku. W celu wprowadzenia zmian, wnioskodawca może wycofać wniosek i złożyć go ponownie. W zakresie interwencji, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie ma zastosowania instytucja zmiany wniosku z inicjatywy wnioskodawcy w okresie 14 dni po dniu zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz dokonywania zmian w zakresie
dotyczącym załączanych dokumentów (np. poprzez dodanie nowego załącznika).
17. W zakresie wniosków o płatność złożonych w ramach interwencji, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie ma zastosowania instytucja zmiany we wniosku o płatność.

§ 7. Opis procedury przyznawania pomocy

1. Pomoc jest przyznawana, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki w przypadku określonym w § 5 ust. 2 oraz wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy.
2. ARiMR ocenia wniosek o przyznanie pomocy w podstawowej kolejności, określonej w wytycznych podstawowych.
3. Przy udzielaniu pomocy, nie stosuje się kryteriów wyboru operacji i nie ma zastosowania określanie minimum punktowego za dane kryterium.
4. Po wpłynięciu wniosków w ramach danego naboru ARiMR:
a) dokonuje oceny formalnej wniosku o przyznanie pomocy;
b) dokonuje oceny merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy;
c) ustala przysługującą kwotę pomocy;
d) dokonuje ustalenia, czy dana operacja mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór;
e) bezpośrednio przed przesłaniem wnioskodawcy umowy weryfikuje pod kątem wystąpienia przesłanek odmowy zawarcia umowy o przyznaniu pomocy wynikających z art. 93 ust. 2 i 3 ustawy PS WPR;
5. W ramach interwencji I.6.2 – pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom, tj. tym którzy mają nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pszczelarzom, którzy mają więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, pomoc zostanie przyznana, o ile będą dostępne środki w ramach limitu dla danej interwencji po uwzględnieniu środków przysługujących dla młodych pszczelarzy.

Strona 18 z 24


 

W przypadku, jeśli kwoty wynikające ze złożonych wniosków będą wyższe od dostępnych środków finansowych, pomoc finansowa dla pszczelarzy zostanie obliczona przy zastosowaniu redukcji.
6. Redukcja będzie proporcjonalna, obliczona w oparciu o liczbę pni pszczelich posiadanych przez pszczelarzy ubiegających się o pomoc w ramach danej interwencji.
W przypadku, gdy ze złożonych wniosków o przyznanie pomocy wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza pulę środków finansowych przeznaczonych na daną interwencję, wysokość tej pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez wnioskodawcę we wniosku liczby pni pszczelich i wartości jednego pnia pszczelego.
Wartość jednego pnia pszczelego stanowi iloraz dostępnych środków finansowych w ramach danej interwencji i łącznej liczby pni pszczelich wskazanej we wnioskach o przyznanie pomocy złożonych w ramach danej interwencji. Wartość jednego pnia pszczelego ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. ARiMR rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy w terminie 90 dni od dnia jego złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w tym terminie, zawiadamia się o tym wnioskodawcę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy, nie dłuższy niż miesiąc.
8. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki formalne, ARiMR wzywa jednokrotnie wnioskodawcę do usunięcia tych braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. ARiMR nie wzywa wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych we wniosku o przyznanie pomocy w sytuacji, gdy zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.
9. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie wskazanych braków formalnych:
a) jeśli bez usunięcia tych braków nie można stwierdzić spełniania przez wnioskodawcę warunków przyznania pomocy, wnioskodawcy odmawia się przyznania      pomocy;
b) jeśli bez usunięcia tych braków można stwierdzić spełnienie przez wnioskodawcę warunków przyznania pomocy, wniosek podlega rozpatrzeniu w zakresie,      w jakim został wypełniony.
10. ARiMR w trakcie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy wzywa wnioskodawcę kompleksowo w ramach jednego wezwania do poprawienia wniosku o przyznanie pomocy lub do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, lub do przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się więcej niż jedno wezwanie do poprawienia wniosku lub do złożenia wyjaśnień, w szczególności, gdy pojawią się nowe fakty wymagające wyjaśnienia.
11. W przypadku niepoprawienia wniosku o przyznanie pomocy lub niezłożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wniosek podlega rozpatrzeniu w oparciu o dotychczasową dokumentację przedłożoną przez wnioskodawcę. W wyniku wezwania wnioskodawca może dokonać korekt we wniosku o przyznanie pomocy tylko w zakresie wynikającym z treści wezwania. Korekty wykraczające poza zakres wezwania/niezwiązane z wezwaniem nie będą brane pod uwagę przy dalszym rozpatrywaniu wniosku.
12. W przypadku, gdy usunięcie braków, o którym mowa w ust. 8 lub poprawienie wniosku lub złożenie wyjaśnień, nastąpią bez zachowania formy korespondencji wskazanej w § 6 ust. 10, ocena wniosku o przyznanie pomocy zostanie dokonana z pominięciem złożonych w ten sposób uzupełnień,
poprawek lub wyjaśnień.
13. Za datę doręczenia wnioskodawcy wezwania uznaje się dzień:
1) potwierdzenia odczytania pisma przez wnioskodawcę w systemie teleinformatycznym Agencji, z tym że wnioskodawca uzyskuje dostęp do treści wezwania      po dokonaniu tego potwierdzenia,
2) następujący po upływie 14 dni od dnia otrzymania wezwania w tym systemie, jeżeli wnioskodawca nie potwierdził odczytania pisma przed upływem tego          terminu.
14. W razie stwierdzenia we wniosku o przyznanie pomocy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, ARiMR może poprawić ją z urzędu, informując o tym wnioskodawcę.
15. W zakresie interwencji I.6.2, I.6.3 i I.6.5 nie ma zastosowania instytucja przywrócenia terminu.

Strona 19 z 24


 

16. W zakresie interwencji I.6.2, I.6.3 i I.6.5 nie ma zastosowania instytucja wniosku o ponowną ocenę zasadności wezwania do poprawienia wniosku o przyznanie pomocy.
17. ARiMR po zakończeniu oceny wniosku o przyznanie pomocy informuje wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wyniku tej oceny:
1) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i niestwierdzenia zaistnienia żadnej z przesłanek odmowy zawarcia umowy – przesyła wnioskodawcy pismo zawierające oświadczenie woli zawarcia umowy, wraz z umową oraz wezwaniem wnioskodawcy do zawarcia umowy;
2) w przypadku niespełnienia warunków przyznania pomocy lub wyczerpania środków przeznaczonych na przyznanie pomocy na operacje w ramach danego naboru – informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy z podaniem przyczyn odmowy oraz pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia;
3) w przypadku, gdy pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku stwierdzono, że zachodzi co najmniej jedna z przesłanek odmowy zawarcia umowy o przyznaniu pomocy – informuje wnioskodawcę o odmowie zawarcia umowy z podaniem przyczyn odmowy oraz pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia, zgodnie z § 8 ust. 4.
18. W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonym dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy PPSA.
19. ARiMR podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informację o operacjach wybranych do przyznania pomocy oraz o operacjach, na które odmówiono przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Informacja, oprócz nazwy interwencji, której dotyczy, będzie zawierać w szczególności:
1) indywidualne numery spraw;
2) oznaczenie czy operacja została wybrana do przyznania pomocy, czy nie.
20. ARiMR uprawniona jest do przeprowadzania kontroli na miejscu wnioskodawcy/beneficjenta (organizacji pszczelarskiej/pszczelarza), w tym w zakresie danych podanych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w zakresie zobowiązań wynikających z zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
21. Agencja, w ramach kontroli, zastrzega sobie prawo podjęcia czynności kontrolnych w celu potwierdzenia, że beneficjent zrealizował umowę o przyznaniu pomocy zgodnie z postanowieniami zawartej z ARiMR umowy:
1) kontrole mogą być przeprowadzone w:
   − siedzibie wnioskodawcy/beneficjenta,
   − miejscu realizacji umowy o przyznaniu pomocy,
   − gospodarstwach pasiecznych (u pszczelarza).
2) kontrole odbywać się będą:
   − w trakcie realizacji umowy o przyznaniu pomocy – wyrywkowo,
   − po zakończeniu realizacji umowy o przyznaniu pomocy, przed wypłatą pomocy – nie mniej niż 5% beneficjentów oraz nie mniej niż 1% pszczelarzy                    wybranych losowo wśród wytypowanych beneficjentów,
   − po zakończeniu realizacji umowy o przyznaniu pomocy, po wypłacie pomocy.
3) kontrolowany wnioskodawca/beneficjent zobowiązany jest zapewnić osobom przeprowadzającym kontrolę wstęp do pomieszczeń oraz dostęp do wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją umowy o przyznaniu pomocy.
4) z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest raport, który przesyła się podmiotowi kontrolowanemu za pomocą systemu teleinformatycznego. Podpisanie raportu przez podmiot kontrolowany dokonuje się w tym systemie.

Strona 20 z 24


§ 8. Zawarcie umowy

1. ARiMR zawiera z wnioskodawcą, którego operacja została wybrana do przyznania pomocy, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w art. 10c ustawy o ARiMR umowę, której formularz został określony jako załącznik do niniejszego Regulaminu:
   1) Załącznik 1 – wzór umowy I.6.2 organizacja pszczelarska (wraz z załącznikiem nr 1)
   2) Załącznik 2 – wzór umowy I.6.2 indywidualny pszczelarz
   3) Załącznik 3 – wzór umowy I.6.3
   4) Załącznik 4 – wzór umowy I.6.5
Jeżeli beneficjentem jest organizacja pszczelarska, po zawarciu umowy z ARiMR jest ona zobowiązana do podpisania umów z poszczególnymi pszczelarzami, w imieniu których złożyła wniosek o przyznanie pomocy. Wzór takiej umowy stanowi załącznik nr 1 do Załącznika 1 niniejszego Regulaminu.
2. Umowa jest zawierana zgodnie z następującymi regułami:
1) ARiMR przekazuje wnioskodawcy za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji pismo zawierające oświadczenie woli zawarcia umowy przez ARiMR wraz z umową oraz wezwaniem wnioskodawcy do zawarcia tej umowy;
2) jeżeli wnioskodawca zgadza się na zawarcie umowy, składa oświadczenie woli zawarcia umowy przez ponowne uwierzytelnienie w tym systemie nie później niż przed upływem 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w pkt 1;
3) dniem zawarcia umowy jest data złożenia oświadczenia woli zawarcia umowy przez wnioskodawcę.
3. ARiMR:
1) odmawia zawarcia umowy, gdy:
     a) wnioskodawca nie dokonał czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy;
     b) wnioskodawca został wykluczony z możliwości przyznania pomocy;
     c) doszło do unieważnienia naboru wniosków o przyznanie pomocy (z wyjątkiem unieważnienia naboru z powodu niezłożenia żadnego wniosku);
2) może odmówić zawarcia umowy, jeżeli zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym w następstwie zawarcia umowy, w szczególności gdy wobec wnioskodawcy (lub członka organów zarządzających gdy wnioskodawca nie jest osobą fizyczną) toczy się postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w związku z pomocą udzieloną na realizację operacji ze środków publicznych wnioskodawcy (lub członkowi organów zarządzających lub podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo lub członkowi organów zarządzających podmiotu powiązanego) na realizację operacji.
W powyższych przypadkach ARiMR informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy zawarcia umowy.
4. W przypadku odmowy zawarcia umowy z przyczyn innych niż unieważnienie naboru wniosków o przyznanie pomocy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonym dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy PPSA.
5. W odniesieniu do beneficjentów, którzy zawarli umowy na realizację kilku interwencji, w przypadku zagrożenia niewykorzystania środków finansowych w ramach danej umowy, możliwe jest przesunięcie – na wniosek beneficjenta – tych środków na realizację innych umów, do wysokości 20% kwoty określonej w umowie, z zastrzeżeniem, że przesunięcie środków na realizację innych umów nie może spowodować przekroczenia limitu środków, do jakiego mogą one
zostać przyznane beneficjentowi w ramach danej interwencji. Po zaakceptowaniu wniosku beneficjenta, ARiMR sporządzi stosowne aneksy do umów i przekaże je beneficjentowi za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.

Strona 21 z 24


 

6. Wymagane jest, aby wniosek o aneks do umowy o przyznaniu pomocy zawierał uzasadnienie.
7. Wszelkie wnioski o aneks do zawartych umów o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.6.2, I.6.3. i I.6.5 muszą zostać złożone najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. Wnioski o aneks złożone w terminie późniejszym nie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wnioski o aneks mogą dotyczyć tylko tych umów, w ramach których nie został złożony wniosek o płatność.

§ 9. Zasady wypłaty pomocy oraz warunki, które musi spełniać wniosek o płatność

1. Przyznana pomoc jest wypłacana na wniosek o płatność, pod warunkiem, że beneficjent spełnił warunki wypłaty pomocy określone w umowie.
2. Wniosek o płatność, w ramach którego beneficjent:
1) wnioskuje o wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy,
2) przekazuje informacje potwierdzające zrealizowanie operacji,
3) przekazuje informacje potwierdzające zrealizowanie lub realizowanie zobowiązań określonych w umowie
oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia operacji określone w umowie, składa się w terminie określonym w umowie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w art. 10c ustawy o ARiMR.
3. Wniosek o płatność i korespondencję w toku postępowania w sprawie o wypłatę pomocy składa się zgodnie z zasadami określonymi w § 6. Wniosek o płatność w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim objętych Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023 – 2027 będzie rozpatrywany przez ten sam Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który uprzednio rozpatrywał wniosek o przyznanie pomocy w ramach ww. interwencji.
4. Szczegółowe warunki wypłaty i zwrotu pomocy określa umowa.
5. Beneficjent zobowiązany jest do zakończenia realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2023 r. – dotyczy interwencji I.6.2 i I.6.3. Natomiast w przypadku interwencji I.6.5 – beneficjent zobowiązany jest do zakończenia realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2023 r
6. Wniosek o płatność zawiera dane niezbędne do wypłaty pomocy, w szczególności:
a) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
b) numer EP;
c) dane identyfikujące zakup, w tym: nr faktury/rachunku, NIP wystawcy faktury;
d) jeżeli beneficjentem jest organizacja pszczelarska – dane dotyczące pszczelarzy wraz z liczbą pni pszczelich;
oraz załączniki niezbędne do rozliczenia operacji objętej poszczególnymi interwencjami, tj:

 

I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”

– skany faktur/rachunków wystawionych imiennie na pszczelarza/poszczególnych pszczelarzy potwierdzających wydatkowane środki finansowe, zawierające szczegółową specyfikację zakupionego sprzętu,
– skany dokumentów potwierdzających dokonanie płatności bezgotówkowych przez pszczelarza/poszczególnych pszczelarzy (dopuszcza się skany dokumentów potwierdzających wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierających adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego),
– szczegółowe zestawienie wydatków zawierające listę pszczelarzy – dotyczy wniosku składanego przez organizację pszczelarską,

Strona 22 z 24


 

– w przypadku ubiegania się o refundację kosztów dodatkowych – dotyczy wniosku składanego przez organizację pszczelarską (nie więcej niż 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać kwoty 65 zł w przeliczeniu na jednego pszczelarza, w imieniu którego składany jest wniosek):
     a) kopii faktur/rachunków wystawionych na organizację pszczelarską potwierdzających wydatkowanie środków finansowych związanych z realizacją umowy           o przyznaniu pomocy,
     b) skany dokumentów potwierdzających dokonanie płatności bezgotówkowo.

 

I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”

– skany faktur/rachunków wystawionych na organizację pszczelarską potwierdzających wydatkowane środki finansowe,
– scany dokumentów potwierdzających dokonanie płatności bezgotówkowych (dopuszcza się skany dokumentów potwierdzających wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierających adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego),
– szczegółowe zestawienie wydatków zawierającego listę pszczelarzy będących odbiorcami środków warrozobójczych;
– w przypadku ubiegania się o refundację kosztów dodatkowych – nie więcej niż 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać kwoty 30 zł. w przeliczeniu na jednego pszczelarza, w imieniu którego składany jest wniosek:
     a) skanu faktur/rachunków wystawionych na organizację pszczelarską potwierdzających wydatkowanie środków finansowych związanych z realizacją                     umowy,
     b) skany dokumentów potwierdzających dokonanie płatności bezgotówkowo.

 

I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”

– skanu faktur/rachunków wystawionych na organizację pszczelarską potwierdzających wydatkowane środki finansowe, zawierających szczegółową specyfikację zakupu,
– skanu dokumentów potwierdzających dokonanie płatności bezgotówkowych (uznaje się za prawidłowe dokumenty potwierdzające wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierające adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego),
– szczegółowego zestawienia wydatków zawierającego listę odbiorców matek, pakietów lub odkładów pszczelich,
– w przypadku ubiegania się o refundację kosztów dodatkowych – nie więcej niż 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać kwoty 30 zł w przeliczeniu na jednego pszczelarza, w imieniu którego składany jest wniosek:
     a) skanu faktur/rachunków wystawionych na organizację pszczelarską potwierdzających wydatkowanie środków finansowych związanych z realizacją                     umowy,
     b) skanu dokumentów potwierdzających dokonanie płatności bezgotówkowo.

Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik nr 1 – wzór umowy I.6.2 organizacja pszczelarska
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy I.6.2 indywidualny pszczelarz
3. Załącznik nr 3 – wzór umowy I.6.3

Strona 23 z 24


 

4. Załącznik nr 4 – wzór umowy I.6.5

Strona 24 z 24